Teki Dworzaczka – regesty (fragment)

Regesty stanowiły materiał warsztatowy Włodzimierza Dworzaczka i w związku z tym nie opierały się na jednolitych, spójnych i konsekwentnie przestrzeganych sposobach notacji. Znaczenie większości stosowanych przez autora skrótów zależy od kontekstu, w jakim zostały użyte. Podanie ich pełnego wykazu nie miałoby sensu z trzech względów:
ten sam skrót może mieć różne znaczenia,
różne skróty mogą mieć to samo znaczenie,
olbrzymia liczba skrótów uniemożliwiłaby rozsądne wykorzystanie takiego wykazu.

Podajemy zatem przykłady kategorii skrótów i ogólnych zasad ich stosowania przez Włodzimierza Dworzaczka.

Najczęściej występują skróty imion i nazwisk. Dla imion jest to zwykle początek imienia, który nie powinien sprawiać kłopotu („And.”, „Ant.”, „Mac.”, „Wojc.”, „Marc.”). Nazwisko po raz pierwszy pisane jest zawsze w pełnym brzmieniu, a w kolejnych wystąpieniach skracane do pierwszej litery lub liter („Kowalski” -> „K.”, „Szołdrski” -> „Sz.”). w przypadku kilku osób, skrót od nazwiska to powtórzona pierwsza litera („Kowalscy” -> „KK.”)
s. syn
ss. synowie
c. córka
cc. córki
ż. żona
bcia bracia
rodz. rodzony
stryj. stryjeczny
ciot. cioteczny
m. s. między sobą (np. bracia i/lub siostry)
o. lub ol. olim („niegdyś” czyli nieżyjący)

Przy pomocy powyższych skrótów określana jest najczęściej tożsamość osób, np.:

Jan Kowalski, s. o. Adam K. z ol. Anny Szołdrskiej zrodzony

a więc skróty te występują przed nazwiskami rodziców. Również przed nazwiskami pojawiają się skróty dotyczące statusu społecznego, takie jak:
N. nobilis (szlachetny)
G. generosus (urodzony)
M. magnificus (wielmożny)
D. dominus (pan)
fam. lub sław. famatus (sławetny)
lab. lub prac. laboriosus (pracowity)

Inne skróty opisujące osoby:
bp. + bezpotomnie zmarły
+ zmarły
+-ego zmarłego
+-ym zmarłym

i analogicznie dla * (urodzony/a) i x (ślub).
w im. sw. i w imieniu swoim i

Niektóre skróty urzędów/funkcji sprawowanych przez osoby i ich pochodne:
sta starosta
ścic starościc
klan kasztelan
klanic kasztelanic
plent plenipotent

(powyższe skróty są odmienialne, np. „klana”, „klanem”, „klanowi”, i nie ma po nich kropki)
op. opiekun, opieka

Po nazwach urzędów występują zawsze określenia obszaru, dla którego urząd był sprawowany, albo:
JKMci Jego Królewskiej Mości
JCMci Jego Cesarskiej Mości (raczej rzadko)
zs. ziemski
gr. grodzki
GWP generalny wielkopolski (pisane dużymi literami)

Przy nazwach miejscowości występują takie skróty jak:
d. dobra
dziedz. dziedziczne
pos. posesor
cz-ci części
f. folwark
ff. folwarki
wś. wieś
m. miasto
mko miasteczko
mł. młyn
os. osada
pus. pustkowie

oraz zwykle określenie powiatu, w którym te dobra się znajdują:
p. powiat
pow. powiat
pyzdr. pyzdrski
kość. kościański
gn. gnieźnieński
poz. poznański
kc. kcyński
nakiel. nakielski
b.-k. brzesko-kujawski (też bez kreski)

Strony w sprawie oznaczane są zwykle cyframi rzymskimi:
z I. z jednej strony
z II. z drugiej strony
pw. przeciw

Wreszcie regest podaje rodzaj i sumę transakcji z użyciem takich skrótów jak:
s. v. sub vadium (sumy)
kwit. kwituje (kogoś z sumy/długu)
zap. zapisuje
sprzed. sprzedaje
t. pos. i w. tytułem posagu i wiana
t. w. i pos. tytułem wiana i posagu
pos. <suma> i t. w. posag <suma> i tytułem wiana

Dla dat przyjęto zasadę ujednolicania zapisu zgodnie z najczęściej stosowanym w regestach:
rrrr.dd/mm rok.dzień/miesiąc (np. 1654.23/12 lub 1654.23/XII)

ŁASZCZYŃSCY h. Wierzbna

Gazety > XIX wiek > Część 1

2088 (Dziennik Poznański) 1782
Dnia 27/XI. po niedł. chor. + w Elberswalde pod Berlinem Olga Łaszczyńska z/d Halpert w 50 r. [poch.] w Biechowie pod Miłosławiem (nr 275)

2295 (Dziennik Poznański) 1873
Adela Morzycka z/d Łaszczyńska + nagle 2/XI. (nr 254)

7508 (Dziennik Poznański) 1891
Józefa Łaszczyńska z/d Moraczewska po dł. niewysłow. cierp. 20/VII. + w Chaławach. Lat 40. Pogrz. w Brodnicy pod Szołdrami. Mąż i dzieci. (nr 164)

9009 (Dziennik Poznański) 1896
Poznań. 8 lut. Zofja Łaszczyńska (nieżyjąca) miała zahipot. sumę posag. na dobrach Kampinos należących do zmarłego przed nią jej męża Adama Łaszcz. Dobra skutkiem spadku przeszły na własność Heleny z Łaszczyńskich Dziembowskiej, zam. w Pozańskim. Ś. p. Zofja zapisała m. i. swej krewnej Helenie Dziemb. 10 tys. rubli Przyrodnie rodzeństwo testatorki zakwestionowało testament, ale przegrało sprawę w Warsz. sądzie okr. (nr 33)

9161 (Dziennik Poznański) 1896
W niedz. w Brodnicy Leon Szczawiński, współwłaśc. firmy Szczawiński-Jachimowicz w Poznaniu, syn śp. adjutanta (mielęckiego) z powst. stycz. x Olga Łaszczyńska, c. Bolesława, art. mal. i śp. Józ. z Moraczewskich. W tym. samym kośc. 25 lat temu był ślub rodziców panny mł. (nr 236)

Gazety > XIX wiek > Część 2

1759 (Dziennik Poznański) 1913
24/VII. + Helena z Górskich de Verbno Łaszczyńska, 30 l., w Poznaniu. Pogrzeb w Poznaniu. Podp. mąż, dzieci i rodzina

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

8518 (Nr. 82) 1650
Łukasz Gabliński i Anna Łaszczyńska m., kwit. Benedykta Wierzbińskiego i Zofję Starczewską m. z 800 złp. (f. 308)

9344 (Nr. 85) 1674
Dorota Łaszczyńska, c. o. And. Ł. z ol. Zofii Daleszyńskiej, ż. Stanisł. z Graboszewa Tomickiego kwit. brata rodz. Stanisława Ł. z 2. 000 złp. pos. z ojc. i mac. (f. 116v)

9860 (Nr. 88) 1686
Dorota Łaszczyńska, wdowa po ol. Stanisł. Tomickim zap. dług 300 złp. Janowi Jaworskiemu (f. 105)

11093 (Nr. 93) 1714
Dorota Łaszczyńska, wdowa po ol. Stanisławie Tomickim, a córka ol. Andrzeja Ł. z ol. Zofji Daleszyńskiej kwituje Aleksandra-Wojciecha Gembarta i Mariannę Giżycką małż. z 600 złp. należ. z dóbr macierz. przez ol. Stanisława Ł. syna zezn. na dobrach Antoniego Przysieckiego części Mierzewczyzna we wsi Mierzewo poprzedniego dziedzica, lokow. (f. 161)

11130 (Nr. 93) 1714
Dorota Łaszczyńska, wdowa po ol. Stanisł. Tomickim 2-o v. po ol. Janie Jaworskim, ced. sumy Michałowi Bobeckiemu (f. 184v)

13083 (Nr. 98) 1750
Stefan Przanowski w im. sw. i ż. Marianny Czerniejewskiej (f. 355v). Anna Łaszczyńska, wd. po Franc. Czyżewskim (f. 355v)

13095 (Nr. 98) 1750
Franc. Targowski, s. o. Samuela T. z ol. Kat. Włostowskiej, a ol. Aleks. Targ. stryja bp. +-go bratanek i spadkob. s. 50 zł. w. należną od op. małż. Seferowiczów (Aleksandra Łaszczyńska ż. 1 v. ol. Aleks. T., 2 v. Franc. Odrowąż Mieszkowskiego) ced. Zofii T., siostrze swej rodz., ż. Jana Nieborskiego (f. 370)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

4954 (Nr. 167) 1729
Anna Łaszczyńska, ż. Franc. Czyżewskiego, kwit. brata rodz. Michała Ł. z 900 zł. (p. 284) Franciszek Cz. dziedzic cz-i Słomkowa w p. sier. (p. 285)

5823 (Nr. 185/189) 1747
Ignacy Wierusz Walknowski, s. o. Jana WW. klanica wieluń. z ol. Krystyny Molskiej, 2-o v. żony Jana Jaskóleckiego ścica stulin. z I i Elżbieta Łaszczyńska, c. o. Michała Ł. z ol. Konst. Koszutskiej z II małż. dożyw. (f. 24)

6045 (Nr. 190/195) 1750
Kazimierz Świerczewski, s. o. Eremjasza Świercz. z ol. Marianny Smolskiej z I i Eleonora Łaszczyńska c. o. Michała Łaszcz. z ol. Eleonory Bojanowskiej, z II małż. dożywocie (f. 97v)

6226 (Nr. 196/198) 1753
Eleonora Łaszczyńska, c. o. Mich Ł. z ol. Eleon. Bojanowskiej, żona Kaz. Świerczewskiego, kwit. Ludwikę Rozdrażewską klanową rogozińską Pigłowic i Sulęcina p. pyzdr. dziedziczkę z 8. 250 złp. (f. 199v)

7185 (Nr. 214/ 216) 1775
Jan Sieroszewski, s. o. Jana S. z ol. Anny Kałowskiej z I i Katarzyna Łaszczyńska, c. o. Wacława Ł. z Anieli Walichnowskiej z II małż. dożyw. (f. 16v)

7314 (Nr. 214/ 216) 1775
Stefan Korzeniewski ek. Łaszkowa i Biskupic dziedz. Molskich, a w pos. Weroniki M. klanowej rogoz. (f. 256); Kajetan Radoliński wojski pozn. dziedzic a Łaszczyńska zast. pos-a wsi Wyganki (f. 256v) Baltazar Korzenicki wsi Gać Moskornia p. kal. dziedzic (f. 257). Ant. Cichocki ek. wsi Bogwidze p. kalis. dziedz. Bogumiły z Skryzpińskich Tomickiej wojszczyny gn., a zast. Kajetana Zajączka (f. 257v)

7596 (Nr. 221) 1781
Kazim. Biernacki, wojski ostrzeszowski, s. o. Kantego B. skarbnika piotrkow. z ol. Katarzyny Wstowskiej, z I i Walerjan Kąsinowski, o. Michała K. z Anny Sielnickiej syn i Elżbieta Łaszczyńska, c. o. Wacława Ł. z ol. Anieli Walknowskiej córka, małż., z II kontr. 3 l. zast. wsi Skalmierz w p. sier. za 30. 000 złp. 1781. 2/4 (f. 108). Tenże Biern. K-mu Suliszewice i Jarki w p. sier. puszczą w 3-letnią dzierżawę (f. 121).

Gazety > XIX wiek > Część 1

1901 (Dziennik Poznański) 1871
Pozn. 11/IX. Wczoraj ślub w Chaławach braci Bol. i Wład. Łuszczewskich [Łaszczyńskich] z siostrami pannami Marją i Józefą Moraczewskimi (nr 207) Podano także w nr 208, że wczoraj, ale pod datą Pozn. 12/IX.

7726 (Dziennik Poznański) 1892
We Lwowie 18/II. panna Olga Semsey de Semse, c. śp. Stefana, kapit. i Berty z Wernerów x Julian Dziembowski por. austr., s. Wład. i żony z Łaszczyńskich z Palędzia (nr 43)

8486 (Dziennik Poznański) 1894
Pozn. 3/VII. W par. w Palędziu Kościelnym dziś panna Florentyna Dziembowska, c. Wład. i Hel. z Łaszczyńskich x Bron. Loga, s. śp. Ludwika i Wandy z Waszkiewiczów, dz-ca d. Salna na Kuj. w Kr. P. (nr 149)

8713 (Dziennik Poznański) 1895
Adam Krasiński, niegdyś prof. szkoły dram. teatrów warsz., pedagog 6/V. + w domu Łaszczyńskich w Chylinie, pow. Konin., w 83 r. (nr 110)

9009 (Dziennik Poznański) 1896
Poznań. 8 lut. Zofja Łaszczyńska (nieżyjąca) miała zahipot. sumę posag. na dobrach Kampinos należących do zmarłego przed nią jej męża Adama Łaszcz. Dobra skutkiem spadku przeszły na własność Heleny z Łaszczyńskich Dziembowskiej, zam. w Pozańskim. Ś. p. Zofja zapisała m. i. swej krewnej Helenie Dziemb. 10 tys. rubli Przyrodnie rodzeństwo testatorki zakwestionowało testament, ale przegrało sprawę w Warsz. sądzie okr. (nr 33)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

14073 (Nr. 100) 1768
Ignacy i Elżb. z Łaszczyńskich małż. Walknowscy, dz-e Golczewka (f. 300)

15457 (Nr. 110) 1783
Jan i Apolonia z Kraśnickich małż. Miłoszewscy sumę 478 złp. z sumy oryg. 236 t. przez ol. Ignacego Walknowskiego dłużną, a dekretem gr. gn. 1782 między zezn. oraz Konstantym Bronikowskim i Elżbietą z Łaszczyńskich małż. i Ignacym Walknowskim małoletn., ceduje Walentemu Jarnowskiemu (f. 6v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

8422 (Nr. 231) 1791
Walerjan Kąsinowski, w im. sw. i żony Elżbiety z Łaszczyńskich, oraz Jana i Katarzyny z Łaszcz., małżonków Sieroszewskich podkomorzych JKMci, jako ich plenipotent (f. 351)

Grodzkie i ziemskie > Konin

14712 (Nr. 79) 1762
M. Ignacy Leszczyc Dobrzycki, sędzic gr. kaliski, dziedzic miasta Rychwał w p. koniń. zap. Rochowi Biskupskiemu, ol. Wojc. synowi, 8. 000 złp. na znies. długu 8 tys. Eleonory z Łaszczyńskich, wd. po ol. Kaz. Swierczewskim (f. 303)

14721 (Nr. 79) 1762
G. Jakub i Barb. z Łaszczyńskich, małż. Białoskórscy s. 5. 000 złp. jej posag. na wsi Skąpe dziedz. Andrzeja Malczewskiego, sprzedanej potem Ludwikowi Chmielewskiemu ceduje synowi Tadeuszowi B- mu (f. 311v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

8338 (Nr. 1149 I) 1715
Wojc. Gronowski, i Helena Przybyszewka małż. kwitują Krzysztofa ojca i Michała syna Łaszczyńskich, byłych dz-ów i pos-ów Witkowic (f. 9)

9533 (Nr. 1293) 1748
Michał Bieliński, s. o. Anton. z ol. Zofji Olewińskiej kwit. poprz. Łaszczyńskich (f. 167v)

10002 (Nr. 1326) 1758
Jakub Białoskórski pos. wsi Skąpe, Stanisław Malczewski s. Andrzeja M. z ol. Teresy Karwosieckiej, zeznającemu i żonie jego Barbarze z Łaszczyńskich 1746 wieś tę zastawił (f. 66v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

12851 (Nr. 1148 III) 1714
Krzysztof Łasczyński, dziedzic Witkowic, tę wieś w p. pozn. Michałowi Turoboyskiemu za 45. 000 złp. sprzed. (f. 44) Michał Ł., s. poprz. (f. 44v). Anna Damecka, ż. Krzysztofa Ł. (f. 45)

11773 (Nr. 1352) 1775
Anna z Łaszczyńskich, c. o. Krzysztofa Ł., z ol. Zofji Sczanieckiej, wdowa po Franciszku Czyżewskim, sumę posag. 5. 000 złp., przy sprzed. Pigłowic m. Michałem Drogosławem Skorzewskim pułk. JKMci, z I i Ludwiką z Miaskowskich Rozdrażewską klanową rogoź. wd. dat. 1750.21/VIII. na dobrach zostaw., ceduje Tadeuszowi Białoskórskiemu, s. Jakuba z ol. Barbary Łaszczyń. siostry rodz. zezn. (f. 212)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVIII wiek

(152 (Rel. C. Posnan. T. 634) 1790)
Po dokonaniu w ten sposób działów po ojcu i matce przystąpiono do działów po stryju, bezpotomnie zm. Ludwiku Chłapowskim. Do masy spadkowej należą w pierwszym rzędzie dobra Czerwona Wieś czyli Czerwony Kościół, z folwarkami Kąty i Kocywie i przyległościami w woj. pozn. pow. kościanskim kupione jeszcze przez zm. Michała Chłapowskiego stron czyn. dziada od J. Pana Łuki i działem Ludwikowi Chłap. przypadłe. Z kontraktów dzierżawnych po śmierci zm. Ludwika Chłap. zawieranych wynika, że dochód roczny z tych dóbr wynosił 13. 000. – złp. (Dzierżawcy: Grudzielski, pani z Łaszczyńskich Gronikowska, Malczewski, podstoli kaliski) Wartość dóbr Czerwona Wieś ustalono na 250. 000. – złp. Do tego dochodzą różne sumy należące się Ludwikowi Chłap. między innymi: zastaw czyli wyderkaf dóbr Parzeczęwo, Kotusz i innych wysokości 166. 300. – złp. Dalej pożyczki udzielone Józefowi Malczewskiemu, podstolemu kaliskiemu, Mikołajowi Moraczewskiemu, Janowi Malczewskiemu pułk. kawalerii narodowej, Józefowi Zakrzewskiemu pisarzowi pyzdrskiemu, żydowi Kalmusowi z Leszna. Razem wynoszą aktywa spadku 442. 838 zł. gr. 18. Odchodzą od tej sumy długi: Suma posażna małżonki Ludwika Chłap. Urszuli Kwileckiej, wynosząca złp. 90. 000. – i zwrócona w międzyczasie jej sukcesorom. Druga suma 10. 800. – darowana testamentem przez zm. Ludwika Chłap. jego drugiej żonie Mariannie Ćwiklińskiej, również uregulowane. Następnie suma 18. 479. – złp. należna Gabryelowi, generałowi adjut. JKM i Ludwikowi Skórzewskim zm. Doroty z Chłapowskich Skórzewskiej, zm. Ludwika Chłapowskiego siostry rodzonej, synom i sukcesorom zm. Karoliny ze Skórzewskich Nieżychowskiej. Dalej sumę 12. 000. – złp. zapisaną skryptem przez Ludwika Chłap. Karolinie ze Skórzewskich Nieżychowskiej siostrzenicy jego rodzonej. Wreszcie szeregu należńości na kościół w Czerw. Wsi Ogólna suma długów obciążających substancję zm. Ludwika Chłapowskiego wynosi: 134. 779. – złp. Pozostałą sumę spadkową tj. 309. 059. – podzielono na cztery schedy, tj. po jednej schedzie na każdego z braci oraz jedną schedę na dwie siostry, czyli na brata po złp. 77. 014. gr. 27. a na siostry po złp. 38. 507 gr. 13 1/2. (k. 307)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

5476 (Nr. 95) 1771
Karol Chryzostom Unrug, ol. Chryzostoma U. ol. Zygmunta U. dóbr miasta Ponieca, wsi Kawcze i innych dziedzica z Karoliny-Ludwiki Gorzeńskiej zrodzonego syna, ol. Karola Mikołaja U. bezpot. zmarłego brata rodzonego spadkobiercy naturalnego, zrodzony syn, całe części spadkowe w Poniecu i Kawczu tak po dziadzie Zygmuncie jak i po ol. Karolinie-Beacie de Rotembergi Gorzeńskiej prababce swej na dobrach swych pozostałe i z dóbr Łaszczyńskich na te dobra przenies., oraz po ol. Mikołaju Karolu Unrugu bezpotomnie zmarłym na zeznającego spadłe, obok Ewy-Karoliny de Unrugi zeznającego siostry, żony Fryderyka z Gorzyc Lossy, ceduje temuż Fryderykowi z Gorzyc Lossie (f. 147v)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 3

607 (Nr. 197) 1787
Konstanty i Antoni Bronikowscy, bracia rodzeni, jako opiek. Ksawerego i Marcjanny, synowca i synowicy swych, dzieci Ignacego B-go i Antoniny z Łaszczyńskich, z I i pani Antonina z Ł-ch, owdowiała B-a, w asyście Karola Ł. pułk. w kor., ojca swego i Ignacego Kowalskiego, swych kuratorów z II komplancji. Jej oprawa pos. 10. 000 złp. (k. 50) 1783.10/V

608 (Nr. 197) 1787
Augustyn Zaborowski, wiceregent zs. wschowski i Antonina z Łaszczyńskich żona 1-o v. ol. Ignacego Bronikowskiego 2-o v. tegoż Z-go, dóbr Gołembina b. posesorka, (k. 100) To Augustyn Rogala Z. (k. 100v)

Metrykalia > Katolickie > Część 2

7906 (Mądre)
1752.26/III. (Piałowice) Weronika Teresa, c. N. Józefa Zabilskiego i Marianny — MD. Ignacy Walknowski i M. ż. Elżb. z Łaszczyńskich

Gazety > XIX wiek > Część 1

7507 (Dziennik Poznański) 1891
(lp. 7487) Z Kaliskiego 19/VII. art. Julian Czartkowski dz-c d. Rozdżały. Syn Winc. i Józefy z Niemojowskich. Ur. się w 1806 we wsi Krąków nad Wartą. Rodzina ta, osiedlona od kilkuset lat w dawnym woj. sieradz., wywodziła nazwę od wsi Czartki. Ojciec zmarłego był podprefekt. a nast. komis. obwod. w Warcie a po tym w Kaninie. Julian po szkołach wstąpił do strzelców konnych stąd do szkoły podchor. W 1828 mian. ofic. w 1 p. strzelców konnych. Żon. dwa razy: 1) Magdal. z Umińskich, 2) Zofja z Glotrow. Zostały 2 córki. Z 1-szej żony Maria, wdowa po Zygm. Łaszczyńskim, która dostała w posagu Kamień i z 2-giej Alicja, za Julianem Gościmskim z Krągoli wzmianka o dwóch wnuczkach Gościm. Rózi i Losi. (nr 164)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

6 (Nr. 125) 1661
Marj. Zadorska, wd. po ol. And. Łaszczyńskim, dz-u cz-i wsi Będzieszyno i Szczury, cz-i w Będzieszynie os. swoje opr. Janowi Karskiemu i Marj. Dambrowskiej małż. za 1. 000 zł. na l. 3 zast. (p. 26)

1123 (Nr. 129) 1669
Marianna Zadorska, wd. po ol. And. Łaszczyńskim 2-o v. ż. Jerzego Molińskiego, z I i Jan Dąmbrowski i Zofja Mankowska małż. z II kontrakt s. v. 200 zł. (p. 1192)

6935 (Nr. 209/ 213) 1772
Aniela z Walknowskich wdowa po ol. Wacławie z Werbna Łaszczyńskim zast. posesorze d. Żerniki i Wyganki posesorka tych dóbr na sumach zał. na tych dobrach zap. s. 1. 000 złp. Franciszkanom konwentualnym kalis. (f. 40) panna Konstancja Ł. siostra rodz. ol. Wacława Ł. ma na Żernikach zabezp. 5. 000 złp. pos. (f. 40)

7375 (Nr. 214/ 216) 1776
Aniela Walknowksa, wd. po ol. Wacł. Łaszczyńskim d. Żerniki i Wyganki, posesorze, pani opr. i dożyw. i Józef Molski jako op. Feliksa syna, Katarzyny ż. Jana Sieroszewskiego podkomorzego JKMci, i panny Elżbiety Ł-ich córek ol. Wacława Ł. dzieci z niej zrodz. z I i Kajetan Radoliński wojski pozn., dziedzic tych dóbr z II kwit wzaj. (f. 85)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

2709 (Nr. 252) 1572
Małgorzata Grabianowska wdowa po ol. Macieju Łaszczyńskim (f. 336)

7819 (Nr. 305) 1662
Marjanna Zadorska wd. po ol. And. Łaszczyńskim robi cesję na rzecz Zofji Laskownickiej wd. po Janie Szołdrskim cześniku kalis. (f. 145v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

10631 (Nr. 1210/IV) 1727
Anna Damecka, c. o. Łuk. z ol. Anny Granowskiej wdowa po Krzysztofie Łaszczyńskim, kwituje Bogusł. Dziembowskiego dziedzica Popowa (f. 37)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1

2902 (Nr. 143) 1629
Zofja z Bachorza Cielecka, wd. po ol. Stanisławie Łaszczyńskim, i po Mac. Kowalskim, z synem Andrzejem Ł. z I i Wojciech Łojewski, s. o. Jana Łoj. z II rob. kontr. dat. we wsi Chotunia (f. 245v)

3525 (Nr. 148) 1639
Zofja Cielecka, wd. po ol. And. Łaszczyńskim i po Mac. Kowalskim, kwit. z 1.000 zł. Jerzego Chełkowskiego (p. 260)

5815 (Nr. 154) 1670
Seweryn Rozdzałowski w im. sw. i brata rodz. Swiętosława R. rob. kontr. z Wojc. Łaszczyńskim zawarty (p. 145)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2

1980 (Nr. 169) 1499
N. Marcin Krotoski płaci winę Barbarze, wd. po ol. Janie Łaszczyńskim, bo jej nie zwrócił Bartłomieja ze Skałowa (f. 181v) poddanego

Gazety > XIX wiek > Część 1

313 (Dziennik Poznański) 1862
Olga z Halpertów ż. Stan. Łaszczyńskiego ma zapisany w ks. hip. jego d. ryc. Grabowa kapitał 35 tys. tal. Z tego odcedowane 17.311, a pozost. 17.689 tal. (nr 284. 11/XII.)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

9342 (Nr. 85) 1674
Józef Przysiecki i Anna Brodzka m., kwit. Wocj. Łaszczyńskiego i Kat. Baranowską m. z 700 złp. długu (f. 114)

12201 (Nr. 96) 1732
Antoni Korytowski, s. o. Wojc. K. z ol. Zofii Sobockiej, a ol. Władysława K. bp. +-go bratanek i obok Antoniego K. stryja swego rodz. spadkobierca, s. 6. 000 złp. z części swej 8. 000 złp., z s. 16. 000 złp. pozostałej z 27. 123 złp. przez Mich. Łaszczyńskiego, ol. Krzysztofa Ł. syna, 1725 na Kraszewie p. pozn. zapis., a na ol. stryja Wład. scedowanej; (Anna K. siostra rodz. zezn., obec. ż. Bogusł. Tomickiego; Anna Napruszewska, wd. po ol. stryju Wład. K.) ced. stryjowi rodz. Antoniemu K. (f. 432)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

1887 (Nr. 140) 1681
Kat. Stobiecka, wd. po ol. Janie Krzykawskim 2-o v. ż Jana Kobylańskiego chorego, w tow. br. ciot. Jana Wierzbięty Doruchowskiego, kwit. Stan. Łaszczyńskiego i Annę Węgierską małż. (f. 222)

4334 (Nr. 159) 1715
Marjanna Konopicka, c. o. Stanisł. K. z ol. Anny Rossoskiej, żona Stanisława Łaszczyńskiego, do podnies. s. 500 zł. zapis. przez Andrzeja Zabickiego ol. ojcu zezn. w r. 1691 ugoda we wsi Złaczew i sumy spadłej po ciotce Barbarze Kon. i do windyk. ruchomości po ol. dziadzie Jakubie Kon. mian. pl. brata ciot. Jakuba Chrzanowskiego (p. 13)

8712 (Nr. 174/176) 1738
Antoni Łączkowski, s. o. Władysława z ol. Konstancji Łubińskiej podniósłszy 833 zł. zapis. w r. 1721. sposobem długu przez Macieja Radońskiego starościca inowłodzk. posesora Zagórzyna i Zernik Konstancji Skrzetuskiej, c. o. Macieja S. z ol. Anny Sąmpolskiej, wdowie 1-o v. po Łąckim, 2-o v. żonie zezn., żonie tej potem przysądz. i przez Michała z Werbna Łaszczyńskiego Żenik i Wyganek posesora wypłac., na 1/2 dóbr swych żonie swej oprawia (p. 302)

Grodzkie i ziemskie > Konin

14687 (Nr. 79) 1762
GG. Józef i Jan Gliszczyńscy, ol. Stan. synowie, ol. zaś Gliszczyńskiej, żony 1-o v. ol. Łaszczyńskiego, 2-o v. ol. Nieszkowskiego, i też G-ej ż. ol. Roszkiewicza, siostrzeńcy rodz. i spadkobiercy, do windyk. sum po tych ciotkach rodz. z dd. Piotrowo i Chaławy, mian. pl. Antoniego Lisińskiego (f. 285v)

15951 (Nr. 84) 1790
M. Marcina Czachórska, c. o. Franciszka Cz. z Barbary Skorzewskiej, żona Karola z Werbna Łaszczyńskiego, pułk. w. kor., w tow. br. rodz. Józefa Cz. kwit. męża swego z 12. 000 złp. zap. jej 1784. 15/V r. (f. 242). Karol z W. Łaszcz., s. o. Michała i Eleonory Bojanowskiej, z I i ona z II małż. dożyw. (f. 242v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

1494 (Nr. 235) 1551
Anna Włostowska ż. Macieja Włost., w tow. Jana Bogusławskiego stryja, i Macieja Łaszczyńskiego wuja, Jakubowi Wł. synowi swemu na swej opr. we Włostowie w p. kość. daje zapis (f. 361)

1529 (Nr. 235) 1551
Barbara Wilkowska, ż. Jana Raszewskiego, w tow. Jakuba Włostowskiego stryja i Macieja Łaszczyńskiego wuja, kwituje Jakuba i Wojciecha Wilkońskich braci rodz. z ojc. i macierz. w M. Wilkonicach (f. 397v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Rezygnacje

12390 (Nr. 346) 1554
N. Krzysztof Sowiński, mający lat 16, w tow. Macieja Zakrzewskiego, wicekomornika pozn., Jana Łaszczyńskiego, Piotra Domaradzkiego stryjów, Stanisł. Szczypierskiego wuja, całe części dziedziczne wsi Sowiny p. kośc. za 1. 000 grz. G. Janowi Malechowskiemu sprzed. (f. 9)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

916 (Nr. 1112 XII) 1686
Kaz. Koszucki z I; Zofja Drzewiecka wd. po Szym. Gliszczyńskim w im. sw. oraz Jana Stanisława, Kat. ż. Jana Urbanowskiego Jadwigi ż. Jana Kotarbskiego, Anny ż. Krzysztofa Łaszczyńskiego, Marjanny i Teresy panien Gliszczyńskich bci i sióstr II kwit. (f. 38)

4155 (Nr. 1128 X) 1694
Mikołaj Lisiecki, s. o. Swiętosława, nabywca praw od Krzysztofa Łaszczyńskiego, s. o. Andrzeja, kwituje Antoniego, Michała, Wojciecha, Urszulę ż. Antoniego Karwosieckiego i Teresę pannę Boboleckich, dzieci ol. Stanisława Boboleckiego z 5. 000 złp. ze wsi Górka (f. 166)

4541 (Nr. 1144) 1708
Jan Wyssogota Zakrzewski, s. o. Franciszka łowczego wschow. kwit. Krzysztofa Łaszczyńskiego dziedzica Witkowic (f. 238)

5749 (Nr. 1115 VII) 1688
Anna Gliszczyńska, c. o. Szymona z Zofji Drzewieckiej, żona Krzysztofa Łaszczyńskiego, kwituje matkę i braci swych rodz. Jana i Stanisława Gliszczyńskich, z 5. 000 złp. z mac. i ojc. (f. 9v)

6464 (Nr. 1268) 1742
Michał Bieliński, s. o. Anton. z ol. Zofji Olewińskiej kwit. Michała z Werbna Łaszczyńskiego (f. 76v)

8492 (Nr. 1149 I) 1715
Stanisł. z Rojewa Kaczkowski stolnik bracławski, nabywca praw od Bartłomieja z R. K. s. o. Jana miecznika inowrocł., ol. zaś Stanisława bp. +-go brata rodz. i spadkob., kwituje Krzysztofa Łaszczyńskiego, s. o. Andrzeja Ł. z 200 tal. ces. (f. 193v)

9413 (Nr. 1292) 1748
Józef Nosowicz, s. o. Aleks. z Ludwiki z Duninów, ol. Kazimiery N., ż. 1-o v. ol. Franc. Drzewieckiego, 2-o v. ol. Michała z Werbna Łaszczyńskiego dz-a Pigłowic, brat rodz. i jej spadkob. jedyny, s. 20. 000 złp. 1738 zapis. jej przez 2-go męża, zabezp. na Pigłowicach i Sulęcinie, Karolowi z W. Łaszcz., synowi tegoż ol. Michała ceduje (f. 132)

9516 (Nr. 1293) 1748
Wiktorja Mieszkowska, c. Stanisł. Odrow. M. z Franc. Chłapowsk. ż. Karola Werbna Łaszczyńskiego, kwit. rodziców z ojc. i mac. tj. z 20. tys. złp. sobie zap. w r. 1747 (f. 141)

Gazety > XIX wiek > Część 1

183 (Dziennik Poznański) 1861
Wawrz. Łaszczyński 20/XI. + w 75 r., b. of. w. pol. gwardii Napoleona I. Pogrz. w Grabowie 25-go. (nr 268 piąt. 22/XI.)

1946 (Dziennik Poznański) 1871
Stan. Łaszczyński, por. b. gwardii grenadierów w. p. 27/XII., + w 68 r., w Drezdnie. Rodzina. Pogrz. w Drezdnie (nr 296)

3800 (Dziennik Poznański) 1881
Feliks. Łaszczyński, weter. w. p. z. 1830. w 1809. * po kr. chor. 15/IV. + w Kamieniu pod Kaliszem. Rodzina (nr 89)

3881 (Dziennik Poznański) 1881
Pozn., 25/VI. W. p. wrzesiń. sprzedali: dr. Wład. Łaszczyński d. ryc. Grabowo i Krzywą Górę, 3. 422 m. razem, a Juliusz Pilaski Zieliniec, 2. 541 m. Obydwa maj. nabył Schulz, właśc. Kołaczkowa w tymże pow. (nr 144)

8093 (Dziennik Poznański) 1893
Pozn. 10/IV. Adam Łaszczyński + w tych dn. w Chylinie w pow. Koniń. w Kr. P. w 1828. *, syn b. gub-ra gub. warsz. prawnik (uniw. petersb.), początk. w zawodzie sąd., po tym objął d. Kampinos w p. łowick. i zajął się gospod. i sprawami publ. (nr 82)

8894 (Dziennik Poznański) 1895
Wład. de Verbno Łaszczyński, właśc. d. Sulisławice, po kr. ciężk. chor. 10/XI. +, lat 55, Eksp. do par. w Dóbrcu. Żona, dzieci (nr 262) [Patrz. l. 8905]

Gazety > XIX wiek > Część 2

1060 (Dziennik Poznański) 1909
15/VI. + Bolesław de Verbno Łaszczyński, 67 lat, artysta malarz, zam. w Prądniku Czerwonym pod Krakowem Pogrzeb w Krakowie. Podp. dzieci i wnuki. Prądnik Czerwony p. Krakowem i Poznań

1071 (Dziennik Poznański) 1909
8/VII. Do poz. 1060. Bolesław de Verbno Łaszczyński, syn Stanisława i Olgi z Helpertów, urodził się w r. 1842 w Grabowie w W. Ks. Pozn. studjował w Uniwersytecie w Heidelbergu i Monachium archeologię. Po ukończeniu studii poświęcił się malarstwu i studiował w monachijskiej akademii sztuk pięknych. Był twórcą fresków w Katedrze Poznańskiej. Ożeniony był z Józefą z Moraczewskich zmarłą 1891 r. Zostawił 3 córki: Olgę za Leonem Szczawińskim, Janinę i Grażynę, oraz syna Witolda, słuchacza medycyny

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

9473 (Nr. 85) 1676
Stanisław Łaszczyński, s. o. And. Ł., zap. dług 1. 000 złp. Jadwidze Lubowieckiej, ż. Jana Starskiego (f. 315v) Wocjciech Ł., brat rodz. Stanisława Ł. (f. 327v)

13497 (Nr. 99) 1757
Mich. Trzciński, komisarz ducillaris wojew. wielkopol. mocą laudum średz., s. o. Hilarego T. z ol. Kat. Stawskiej, dziedzic Smuszewa p. kc. z I i Karol z Werbna Łaszczyński, s. o. Mich. z ol. Eleon. Bojanowskiej z II kontr. sprzed. tych dóbr 16/VI r. b. s. v. 56. 000 złp. (f. 15)

14976 (Nr. 106) 1779
Karol z Werbna Łaszczyński pułk. w. kor. zrzeka się opieki nad małol. Ignacym Walknowskim s. ol. Aleksego dziedzica Gulczewa Czuprakowego (f. 26)
&

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek

669 (Nr. 7 Inscr. i Decr. Zs.) 1547
NN. Jan Bandzieski i Zofja małż., Stanisław Szczurski, Jan Łaszczyński, Dorota Szczurska małż., Wojciech Ramberyński i Wacław Szczurski współdziedzice w Sijakowo należ. do Szczur pozw. pw. Stanisławowi Chwalczewskiemu, Wawrzyńcowi „Lanrina” zw. Jelitowskiemu, Franciszkowi, Maciejowi Paczinowskim, Walentynowi Kozy i Janowi Sijakowskim, o granice między Sijakowo i Jelitowo (f. 284v)

3216 (Nr. 27) 1562
Jan Łaszczyński intromit. do całego łanu roli „Południewskiego”, do placu i łąki, oraz do części graminetis alias trawniczku sub nemore we wsi Szczury p. kalis. które mu Jan, Stanisław i Piotr Miłaczewscy bracia rodzeni, w im. sw. i braci swych: Macieja, Andrzeja i Marcina za 200 grz. sprzedali (p. 303)

3298 (Nr. 27) 1562
Jan Łaszczyński aktor i Jakub Gumowski prok. Jerzego, Krzysztofa, Jana, Andrzeja i Piotra Ponieckich brzci rodz. dz-ów w Skaradowie pozw., o 2. 000 zł. długu limitacja terminu (p. 820)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

310 (Nr. 125) 1661
Wojc. Łaszczyński, s. o. And., winien 178 zł. And. Mierzewskiemu, s. o. Mac. Leszczyc M. (p. 1295)

3468 (Nr. 154) 1700
Stanisław Skrzyński, klanic brzeziński, i Petronella Szołowska małż., z I i Stanisł. Łaszczyński z II kwit. się z kontr. dzierż. wsi Osiek z r. 1697 (p. 188)

4444 (Nr. 161) 1720
Michał. Łaszczyński dziedzic Kęszyc i Latowic p. kal. zap. 1. 000 imp. Śl. Wacławowi-Achacemu Bojanowskiemu ojcu żony swej Eleonory B. (p. 174)

4459 (Nr. 161) 1720
Michał. Łaszczyński, s. Krzysztofa, kwit. Ernesta-Wilh. z Bojanowa Bojanowskiego stę gn. z 4. 000 zł. (p. 216)

5229 (Nr. 171/173) 1735
Michał z Werbna Łaszczyński dziedzic alibique posesor Zernik, Wyganek, Wymysława p. kalis. z I i Bartł. Wolińskiego 3 l. dzierż. tych wsi z II, komplan. (p. 126)

5382 (Nr. 171/173) 1736
Mich. z Werbna Łaszczyński, dz. s. Żerniki i Wyganki w p. kalis. z I i Michał z Popowa Mierzewski dóbr tych dzierżawca z II, kwit. się z kontr. dzierż. tych dóbr (p. 329)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

2462 (Nr. 143) 1686
Wojciech z ol. Zofii Daleszyńskiej, Stanisław, Krzysztof i Wacław z ol. Marijanny Zadorskiej, zrodzeni Łaszczyńscy, ol. Andrzeja Ł. dz-a 1/2 Bendzieszyna i cz-i Szczurów synowie i spadkob. i Ludwikę Ł. ol. Jana Ł. powyższych Wojciecha, Stan., Krzyszt. i Wacł. brata rodz., z ol. Anny Kowalewskiej spłodzona córka ż. Krzysztofa Skarszewskiego, dobra powyższe p. kalis. Zygmuntowi z Zaborowa Bąkowskiemu, s. o. Hier. za 10. 000 zł. sprzed. (p. 259)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

9474 (Nr. 85) 1676
Stanisław z Graboszewa Tomicki, s. o. Stanisł. z G. T., zap. dług 3. 000 złp. Dorocie Łaszczyńskiej, c. o. Andrzeja Ł., żonie swej (f. 318)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek

684 (Nr. 7 Inscr. i Decr. Zs.) 1547
Zofja Bandzierska, ż. Jana B., pw. Dorocie Łaszczyńskiej, ż. Jana Ł., o przybycie na role Zofji we wsi Szczury i ich zajęcie ol. Mikołaj Szczurski brat Zofji jej te role scedował (f. 318)

829 (Nr. 7 Inscr. i Decr. Zs.) 1555?
Zofja Bandzieska pw. Dorocie Łaszczyńskiej ż. Jana Ł. o zajęcie łana roli (f. 622v)

3967 (Nr. 36) 1570
Maciej Gronowski winien 10 grz. Synosze Łaszczyńskiej wd. po ol. Janie Ł. (p. 86)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

2463 (Nr. 143) 1686
Krzysztof Skarszewski, s. And., zap. pos. 1. 000 zł. ż. Ludwinie Łaszczyńskiej (p. 264)

7255 (Nr. 214/ 216) 1775
Tadeusz Białoskórski, s. o. Jak. B. z ol. Barbary Łaszczyńskiej, w im. sw. i syna swego Macieja B., małol., urodz. z ol. Justyny Wolskiej żony swej 1-o v. (niedok.) (f. 141)

7276 (Nr. 214/ 216) 1775
Tadeusz Białoskórski, s. Jakuba B. ż. Barbary Łaszczyńskiej, z I i Justyna Kurcewska, c. Wawrzyńca K. z ol. Marianny Hozynszówny, wdowa 1-o v. po ol. Ant. Glińskim, z II 2-o v. małż. dożyw. (f. 183)

7564 (Nr. 221) 1781
Ludwika Iwańska wd. 1-o v. po ol. Jerzym Karśnickim stolniku wieluń. i 2-o v. po ol. Ignacym Kicińskim ście kolnic., pani dożyw. wsi Dąbrowa w p. sier., zap. na tych dobrach s. 6. 000 złp. Maksymiljanowi Iw., s. Mikołaja Iw. z Marianny Rozdrażewskiej, przez zezn. do chrztu trzymanemu, po swej +-ci (f. 14). Taż zap. tamże 2. 000 złp. Józefowi Kąsinowskiemu, s. Walerjana K. z Elżbiety Łaszczyńskiej, swemu chrześniakowi po swej +-ci (f. 15). Taż zap. 2. 000 złp. Józefie Konopnickiej, c. Maurycego K. z Rayskiej, nepotce swej, pannie, (f. 16)

7570 (Nr. 221) 1781
Piotr Radoński cześnik nowogr., dz. Jastrzębnik z przyl. zap. ib. 9. 226 złp. Katarzynie Łaszczyńskiej, c. ol. Wacława Ł. z ol. Walknowskiej, żonie Jana Sieroszewskiego podkomorzego JKMci (f. 31)

7571 (Nr. 221) 1781
Walerjan Kąsinowski wicesgerus tut., zast. pos. Zernik, zap. na tych dobrach 9. 226 złp. Elżbiecie Łaszczyńskiej c. o. Wacława Ł. żonie swej (f. 36)

7838 (Nr. 225) 1785
Walerjan Kąsinowski, s. o. Michała K. z Anny Sielnickiej, obecny dziedzic Głaniszewa p. sier., żonie swej Elżbiecie Łaszczyńskiej, c. o. Wacława z Werbna Ł. i Anieli Walknowskiej, zap. 29. 598 złp. pos. z więk. s. 30. 000 złp. spos. zast. na d. Szkalmierz import. (f. 29). Antoni z Głębokiego Głębocki pułk. w. k., b. dziedzic Głaniszewa w p. sier. kwit. Walerjana Kąsin. z 75. 000 złp. z ceny tej wsi z kontr. spis. 15/4 r. b. (f. 31)

Grodzkie i ziemskie > Kcynia

5491 (Nr. 134) 1717
Mich. Bobolecki, s. o. Stanisł. z ol. Zofji Łaszczyńskiej (f. 253). mąż ol. Justyny Linowskiej

Grodzkie i ziemskie > Konin

14720 (Nr. 79) 1762
G. Mac. Mierzewski, s. o. Stef. miecznikowicza pozn. dd. Osiecza z przyl. po ojcu obok brata swego i Bogumiły z Gałczyńskich M-ej, matki swej, innej cz. tej wsi dziedziczce na cz. cz. swoich i matki w tej wsi zap. 8. 000 złp. Eleonorze Łaszczyńskiej, wd. po ol. Kaz. Swierczewskim, (f. 310)

15243 (Nr. 81) 1777
G. Tad. Białoskórski, s. Jakuba B. z ol. Barbary Łaszczyńskiej, s. 2. 000 złp. z s. 5. 000 złp. 1775 r. przez Annę z Łaszcz. Czyżewską, ciotkę, sced., i na Pigłowicach p. pyzdr. okaz., ceduje swemu ojcu (f. 144v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

8921 (Nr. 310) 1709
Stanisław Gliński, ol. Stefana Gl. syn, w im. sw. i Konstancji Łaszczyńskiej, c. Krzysztofa Ł. z ol. Aleksandry Szczurskiej, żony swej, kwituje teścia z 1. 000 zł. (p. 266)

9385 (Nr. 315) 1727
Franciszek Mięszkowski, w im. sw. i Aleksandry Łaszczyńskiej, c. o. Krzysztofa Ł., żony swej, Annę z Dameckich wd. po Krzyszt. Ł. z prow. od 1. 000 zł. dopełn. 5. 000 zł. posagu żony kwit. (p. 116)

10011 (Nr. 323) 1747
Adam Grudzielski, ol. Sebastjana Grudziel. z Mąkowskiej 2-o v. Nasierowskiej syn, Annie Koczorowskiej, c. Adama Koczor. z Zofji Łaszczyńskiej, żonie swej daje zapis (f. 261)

10273 (Nr. 327) 1756
Konstancja Koczorowska, c. Adama K. z Zofji Łaszczyńskiej, ż. Józefa Urbanowskiego, kwit. rodziców z 10. 000 zł. posagu (f. 84v). Józef U., s. o. Mac. U. z ol. Wiktorji Sliwnickiej tę sumę żonie oprawia (f. 84v)

10458 (Nr. 329) 1761
Urszula z Koczorowskich, c. Adama K. z Zofji Łaszczyńskiej, wdowa po ol. Franciszku Goczałkowskim, obec. 2-o v. ż. Michała Dramińskiego, s. o. Jerzego Dr. z ol. Felicjanny Cywińskiej, kwit. rodziców z 10. 000 zł. pos. z d. ojcz. i mac. (f. 25v) (podpis: „Michał z Drama Draminski” (f. 26v)

10491 (Nr. 329) 1762
Wiktorja Koczorowska, c. Adama K. z Zofji Łaszczyńskiej, ż. Stanisł. Korytowskiego, kwit. rodziców z 10. 000 zł. pos. (f. 84) Stan. Koryt., s. o. Franc. Koryt. dziedzica d. Koryta, z ol. Doroty Bartoszewskiej, na 1/2 swej cz. w Korycie po ojcu spadłej zap. pos. (f. 84)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

10674 (Nr. 331) 1769
Józef Urbanowski, s. o. Macieja U. z ol. Wiktorji Sliwnickiej, z I i Konstancja Koczorowska, c. Adama K. z Zofji Łaszczyńskiej z II małż. od dożyw. spis. 1756 odstępują (f. 31)

10831 (Nr. 332) 1775
Marjanna Swierczewska, c. o. Kaz. z Eleonory Łaszczyńskiej, ż. Mac. Urbanowskiego, kwit. matkę z 4. 000 1/2 s. 8 tys. zap. matce 1765 przez Joachima Aleks. Bojanowskiego (f. 118) Józef Urbanowski dz. d. Głuponia w p. pozn. (f. 118v)

10832 (Nr. 332) 1775
Marjanna Świerczewska, c. o. Kaz. S. z ol. Eleonory Łaszczyńskiej, ol. Józefa Sw. dóbr Turowice i Wolka w z. czersk. dziedzica, bratanica i jedyna spadkob., obec. ż. Mac. Urbanowskiego, pos. Witosławia w p. kość., w tow. krewnego Ignacego Ł. skarbnika zs. wschow., do windyk. spadku po stryju mian. plentem męża (f. 119). Franciszka Hanowna ż. 1-o v. ol. Józefa Sw., obec. 2-o voto Dąbrowskiego

10876 (Nr. 332) 1776
Maciej Urbanowski, ol. Krzysztofa z ol. Katarzyny Tomickiej syn z I i Marjanna Swierczewska c. o. Kazimierza Sw. z Eleonory Łaszczyńskiej z II dożyw. (f. 198v)

11198 (Nr. 335) 1786
Konstantyn Bronikowski, w im. sw. i żony Elżbiety Łaszczyńskiej; (f. 70v)

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1

5710 (Nr. 191) 1699
Kazimierz Lewalt Powalski, s. o. Samsona, zap. 10. 000 złp. Teresie Boboleckiej, c. o. Stanisława B. z ol. Zofji Łaszczyńskiej ż. swej (f. 49)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

894 (Nr. 1112 XII) 1686
Bartłomiej Kowalewski, s. o. Marcina K. jako Ludwiki Łaszczyńskiej, c. o. Jana Ł. z ol. Anny Kowal., ol. zaś Mikołaja kowal. z brata rodz. (!) nepotki i spadkob. jedynej, z linji ojciec-przyjaciel (f. 11v)

1677 (Nr. 1139 XI) 1700
Stanisł. Tomicki, ol. Stanisł. z Doroty Łaszczyńskiej syn, w im. sw. i matki, kwit. Stanisł. Trzebińskiego z 700 złp. (f. 61)

1986 (Nr. 1140 I) 1701
Marcjan z Rusinowa Wolski, s. o. Krzysztofa z Zofji z Konar Kołaczkowskiej, w im. sw. i Zofji z Bobolczyna Bzowskiej, c. o. Aleks. z B. B. z Zofji Swięcickiej, kwituje Michała Boboleckiego s. o. Stanisława z ol. Zofji Łaszczyńskiej, wraz z Wojciechem, Antonim, Urszulą, ż. Ant. Karwosieckiego, i Teresą ż. Kaz. Powalskiego rodzeństwem swym rodz., współspadkobiercą, z 85 zł. i 30 t. jako cz. s. 240 grz. taksy za głowę ol. Aleksandra z Bobolczyna Bzowskiego z dekr. T. P. 1686 kwit. (f. 42)

2188 (Nr. 1140 III) 1701
Teresa Bobolecka, c. o. Stanisława B. z ol. Zofji Łaszczyńskiej wdowa po Kaz. Powalskim, 2-o v. ż. Kaz. Bielickiego, siostra rodz. Antoniego B. cioteczna Macieja Kokalewskiego, kwituje Kaz. Łakińskiego wsi Tłukom w p. nakiel. (dziedzica?) z 2. 700 złp. reszty z s. oryg. 5. 000 złp. przez ol. ojca sobie jako posag zapis. (f. 23) Kaz. Bielicki, s. o. Stanisł. (f. 23)

2406 (Nr. 1140 V) 1701
Kaz. z Bielic Bielicki, s. o. Stanisława B. z ol. Małgorzaty Lewcewny z I i Teresa Bobolecka, c. o. Stanisł. Bobol. z ol. Zofji Łaszczyńskiej, 1-o v. wdowa po Powalskim, 2-o v. małż. dożyw. (f. 46)

4791 (Nr. 1146 I) 1711
Justyna Linowska wd. po Stanisławie Niesołowskim, 2-o v. ż. Michała Boboleckiego, w im. sw. oraz: Michała, Józefa, Tarisilli NN. dzieci swych małoletnich, i Adam de Łąg Tański w nieobec. Sebastjana N. zamieszkałego na Wołyniu stryja rodz. tych dzieci, (f. 61v). Michał Bobolecki, s. o. Stanisł. a Zofji Łaszczyńskiej Justynie L., c. o. Zygm. L. z ol. Zofji Kochoskiej, ż. zap. s. 4. 500 złp. (f. 63v)

5124 (Nr. 1188) 1722
Franciszek Odrowąż Mieszkowski, s. Szymona i Aleksandra Łaszczyńskiej wd. po Aleks. Targowskim, 2-o v. małż. dożyw. (f. 41)

5503 (Nr. 1194) 1723
Franciszek Mieszkowski, s. o. Szymona, w im. sw. i Aleksandry Łaszczyńskiej, wd. po Aleks. Targowskim, 2-o v. ż. swej, kwituje jej ojca Krzysztofa Ł. z 1. 000 złp. zap. sobie 1721 (f. 4v)

6255 (Nr. 1267) 1742
Wojc. Bobolecki, s. o. Stanisława B. z ol. Zofji Łaszczyńskiej w im. sw. oraz Macieja Glinieckiego i Jadwigi B. małż. jako ich plent, i Anny ż. Jana Białoskorskiego i Petronelli panny Boboleckich nepotek swych z brata rodz. i Kaz. Kosmowski w im. sw. i żony Marjanny z Boboleckich z I i Jan Białoskórski s. o. Stanisł. z ol. Marjanny Niemieczkowskiej z II komplan. (f. 68). W następnym dokum. powiedziane, iż „w im. nepotek z braci rodzonych” (f. 68v) Chodzi o spadek po ol. Wojciechu Herstopskim i Annie Cieleckiej małż.; ol. Franciszka z H. ż. ol. Aleks. Niemieczkowskiego, miała pos. 6. 000 złp. opr. na Rostarzewie i Głodnie i ona jako wdowa 1681 scedowała to na ol. Stanisława Boboleckiego (f. 68v); Wojciech B. stryj rodz. Glinieckiej, Petronelli i Kosmowskiej, córek ol. Antoniego B. z ol. Katarzyny Wałdowskiej; Białoskórska też ich siostra; Wojc. H. i Anna C. to ich pradziadowie. Łukasz i Stanisław Hersztopscy synowie ich bp. +-i. Tym małżonkom H-im zap. był 37. 000 złp. ol. Krzysztof Żegocki dz. Głodna i Rostarzewa, sposobem zastawnym na tych wsiach; ol. Katarzyna z Herstopskich Bobolecka; o. Marjanny z Niemieczkowskich Białoskórskiej, brat rodz. b +-y ol. Bartłomiej N.; Ludwik Hersztopski s. Michała H. (f. 69)

7001 (Nr. 1314) 1755
Kazimierz Koczorowski, s. Adama z ol. Łaszczyńskiej z I Estera z Grudzielskich, c. o. Józefa z Agnieszki z Radoszewskich z II małż. dożyw. (f. 124v). Kaz. K. z im. sw. i ż., wś. Sady dziedz., ojcu Adamowi K, za 50. 000 złp. na 1 rok zast. (f. 125)

8169 (Nr. 1362) 1785
Wojciech Dramiński, s. o. Wojciecha Dr. z Marjanny Straszewskiej mąż Salomei Koczorowskiej, c. o. Adama K. z ol. Zofji Łaszczyńskiej, dziedzic d. Mikoszki i Kawczyn (f. 162v) daje żonie dożyw.

8212 (Nr. 1362) 1785
Ignacy Kowalski dz. Szczepankowa w p. pozn.; Konstanty i Antoni Bronikowscy, bracia m. s. rodzeni, opiekunowie Ksawerego i Marcjanny s. i c. małolet. ol. Ignacego Br. z Antoniny Łaszczyńskiej (f. 244v)

9881 (Nr. 1325) 1758
And. Bielicki, s. o. Kaz. B. z ol. Teresy Boboleckiej, nepos ol. Stanisł. Bobol. i Zofji Łaszczyńskiej, pronepos Wojc. Bobol. i Kat. Herstopskiej; ol. Antoni, Michał i Wojciech Boboleccy, bracia m. s. rodzeni, ss. poprzed. ol. Stanisława B., zezn. kwit. Ludwika Herstopskiego nabywcę praw do spadku po Boboleckich z posagu matki zezn. (f. 3v)

10001 (Nr. 1326) 1758
Wojciech Lniski, s. o. Kazim. z ol. Barb. Ruszkowskiej posesor Rokitnicy w pow. pozn., spadkob. dziedzica tych dóbr ol. Tadeusza R. podstolego brzeskiego-kuj., Kazimierzowi Koczorowskiemu, s. Adama K. z Zofji Łaszczyńskiej zap. s. 2. 000 złp. (f. 65)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

10898 (Nr. 1219) 1729
Adam Koczorowski, s. Wojc. z ol. Konstancji Osieckiej żonie Zofji Łaszczyńskiej, c. o. Krzysztofa Ł. z Anny Dameckiej, zap. pos. 7. 000 złp. (f. 39v)

11675 (Nr. 1370) 1793
Jakub Swinarski, s. o. Florjana z ol. Barb. Niegolewskiej, wedle kontr. z 15/6. 1791, między swym plentem Mikołajem Sw. podczaszycem kalis. i Konstancją z Koczor. wd. Urbanowską, dobra swe Kuślin i ff.: Tomaszewo i Wydory w p. kość., Konstancji Koczorowskiej, c. o. Adama z ol. Zofji Łaszczyńskiej, wd. po Józefie Urbanowskim za 165. 000 złp. sprzed. (f. 170)

13147 (Nr. 1162) 1719
Franciszek i Józef bcia rodz. Skarszewscy, ss. ol. Krzysztofa z ol. Ludwiki Łaszczyńskiej, spadkob. d. mac., część d. Wierzchaczewo i Pólko p. pozn., Klemensowi, Józefowi, Apolinarze, Salomei, Annie Karśnickim, dzieciom ol. Wojciecha K. z ol. Marjanny Miełaczewskiej za 13. 000 złp. sprzed. (f. 37v). Tych dzieci op. stryj Rafał K.

14397 (Nr. 1134 V) 1698
Stanisł. Tomicki, s. o. Stanisława T. z Doroty Łaszczyńskiej całe cz-i dziedz. d. Mierzewo, Tomiczyzna p. gn. Janowi Radeckiemu, s. o. Stanisł. R. za 1. 000 złp. sprzed. (f. 93)

15171 (Nr. 1215) 1729
[fałsz] G. Adam Koczorowski s. Wojc. K. z ol. Konstancji Osieckiej, ol. Chryzostoma K. Siernicze M. i Teresy Kurnatowskiej dz-ów nepos, na dobrach swych ż. Zofji Łaszczyńskiej, c. o. Krzysztofa Ł. z Anny Dameckiej, zap. pos. 7. 000 złp. i t. w. (f. 30) Dokument podfałszowany na zeskrob. początku i końcu autentycznego. Autentyczne podpisy: Adam Koczorowski, Zofja Koczorowska

16380 (Nr. 1345) 1768
Salomea Koczorowska c. Adama R. z Zofji Łaszczyńskiej i Wojciech Dramiński małż., kwit. jej rodziców z 10. 000 złp. na poczet dóbr ojcz. i macierz. (f. 257) Wojciech Dr., s. o. Wojc. z Marjanny Strzeszewskiej (f. 257)

16596 (Nr. 1350) 1773
Ignacy Wierusz Walknowski s. o. Jana z ol. Krystyny Molskiej z I i Elżbiety Łaszczyńskiej c. o. Michała Ł. z ol. Konst. Koszutskiej z II małż. dożyw. (f. 304v)

16788 (Nr. 1355) 1778
Józef Skarbek Malczewski sta dębski podkom. JKMci, s. ol. Macieja klana santoc. z ol. Ludwiki z Malcz. wedle kontr. spis. 25/6 m. Restaszew i wsie: Gościeszyno z f. Dąbrówką, Zdrogoowo, Stodolsko, Gola, Głodno, Barłożna p. kość. Kazimierzowi Koczorowskiemu, s. Adama K. z Zofji Łaszczyńskiej za 320. 000 złp. sprzedać zobow. się (f. 170)

17358 (Nr. 1359) 1782
Salomea Koczorowska, c. ol. Adama K. z ol. Zofji Łaszczyńskiej, ż. Wojciecha Dramińskiego, kwit. brata rodz. Kazimierza K. wojskiego kalis. z 5. 000 złp. zap. zezn. w pon. po sw. Janie 1757 r. jako ulepszenie pos. przez ojca jego (f. 566)

17474 (Nr. 1360) 1783
Józef Dramiński, Michała z ol. Urszuli Koczorowskiej, ol. Adama K. z ol. Zofji Łaszczyńskiej córki z ol. Felicjanny Cywińskiej z 8. 500 złp. swej części macierz. kwit. (f. 453)

17896 (Nr. 1368) 1791
Xawery Bronikowski, s. o. Ignacego Br. z Antoniny Łaszczyńskiej, 2-o v. obec. żony Augustyna Zaborowskiego; Marcjanna Br. ż. Stanisława Prądzyńskiego regenta gr. wschowskiego (f. 103)

17962 (Nr. 1368) 1791
Mikołaj z Wybranowa Swinarski podczaszyc kaliski jako plent Jakuba Sw., s. o. Florjana Sw. z ol Barbary Niegolewskiej, wś. Kuślin z Fl. Tomaszewo i Wydory w p. kość. Konstancji Koczorowskiej, c. o. Adama z ol. Zofji Łaszczyńskiej, wd. po Janie Urbanowskim za 165. 000 złp. sprzed. (f. 282v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

880 (Nr. 196) 1669
Wojciech ojciec i Hieronim syn Kwileccy i ol. Agnieszka Chyleńska wd. po Janie Wysławskim, 2-o v. po Janie Bzowskim, ol. Mikołaja Chyl. siostra rodz., matka Władysława W. dziedzica części wsi Wysocka (f. 735v) Hier. Kwilecki rodzi się z ol. Zofji Urbanowskiej, a babka Hieronima ol. Anna Chyleńska ż. ol. Wojciecha Urbanowskiego; Marjanna Przecławska ż. Seweryna Chyleńskiego (f. 735v) Zofja Dziekcińska wd. po. Piotrze Przecławskim, Apolonja ż. Kaz. Radzickiego i Marjanna ż. Seweryna Chyliń. Przecławskie, ol. Wojciecha P. siostry rodz., oraz Zofja Przecł. panna, ol. Stanisława P. córka, a ol. Wojciecha P. nepotka z brata; Jan Przybyszewski mąż Zofji Łaszczyńskiej Seweryn Chyleński dz. d. Wilkowo (f. 743)

3073 (Nr. 188) 1662
Testament Zofji Szołdrskiej cześnikowej kaliskiej. Chora. Pochow. Pozn. u karmelitów bosych. legat 500 zł. siestrzenicy Marjannie Łaszczyńskiej; a zł. 200 jej synowi Stanisławowi Ł. Legat 3. 000 złp. pannie Zofji Łaszczyńskiej od siostrzanki swej Zadorskiej idącej. S. 2. 000 złp. 2 córkom swego męża: pannom Barbarze i Jadwidze. 1-y wykonawca mąż jej Jan Sz. cześnik kaliski. Dat. 13/12 1662. (f. 509) ona Zofja Laskownicka

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVIII wiek

214 (Nr. Rel. C. Posn. T. 1108.) 1785
Testament Józefa Starzeńskiego, Orła Białego kawalera. – Testator powołuje się na komplanację z r. 1766, odnośnie zamiany działów między zmarłą Katarzyną z Poklateckich w trzecim swoim małżeństwie powtórną żoną Józefa Starzeńskiego, a siostrą jej rodzoną zm. Urszulą z Poklateckich, zm. Franciszka Sokolnickiego Starosty Bogusływskiego małżonką; z dóbr Wierzeja, będących własnością jego żony, spłacił Józef Starzeński 18. 031 złp. długów. Dobra Wierzeja i Grabienisko przyjęte jako scheda wyżej wspomnianej Katarzyny z Poklateckich Starzeńskiej otaksowane były na 200. 000 złp. Na wyrównanie drugiej schedy t. j. dóbr Chmielniki z przyległościami, część Chraplewa dopłacił Starzeński zm. Franciszkowi Sokolnickiemu zł. 50. 184 złp. Prócz tego uregulował on (Starzeński) długi ciążące na fortunie Poklateckich za żonę swoją Katarzynę z Poklateckich 1-o v. zm. Ludwika Szołdrskiego, 2-o v. Ignacego Bienkowskiego, 3-o v. Józefową Starzeńską. Wśród tych długów znajduje się również suma, spłacona zm. Krzysztofowi Starzeńskiemu, kasztelanicowi gnieźnieńskiemu w pierwszym małżeństwie Józefa St. ze zm. Eufemią Glinczanką. – Po obliczeniu tych spłat, testator stwierdza, że z majątku macierzystego czyli po śmierci Katarzyny z Poklateckich obciąża jego majątek suma 72. 485 dla sukcesorów z trzech małżeństw jego małżonki. Fortuna własna Józefa Starzeńskiego wynosi 171. 285 złp. – Bracia, wzgl. synowie z pierwszego małżeństwa z Eufemią Glinczanką Krzysztof, zmarły, i Jan żyjący otrzymali po 38. 000 syn więc z drugiego małżeństwa (z Katarzyną Poklatecką) Wawrzyniec otrzyma również 38. 000 złp. Córkom z pierwszego małżeństwa Agnieszce Błociszewskiej, Annie Zakrzewskiej, i Konstancji Łaszczyńskiej poza działem prawnie należnym w stosunku do działów braci 3. 000 złp. na każdą, już wypłacił testator po 18. 000 złp., co uzasadnia tym, że wielka część jego majątku osobistego powstała przy pomocy posagu pierwszej żony Eufemii Glinczanki. Ksawera, Zuzanna, Helena, Ludwika i Weronika córki z drugiego małżeństwa ze zm. Katarzyną Poklatecką, mają być równo z pierwszymi wyposażone czyli otrzymają po 18. 000 złp. posagu, tym bardziej, że testator żył z dochodów małżonki. Prócz tego tytułem wypraw otrzymać winien syn najmłodszy Wawrzyniec, gdy dorośnie 4. 000 złp. córki zaś po dwa tysiące, gdy wstąpią w związki małżeńskie. Srebra i inne sprzęty winny być sprzedane dla pokrycia innych rzetelnych długów i zobowiązań, a reszta podzielona między dwóch braci Jana i Wawrzyńca. Następują legaty oraz mianowanie opiekunów dla dzieci nieletnich z drugiego małżeństwa. Wykonanie powyższych dyspozycji winno nastąpić niezwłocznie, a testator zastrzega sobie tylko użytek dożywotni podzielonej fortuny. Podpisano w Wierzei dn. 1785. 30/VI Podpis i pieczęć. (k. 309)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

3632 (Nr. 1417) 1631
Mikoł. Chełkowski, s. o. And., zap. pos. 2.000 złp. ż. Jadwidze Łaszczyńskiej (f. 177)

8679 (Nr. 1418) 1634
Łukasz Gabliński, s. o. Mikoł. G. z Chłapowa, na 1/2 wsi Gablino i części Bagrowów obu p. pyzdr., spadłej w dziele z br. rodz. Jakubem G., zap. pos. 2.000 złp. żonie Annie Łaszczyńskiej (f. 74)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2

766 (Nr. 1869) 1670
G. Stanisł. Srzemski, ol. Tom. syn, na 1/2 wsi Srzem i Chalin p. pozn. zap. pos. i t. w. ż. przyszłej Zofji Łaszczyńskiej, c. o. Andrzeja Ł. z Marjanny Zadorskiej, wd. po ol. Janie Przybyszewskim (f. 46v). Pon. po D. Rogat.

781 (Nr. 1869) 1670
G. Stanisł. Bobolecki, s. o. Wojc., podniósłszy od Mac. Krzyckiego pis. zs. wsch., ze wsi Wieckowice i Więckówki, s. 4. 000 złp. ż. swej Zofii Łaszczyńskiej c. ol. And. Ł., wd. 1-o v. po ol. Janie Przybyszewskim na 1/2 dd. opr. (f. 107)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1

3289 (Nr. 146) 1635
Mikoł. Chełkowski w im. sw. i ż. Jadw. Łaszczyńskiej, z I i Grzegorz Stawski i Katarz. Goczałkowska małż. z II, kontr. dzierż. wsi Ossowo p. pyzdr. (p. 232) s. v. 750 zł.

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

5585 (Nr. 92) 1759
Kazimierz Koczorowski, s. Adama z Zofji Łaszczyńskiej, kwit. Aleks. Józefa ks. na Bielsku Sułkowskiego łowczego n. W. X. L. z 14. 000 zł. reszty s. oryg. 28 tys. (f. 189)

6216 (Nr. 104) 1789
Augustyn Rogala Zaborowski, w im. sw. oraz żony swej Antoniny Łaszczyńskiej 1-o v. Bronikowskiej, mianuje pl. brata swego rodz. Łukasza Z. (f. 165)

6236 (Nr. 104) 1789
Stanisław Grzymała Prądzyński regens gr. wschowski, s. ol. Antoniego i Marianny Bardzkiej, 2-o voto żony ol. Józefa Czaplickiego, ol. zaś Władysława Pr. i Marianny Bronikowskiej nepos z I i Marcianna Bronikowska, c. ol. Ignacego z Antoniny Łaszczyńskiej, 2-o voto żony obecnie Augustyna Rogali Zaborowskiego burgr. gr. wschow., zrodzona córka, a ol. Stefana Bronikowskiego i Marcjanny z Marszewskich nepotka z II małż. dożyw. (f. 203)

Metrykalia > Katolickie > Część 3

19975 (Września)
1750.14/XII. (Chocica) Michał Antoni, s. M D. Karola Łaszczyńskiego i Wiktorji z Mięszkowskich pos. obu Chocic, 9/IX. * — ass. M D. Stanisław Mięszkowski ojciec i G D. Katarz. z Chłapowskich Kotarbska ciotka Łaszczyńskiej

Metrykalia > Katolickie > Część 4

30179 (Poznań, Św. Marcin)
1920.5/XII. + G. Dr. Kazim. Dziembowski 1860.10/III. *, dr. med., s. Wład. pos. d. i Heleny Łaszczyńskiej

Metrykalia > Katolickie > Część 5

34435 (Brodnica)
1873.6/VI. (Chaławy) Olga Marjanna, c. Stefana de Moraczewskiego i Marjanny Łaszczyńskiej dziedziców — Edward Brudzewski z Lednogóry i nieszl.

Metrykalia > Katolickie > Część 6

42848 (Poznań – Sw. Maria Magdalena – Fara)
1898.17/3. + Józef Moraczewski * 19/3.1877, kupiec, s. Stef. i Marii Łaszczyńskiej. Zawiad. wuj Bolesław Ł.

Metrykalia > Katolickie > Część 7

45391 (Brodnica)
1875.31/XII. * (Chaławy), ch. 1876.6/I. Jakub Witold Sylwester s. Stefana Moraczewskiego i Marjanny Łaszczyńskiej

Metrykalia > Katolickie > Część 9

56287 (Zaniemyśl)
1772.4/9. (Jez. W.) + Seweryn, s. M. Ignacego i Konstancji Łaszczyńskiej, m. 7, poch. kość.

Testamenty

167
Augusta Rogalińska Test. 1863.14/IX przyjęty, a 1863.26/VII w Pozn. pisany> 1) Ma jedynego sukcesora Michała Łaszczyńskiego, syna siostry Magdaleny z Rogalińskich Łaszczyńskiej. 2) Krewne panny Bronikowskie: a) Michalina, córka Alojzego B., b) Aleksandra, córka Wiktora B. Obydwie panny mają także starsze rodzeństwo. 3) Krewna Józefa Kierska, córka Józefa i Marianny Kierskich. 4) Stan kasy składa się z 6.200 tal. oraz ruchome rzeczy. 5) Egzek. test. Leon Chlebowski, kasjer Ziemstwa Kredyt. 6) Michał Łaszczyński mieszka w Kampinosie pod Warszawą. Wyc. z ks. zm. kość. pod wezw. Marii Magd.> Augusta R., niezamężna, zmarła 1866.18/IV, w wieku 74 lat. Zestawienie geneal. do postępowania spadkowego. [tablica] Spis pozost. po ś. p. Auguście, sporządzony 1866.30/V. Aktywa – 6.016 tal., pasywa (w tym legata) – 1.450 tal. pozostałość 4.566 tal. (okrągło)

Zap. Tryb. Piotrk.

554 (Nr. 42) 1723
Franciszek starosta kościański i Stanisław klanic santocki bcia m. sobą rodz. Gajewscy pozw. p. Józefa i Franciszka Skarszewskich ss. o. Krzysztofa z ol. Ludmiły Łaszczyńskiej, ol. Jana Łaszcz. z ol. Anny Kowalskiej, ol. Wawrzyńca Kowalskiego córki, córki, (f. 1) ol. Barbara Kleckowska i Jan Kucborski małż. żyli 1666

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1

6290 (Nr. 155) 1682
And. Swięcicki kwit. Molskiego pisarza z inkwiz. na rzecz Zofji Sw. ol. Aleksandra Bzowskiego zamord. wdowy, matki, oraz Stanisława i Zofii BB. syna i córki aktorów pw Stanisł. Boboleckiemu i Zofji Łaszczyńskiej małż., Wacławowi Ł. bratu rodz. (jej) i innym o morderstwo (p. 95)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

5585 (Nr. 92) 1759
Kazimierz Koczorowski, s. Adama z Zofji Łaszczyńskiej, kwit. Aleks. Józefa ks. na Bielsku Sułkowskiego łowczego n. W. X. L. z 14. 000 zł. reszty s. oryg. 28 tys. (f. 189)

6216 (Nr. 104) 1789
Augustyn Rogala Zaborowski, w im. sw. oraz żony swej Antoniny Łaszczyńskiej 1-o v. Bronikowskiej, mianuje pl. brata swego rodz. Łukasza Z. (f. 165)

6236 (Nr. 104) 1789
Stanisław Grzymała Prądzyński regens gr. wschowski, s. ol. Antoniego i Marianny Bardzkiej, 2-o voto żony ol. Józefa Czaplickiego, ol. zaś Władysława Pr. i Marianny Bronikowskiej nepos z I i Marcianna Bronikowska, c. ol. Ignacego z Antoniny Łaszczyńskiej, 2-o voto żony obecnie Augustyna Rogali Zaborowskiego burgr. gr. wschow., zrodzona córka, a ol. Stefana Bronikowskiego i Marcjanny z Marszewskich nepotka z II małż. dożyw. (f. 203)

Metrykalia > Katolickie > Część 4

30149 (Poznań, Św. Marcin)
1918.20/VII. + G. Zygmunt Pomian Dziembowski 1857.5/10. * Dr. med. s. Wład. Maks. dz-a Kampinowa k.Warszawy i G. Heleny Łaszczyńskiej

30179 (Poznań, Św. Marcin)
1920.5/XII. + G. Dr. Kazim. Dziembowski 1860.10/III. *, dr. med., s. Wład. pos. d. i Heleny Łaszczyńskiej

Zap. Tryb. Piotrk.

554 (Nr. 42) 1723
Franciszek starosta kościański i Stanisław klanic santocki bcia m. sobą rodz. Gajewscy pozw. p. Józefa i Franciszka Skarszewskich ss. o. Krzysztofa z ol. Ludmiły Łaszczyńskiej, ol. Jana Łaszcz. z ol. Anny Kowalskiej, ol. Wawrzyńca Kowalskiego córki, córki, (f. 1) ol. Barbara Kleckowska i Jan Kucborski małż. żyli 1666

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

9530 (Nr. 1293) 1748
Wacław i Karol z Werbna Łaszczyńscy, ss. ol. Michała z ol. Eleonory Bojanowskiej, wraz z bratem młodszym Ignacym, współdziedzice d. Pigłowic, Wyszakowa, Sulęcina, Borowa, Biernatek, dobra te Michałowi Drogosław Skorzewskiemu pułk. JKMci i RP. s. o. And. gen. w. k., z ol. Doroty Choińskiej, za 160. 000 złp. sprzed. (f. 165)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1

7176 (Nr. 158) 1776
Karol, pułk. w. kor., i Ignacy skarbnik wschowski Łaszczyńscy, i Aniela z Walknowskich wd. po ol. Wacławie Łaszcz. w im. sw. oraz: Feliksa, panny Elżbiety, Katarzyny, ż. Jana Sieraszewskiego dzieci swych Ł. Ł., kwit. Kat. z Płonczynskich, wd. po ol. Franc. Mieszkowskim i jej syna Ignacego M. z sumy p ol. Aleksandrze z Łaszcz. Mieszkowskiej, ol. Franciszka M. 1-ej żonie bp. +-ej, zabezp. na Dzierznicy dziedz. wsi ol. Franc. Ł. (f. 571)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

5826 (Nr. 96) 1773
Konstancja Karolina Łaszczyńska, c. ol. Michała z Werbna Ł. z ol. Eleonory Bojanowskiej, panna mianuje pl. Joachima Aleksandra Bojanowskiego starościca gn. (f. 14)

5919 (Nr. 96) 1776
Maciej Urbanowski jako pl. brata stryj. Józefa U. dz-a d. Głuponia; Eleonora Łaszczyńska, wd. po ol. Kazimierzu Świerczewskim (f. 208)

6184 (Nr. 104) 1787
Augustyn Rogala Zaborowski wiceregens zs. wschow., Bartłomieja Z. komornika zs. zakroczym., ol. Józefa Z. i Anny Myszczyńskiej syna, z Jadwigi Bogunskiej zrodz. syn z I i Antonina Łaszczyńska, Karola Ł. pułk. w. kor., ol. Michała Ł. i Eleonory Bojanowskiej syna, z ol. Wiktorii Mieszkowskiej zrodz. córka z II małż. dożyw. (f. 71v)

Metrykalia > Katolickie > Część 1
1233 (Ceradz Kościelny)
1703.27/3. (Mieścisko) Józef, s. GD. Stanisł. Moraczewskiego i Jadwigi — GD. Jan Jarochowski i G. Barb. Łaszczyńska panna

2388 (Czarnków)
1723.3/8. (Sarbia) Małgorzata Elżbieta, c. G. Wład. Kornatowskiego i Beaty Losowny — X. Józef Brodnicki prob. czarnk., v. Zofja Łaszczyńska z Kruszewa

Metrykalia > Katolickie > Część 2
7895 (Mądre)
1746.25/VII. (Pigłowice) MGD. Ignacy Walknowski x MG. Elżb. Łaszczyńska V. — GD. koniuszy kor. Pniński z ż. Molski klan rogoziński z ż.

7896 (Mądre)
1745.7/XII. (Pigłowice) + GD. Kazim. Łaszczyńska mieszk. w Środzie poch. reform. Pozn.

7919 (Mądre)
1746.4/VII. poch. MV. Eleonora Łaszczyńska, wychowana między luteranami i tą sektą tknięta dokonała konfesji

8059 (Morka)
1728.13/IX. GD. Jakub Białoskórski x V. Barbara Łaszczyńska — M. Aleksy Sczaniecki i Wojc. Kotarbski

Metrykalia > Katolickie > Część 3

19985 (Września)
1757.21/IX. Rozalja Teresa, 4. * we W. c. G. Stef. Mąkowskiego i Kat. de Szczykowskie — X. Piotr Bylina Szczytnicki prob. W. i G. Wiktoria Łaszczyńska z Chociczy (1758.6/VI. +)

21289 (Leszno)
1806.17/X. + MGD Eufemia z Starzeńskich Łaszczyńska, hydropis. l. 24, poch tu

23029 (franciszkanki śremskie)
1779.11/5. + MD. Aniela Łaszczyńska consor. dobr.

24024 (Wilczyna)
1707.0/6. Jan Ignacy, s. MD. Jana Czekanowskiego i Konstancji dz-ów — GD. Rafał Karsznicki z Młodaska dziedzic i GD. Anna Łaszczyńska dz-a z Witkowic

Metrykalia > Katolickie > Część 4

25404 (Poznań – O.O.Reformaci)
1775.7/5. poch. PMD. Konstancja Łaszczyńska

25412 (Poznań – O.O.Reformaci)
1777.22/3. poch. MD. Józefa Łaszczyńska

25520 (Poznań – O.O.Reformaci)
1746. pogodzona z Kość. MD. Eleonora Łaszczyńska Nob. l. 26

30270 (Poznań, Św. Marcin)
1913.24/VII. + Jadwiga de Łaszczyńska ur. de Górska l. 30., żona, c. Bol. G. kucharza i Antoniny Wolnikowskiej

30410 (Poznań, Św. Marcin)
1909.24/VII. * Miłosława Marja Łaszczyńska, c. Zbigniewa i Hel. Jadwigi Górskiej-kupców — X. Wacł. Mayer prob. Jeżyce i Janina Ł. z Krak.

30426 (Poznań, Św. Marcin)
1911.7/VI. * Olga Marja de Werbno Łaszczyńska, c. Zbign. i Jadwigi Górskiej – nieszl.

Metrykalia > Katolickie > Część 5

31753 (Poznań – Św. Maria Magdalena)
1790.16/10. Brygida Barbara, c. G. Jana i Bibjanny Czachórskich, cerem. 2/11. aa. Ant. Krzyżanowski i G. Marcina z Cz. Łaszczyńska

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

9532 (Nr. 1293) 1748
Aniela Walknowska, c. o. Jana Wierusz W. z ol. Krystyny Molskiej, ż. Wacława z Werbna Łaszczyńskiego kasuje opr. i dożyw. na dobrach powyższych (f. 166v)

11144 (Nr. 1297) 1749
Józef Nossowicz, s. o. Aleks. z ol. Ludwiki Duninówny, ol. zaś Kazimiery z N., żony 1-o v. ol. Franciszka Drzewieckiego, 2-o v. ol. Michała z Werbna Łaszczyńskiego bp. +-ej brat rodz. i spadkob. jedyny, Karola, Wacława i Ignacego z Werbna Łaszczyńskich braci m. s. rodz., tegoż ol. Michała Ł. synów i spadkob., z pozostałych po nim ruchom., wedle regestru spis. przez ol. Michała a oblatowanego 1746 kwit. (f. 8)

12669 (Nr. 1276) 1744
Tomasz Utowicz, s. o. Antoniego z ol. Marjanny Skoroszewskiej; kwit. Michała z Werbna Łaszczyńskiego, dziedzica Pigłowic, Wyszakowa, Biernatek, Sulencina, Borowa etc. (f. 25) z 500 złp. z s. oryg. 2. 000 złp. przez ol. Adama Koszutskiego pisarza zs. poznań. dóbr tych dz-a, a sobie i siostrom swym, przy rezygnacji przez synów tegoż K. 1733 na fundum tych dóbr zostaw.

13165 (Nr. 1166) 1719
Aleksander Targowski, s. o. Prokopa, odebrał 2. 000 złp. od. Krzysztofa Łaszczyńskiego za Aleksandrą Ł. z ol. Anny Gliszczyńskiej 2-ov. zrodzoną jego córkę na poczet pos. jej i tę sumę jej oprawia (f. 54)

14880 (Nr. 1166) 1719 (?)
Aleksander Targowski, s. o. Prokopa, odebrał 2. 000 złp. od Krzysztofa Łaszczyńskiego za córką Aleksandrą Ł. zrodz. z ol. Anny Gliszczyńskiej 2-o v. i to ż. tej oprawił (f. 54)

15071 (Nr. 1199) 1725
Franc. Odrowąż Mieszkowski w rekomp. sum: 1-ej 2. 000 złp. przez ol. Krzysztofa Łaszczyńskiego, córce swej Aleksandrze Ł. z ol. Anny Gliszczyńskiej zrodzonej 1-o v. ol. Aleksandra Targowskiego, 2-o v. zezn. żonie, jako na poczet posagu z d. ojc. należną, zapis. 1720, i 2-gą 1. 000 złp. jako dopełnienie posagu (z 5. 000 złp. z d. mac.), żonie tej na 1/2 dóbr s. 3. 000 złp. zap. (f. 90v)

15692 (Nr. 1319) 1756
Ewa ż. Eustachego i Kat. ż. Macieja, Wierusz-Kowalskich i Wiktorja ż. Karola z Werbna Łaszczyńskiego Mięszkowskie, cc. ol. Stanisława Odrow. M. z ol. Franc. Chłapowskiej, spadkob. rodziców, dziedziczki Sokolnik M. p. pozn., dobra te Łukaszowi Jarochowskiemu s. o. Jana J. z ol. Konstancji Zabłockiej, za 50. 900 złp. sprzed. (f. 105v)

17662 (Nr. 1367) 1790
Bogusław, Piotr i Aleksy Kurnatowscy, ss. o. Aleks. z ol. Jadwigi Koszutskiej, w im. sw. i Stefana K. brata swego rodz., kwit. z op. Ignacego Łaszczyńskiego skarbnika wschow. (f. 2)

17869 (Nr. 1368) 1791
Antonina Zambrowska, c. Wojciecha Z. podpiska gr. pozn. z Marjanny Goszczyńskiej, żona Józefa Łaszczyńskiego, s. Ignacego Ł. skarbnika wschow. z ol. Konstancji Starzeńskiej, kwit. rodziców z 18. 000 złp. ojc. i macierz. (f. 39)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

1636 (Nr. 786) 1510
N. Anna, ż. N. Macieja Zakowskiego, Agnieszka panna, i Mikołaj, siostry i brat rodzeni, niedzielni, cc. i s. N. Stanisł. Poswiątnego, w tow. Michała Łaszczyńskiego stryja, Jana Pośw. brata ze stryja rodz., Piotra Chłapowskiego i Macieja Pirzchleńskiego wujów swych, całe cz. dziedz. wsi Borzyjewo, Gierałtowo i Galino p. py. N. Jakubowi Chłapowskiemu za łan roli pus. zw. „Koniakowski” we wsi Chłapowo p. py. i dopł. 100 grz. wymienia (p. 195). od Ch-go.

8310 (Nr. 1396) 1556
N. Zofja Sczurska, ż. Jana Bendzieskiego, Wacław i Sebastian Bendzierscy, matka z synami, ona w tow. Mikołaja Sczur. brata swego rodz., całe cz. dziedz., które Dorota Sczurska, ż. Jana Łaszczyńskiego, od ol. Wojciecha Mylaczewskiego alias Chwalieczkiego pierwszego męża swego miała w zs. kalis. wiecz. rez., we wsi Sczury w p. kalis., a które na Zofię spadły spadkiem po tej ol. Dorocie S. siostrze swej rodz., i inne części dziedz., które Wacław i Sebastian Bendziescy, od Róży Sczur. ż. op. Jana Trzeplki, ob. uniejow. nabyli, a które Róża S. po tejże ol. Dorocie dostała w spadku, i te części, które po ol. Piotrze Sczur. bcie Zofii rodz. a wuju rodz. Bendzieskich, spadły, na których to częściach Jan Łaszczyński ma od ol. Doroty Sczur. dożywocie, za 800 zł. Janowi Ł-mu sprzed. (f. 407)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Ziemskie, XV wiek

10238 (Nr. 11 gr. 1388) 1495
N. Małgorzata, ż. N. Michała Łaszczyńskiego, i Anna, ż. Tomasza Raczskiego, siostry rodzone niedzielne, córki ol. Andrzeja Barklińskiego, w tow. stryjów i wujów swych, cała swą połowę wsi Barklino p. kośc. za połowę wsi Kotusz w tymże powiecie wymieniają z Marcinem Swabem Kotowieckim dodając Marcinowi 308 grz. (f. 100v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1

5469 (Nr. 153) 1662
Teresa z Gądecza wd. po ol. Mikoł. ze Skoków Rożnowskim kwit. Kat. Baranowską, wd. po ol. Wacł. ze Skoków R., obec. 2-o v. ż. Wojciecha Łaszczyńskiego z 300 zł. na poczet s. 500 zł. (p. 167)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2

537 (Pyzdry 13) 1520
Nob. Barbara Skałowska, wdowa po zm. nob. Janie Łaszczynskim całkowitą połowę wsi Skałowo, w pow. pyzdrsk. oprawy na nią przez zm. nob. Jana Łaszczyńskiego za 100 złotych węgierskich, nob. Zofii Skałowskiej, wdowie po zm. nob. Marcinie Wyganowskim, zwanym Kolano córce swojej sprzedała i na z. zrezygn. (f. 33)

Metrykalia > Katolickie > Część 1

283 (Biezdrowo)
1790.8/8. (Pierwoszewo) Wawrzyniec, s. GD. Jana Łaszczyńskiego pos. P. i Jadwigi Wolskiej — X. Jan Tom. Morawski, G. Kat. Jeziorkowska pos. Cm.

Metrykalia > Katolickie > Część 2

8282 (Nowe Miasto)
1637.7/IV. Stanisław, s. GD. And. Łaszczyńskiego i Anny — GD. Mikołaj Lubowiecki i D. Zofja Gałczyńska

8490 (Nowe Miasto)
1736.15/III. + córeczki z GMD. Łaszczyńskiego z Sulęcina

13661 (Stary Gostyń)
1639.20/4. Jan, s. N. And. Łaszczyńskiego i z Radomicka Daleszyńskiej — NG. D. Jan Dal. pisarz zs. pozn. i N. Ewa Zadorska z Goli

14945 (Śnieciska)
1760.19/3. (Śnieciska) Adam Józef s. G. Stanisł. i Kat. Kowalskich ekonomów Sn. * 1759.27/10. — X. i MG. Konstancja ze Starzeńskich ż. Ignac. Łaszczyńskiego pos. Jaszkowo i Winna

14946 (Śnieciska)
1760.19/4. (Winna) Teodozja Eufemja, c. PM. Ignacego Łaszczyńskiego tenut. d. Jaszkowo i W. i Konstancji z Starzeńskich — chrz. nieszl.

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

16136 (Nr. 115) 1788
Józef Miaskowski s. Wojciecha M. z ol. Konstancji Morawskiej, całe sumy z Budzisławia Kościelnego i połowy Budzisławia Górnego i Zberzyna w p. gn. ze spadku po ol. matce oraz po siostrze swej ciotecznej ol. Franciszce Bojanowskiej, c. ol. Mikołaja Bojan. z ol. Bibianny Morawskiej ceduje Michałowi Łaszczyńskiemu pułkownikowi kawalerii narodowej (f. 6v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek

1405 (Nr 12 II (druga paginacja)) 1550
Jan Bendzieski pw. Janowi Łaszczyńskiemu o dobra we wsi Szczury os. i Szijakow pus. kup. od Mikołaja Szczurskiego; na 1/2 części ma tam od niego opr. Agn. Bartoszewska, chodzi o wydzielenie (p. 318)

1981 (Nr. 22) 1557
Anna, ż. Wojc. Bunińskeigo, w tow. Wojciecha Bobrowskiego i Stanisł. Szczypierskiego stryjów Janowi Łaszczyńskiemu 2 łany roli w Szczurach w p. kalis. zast. na. 3 (f. 319v) w 100 grz. Paweł Bun. kwit. Wojciecha B. syna swego i Annę małż. z 100 zł. (f. 320v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

3918 (Nr. 157) 1709
Michał z Dzwonowa Rogaliński, s. Jana R. z ol. Anny Werdzianki, wedle zobow. z r. 1703, dobra swe dziedz. Kęszyce i Latowice os. i Kęszyczki pus. Stanisławowi Łaszczyńskiemu s. o. And. Ł. z ol. Marianny Zadorskiej za 35. 000 zł. sprzed. (p. 30)

4792 (Nr. 163) 1721
Agnieszka Karnowska, c. o. Jana K. klanica wyszogrodz. z ol. Zofji Kryskiej, wdowa po ol. Władysł. skarbniku klanie konar. łęczyc. dziedziczka 1/2 wsi Chwaliszewo w p. kalis. oraz Szczytna, Chełstowa i in. w woj. płoc., tę 1/2 Chwal. spadłą po ojcu Michałowi-And. z Werbna Łaszczyńskiemu, s. Krzysztofa Ł. z ol. Aleks. Szczurskiej, za 36. 000 zł. sprzed. (p. 336)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

407 (Nr. 232) 1515
N. Mikoł. Kolnicki zw. Mysłek, jako aktor ręczy Mikołajowi Łaszczyńskiemu uwolnić całą cz. dziedz. Chwałkowa w p. kość. Ł-mu przez Mikoł. Mysłka za 50 grz. sprzedaną (f. 388)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek

3435 (Nr. 996) 1616
G. Jadwiga Mycielska, ż. Stan. Pruszaka Bieniewskiego wedle zobow. danego przez Macieja Jaskólskiego, komornika zs. kalis., Stanisławowi Łaszczyńskiemu i Zofji Cieleckiej małż. z dożyw. i opr. pos. 7. 000 złp. na dz. Siedmidrogowo i Pułkpie zaspokojona (f. 644) mąż te wsie zast. za 7. 000 złp. Ł-im (f. 644v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

7575 (Nr. 1238) 1733
Piotr. Franciszek, Stanisław, Paweł, Ludwik z Pierzchna Koszutscy, synowie ol. Adama pisarza zs. poznańskiego, z Teresy Koszutskiej w im. sw. i brata rodz. małolet. Ambrożego K., dobra dziedz.: Pigłowice, Wyszaków, Biernatki, pustki Sulęcino i Borowo i pewien grunt za Wartą na gruncie Gogolewo Wieczerza w p. pyzdr. Michałowi z Werbna Łaszczyńskiemu za 150. 000 złp. sprzedają (f. 301)

9442 (Nr. 1292) 1748
Michał Drogosław Skorzewski pułk. JKMci, s. o. Andrzeja generała w. Kor. i ol. Doroty Choińskiej, pos. Chociczy W. i Chociczki M., dobra te w p. pyzdr. Karolowi z Werbna Łaszczyńskiemu, s. o. Michała z ol. Eleon. Bojanowskiej za 41. 000 złp. wyd. (f. 216v)

9444 (Nr. 1292) 1748
Franciszka ż. Tom. Dobrosielskiego i panna Regina, siostry rodz. Otowiczówny, cc. ol. G. Antoniego O z. ol. Marjanny Skoroszewskiej, spadkob. rodziców wraz z Tomaszem i Agn. ż. Franc. Rutkowskiego +-ą bp. O.O. bratem i siostrą swymi rodz. kwit. Michała Drogosław. Skorzewskiego pułk. w. k., obec. dz-a Pigłowic i Sulęcina (f. 219) Dawny dziedzic wsi Pigłowic, ol. Adam Koszutski pisarz zs. pozn. Synowie jego sprzedali tą wieś 1733 ol. Michałowi Łaszczyńskiemu a synowie Łaszcz. sprzedali Skorzewskiemu

11604 (Nr. 1369) 1792
Józef Krzyżanowski cześnik pozn., pos. z w. kalis., d. Rusiborza dziedzic, wedle kontr. z 19/IV r. b. dobra R., Rusiborek, i Kopaszyce w pow. teraz sieradzkim Karolowi z Werbna Łaszczyńskiemu pułk. w. k. za 210. 000 złp. sprzed. (f. 968v)

12338 (Nr. 1257) 1739
Marcin Daleszyński, s. o. Franciszka z Radomicka D. podczaszego wyszogrodz., dz-a Daleszyna i Mchów, Michałowi z Werbna Łaszczyńskiemu daje zobow.; Barbara Ł., c. o. Krzysztofa Ł. z ol. Zofji Szczanieckiej, 3-o v. zrodzona, żona Jakuba Białoskórskiego (f. 99)

14519 (Nr. 1136 II) 1699
Michał z Łagowca Szczaniecki, s. o Jana S., Witkowice p. pozn. Krzysztofowi z Werbna Łaszczyńskiemu s. o. Wojc. za 37. 000 złp. sprzed. (f. 31v) Anna Damecka ż. nabywcy (f. 34) c. o. Łuk, D. (f. 34v)

17607 (Nr. 1365) 1788
Teodor Zaremba Cielecki podkomorzy JKMci, w im. sw. i br. rodz. Macieja Z. C. kapit. reg. piesz. ord. ostrog., siostrzeńcy rodz. i spadkob. ol. Jana Mańkowskiego bp. +-go prowizje od sum spadkow. po ol. Zofji Moraw., ol. Jana Mańk. zezn wuja żony, ceduje Michałowi z Werbna Łaszczyńskiemu porucz. kawal. narod. (f. 409)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

1619 (Nr. 196) 1669
Wawrzyniec Jabłonski, s. o. Jakuba z pow. przemyskiego z ol. Reginy Krzywańskiej, pw. Wojc. Łaszczyńskiemu (f. 15v). Kat. Baranowska ż. Ł.

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

6643 (Nr. 1393) 1531
N. Jakub Krajkowski w tow. ż. Katarzyny Domasławskiej (ona w tow. Piotra Radzewskiego stryja i Marcina Baranowskiego wuja, całe 1/2 wsi Krajkowo, Szabno, Przewosz, p. kośc. za 190 grz. Mikołajowi Łaszczyńskiemu wyd. (f. 418v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

8830 (Nr. 1418) 1635
Adam Rozdrażewski wś. Chocicza p. kość. Andrzejowi Łaszczyńskiemu i Zofji z Radomicka Daleszyńskiej za 6.000 złp. wyd. (f. 356)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1

6953 (Nr. 158) 1769
Krzysztof Starzeński, S. Józefa St. klana gn. z Eufemii Glinczanki, Józefowi Łaszczyńskiemu s. Ignac. skarbnika wschow. z Konstancji St. siostrzeńcowi swemu zap. 7. 000 zł. (f. 49) i 3. 000 zł. Teresie L. małol. c. Ign. i Starz. siostry rodz. zezn. (f. 49)

7000 (Nr. 158) 1771
Katarz. Chłapowska, c. o. Kaz. Chł. z ol. Konst. Mąkowskiej, wdowa po ol. Wojc. Kotarbskim, a siostra rodz. ol. Ludwika Chł. zrazu podczaszego pozn., potem sędziego zs. poznań., ced. sumę Michałowi Łaszczyńskiemu, s. o. Karola Ł. pułk. w kor. z ol. Wiktorii Mieszkowskiej (f. 153v)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

4538 (Nr. 79) 1719
Ernest-Wilhelm Bojanowski, sta gnieźń., zap. 222 zł. w., 4 zł. pol. czyli 4. 000 złp. Michałowi Łaszczyńskiemu, s. Krzysztofa (f. 90v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

5561 (Nr. 178/180) 1742
Michał z Werbna Łaszczyński dziedzic Sulęcina w p. pyzdr. kwit. x. Piotra kan. kat. pozn. kat. i i Macieja podstol. wschow. bci m. s. rodz. Rokossowskich, dz-ów Strzałkowa ze spr. sąd. o wyd. poddanej (p. 182)

6027 (Nr. 190/195) 1749
Wacław z Werbna Łaszczyński, s. o. Michała z W. Ł. z ol. Eleonory Bojanowskiej, z I i Aniela Walknowska, c. o. Jana Wierusz W. klanica wieluńskiego, z ol. Krystyny Molskiej, 2-o v. żony Jana Jaskólskiego ścica stuliń., 1-o v. zrodzona córka, z II małż. dożyw. (f. 129v)

6218 (Nr. 196/198) 1753
Wacław z Werbna Łaszczyński, s. o. Mich z ol. Eleon. Bojanowskiej, posesor d. Zerniki i Wyganki p. kalis. zap.. s. 13. 581 złp. żonie Anieli z Walichnowskich (f. 182). Ona c. o. Jana klanica wieluń. z ol. Krystyny Molskiej (f. 181v) on jej na 1/2 dóbr zap. 13. 581 zł. pos. (f. 182v)

6710 (Nr. 206/ 208) 1767
Ignacy z Werbna Łaszczyński skarbnik wschow., s. o. Michała z W. Ł. z ol. Konstancji Koszutskiej wsi Pigłowice, Wyszakowo, Sulęcino, Borowo os. i Biernatki pus. oraz fundum za Wartą, zw. „Wieczerza” należ. do Sulęcina w p. pyzdr., obok Władysława i Karola Ł. Ł. braci swych rodz. współdziedzic. wedle kont. r spis. przez tych braci i siebie w sob. po Franc. Wyznawcy 1748 z Michałem Drogosław Skorzewskim wtedy pułk. JKMci, obecnie podkomorzym poznań. i marsz. konfed. ww. wlkpol i posłem na sejm przyszły warsz. z woj. pozn. dobra te temuż Michałowi Sk., s. o. Andrzeja Sk. generała wojsk kor. z ol. Doroty Choińskiej za 160. 000 złp. sprzed. (f. 130)

8679 (Nr. 159) 1715
Wacław z Wezbna Łaszczyński, s. o. Andrzeja Ł. z ol. Marianny Zadorskiej, i ol. Stanisława z W. Ł. dz-a Kęszyc i Latowic brat rodz. i spadkob. obok innych, część swoją tych wsi w p. kalis. po bracie z działu z innymi braćmi przypadłą Michałowi z W. Ł. s. Krzysztofa Ł. z ol. Aleksandry Szczurskiej, swemu i ol. Stanisława bratankowi, za 3. 000 złp. zap. sobie testam. ol. brata Stan. sprzedaje (f. 264)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

2478 (Nr. 8) 1611
Stanisł. Łaszczyński, s. o. Jana Ł., na 1/2 cz-i Bockowa i Scipierna, zap. pos. 2. 300 zł. ż. Zofii Cieleckiej (f. 38v)

2754 (Nr. 8) 1611
Stanisł. Łaszczyński całe cz-i wsi Szczury p. kalis. Janowi Pacynowskiemu de Szyakow s. o. Mac. P. za 2. 700 zł. sprzed. (f. 477v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

176 (Nr. 231) 1501
Mikołaj Łaszczyński, s. o. Jadwigi Ł. z I i Piotr, Wojc. i Mikoł. dz-e z Rydzyny z II o 17 grz. (f. 108v)

215 (Nr. 231) 1502
Mikołaj Łaszczyński kwit. Piotra, Wojciecha i Mikołaja, braci rodz. niedzielnych, dz-ów w Rydzynie z 48 grz. długu, należnego ol. matce jego Jadwidze Ł. (f. 153v)

11342 (Nr. 335) 1790
Michał z Werbna Łaszczyński, major bryg. 1-ej kaw. narod. (f. 292)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

2886 (Nr. 1105 VII) 1682
Krzysztof Łaszczyński, s. o. And., rob. skrypt Stanisławowi s. o. Wojc. Boboleckiemu (f. 12)

2893 (Nr. 1105 VII) 1682
Wacław Łaszczyński, s. o. Andrzeja Ł. z ol. Marjanny Zadorskiej z miłości do siostry rodzonej Zofji Ł. żony Stanisława Boboleckiego rob. jej skrypt (f. 22v)

4634 (Nr. 1144) 1709
Krzysztof Łaszczyński, dz. Witkowic z I i Wojciech Gronowski cześnik dobrzyński, dziedzic Bytynia z II kompromis (f. 367v)

5259 (Nr. 1191) 1723
Krzysztof z Werbna Łaszczyński, s. o. Andrzeja z ol. Marjanny Zadorskiej, i ol. Stanisława Ł. dziedzica Kęszyc i Latowic bp. +-go brat rodz. i współspadkobierca, część swą po bracie w tych dobrach, Michałowi z W. Ł. synowi swemu z ol. Aleksandry Sczurskiej, daje (f. 71v)

6452 (Nr. 1268) 1742
Michał. z Werbna Łaszczyński dz. Wyszakowa p. pyzdr., Wyszakowo Janowi Przyłuskiemu za 20. 000 złp. na l. 3 zastaw. (f. 53v)

6841 (Nr. 1313) 1754
Ignacy z Werbna Łaszczyński, s. o. Michała Ł. z ol. Konst. Koszutskiej, kwit. Stanisława z Pierzchna Koszutskiego, dziedzica Witaszyc i Słupi w p. kalis. (f. 101v) Elżbieta Ł. siostra rodz. zezn.

7562 (Nr. 1238) 1733
Michał z Werbna Łaszczyński, dz. Pigłowic, dobra te w p. pyzdr. Franciszkowi, Junoszy Bojanowskiemu sędziemu kaptur. poznań. wyd. (f. 269)

7574 (Nr. 1238) 1733
Michał z Werbna Łaszczyński, dz. Chwaliszewa p. kalisk. Pawłowi z Pierzchna Koszutskiemu, s. o. Adama K., pisarza ziemsk. poznańsk. za 60. 000 złp. sprzedaje (f. 299v)

7771 (Nr. 1361) 1784

Ignacy Łaszczyński skarbnik wschow., w im. sw. i syna Kazimierza Ł., kwit. Michała Moszczeńskiego (f. 65v). Bogusław, Stefan, Piotr, Aleksander, Nepomucena Kurnatowscy ss. i c. ol. Aleks. i Jadwigi z Koszutskich małoletni pod op. tegoż Ignacego Ł. (f. 65v)

9250 (Nr. 1290) 1747
Wacław z Werbna Łaszczyński dz. Pigłowic z I i Konstantyn Łącki z II kontr. 3 let. dzierż. Pigłowic w p. pyzdr. (f. 162v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

9531 (Nr. 1293) 1748
Ignacy z Werbna Łaszczyński s. o. Michała z ol. Konstancji Koszutskiej, dobra poprzednie sprzed. temuż Skorzewskiemu za 160. 000 złp. (f. 165v)

11497 (Nr. 1369) 1792
Karol z Werbna Łaszczyński pułk. w. k., dziedzic Rusiborza i Kopaszyc w pow. pyzdr. (f. 496v)

11640 (Nr. 1370) 1793
Jan Łaszczyński, s. Ignacego Ł. skarbnika wschow., z ol. Konstancji Starzeńskiej, mianuje plentów (f. 79)

11937 (Nr. 1353) 1776
Ignacy z Werbna Łaszczyński, skarbnik zs. wschow. żonie przyszłej pannie Józefie Kosickiej, c. Andrzeja Watty K. i Heleny Bartochowskiej, zap. s. 10. 000 złp. (f. 282v)

14351 (Nr. 1134 II) 1698
Krzysztof Łaszczyński, s. o. Andrzeja Ł. na 1/2 dóbr ż. Zofji Sczanieckiej, c. o. Andrzeja S. z Anny Chełmskiej, żonie swej zap. 6. 000 złp. na poczet pos. i t. w. (f. 99)

15142 (Nr. 1212) 1728
Michał Łaszczyński, s. o. Krzysztofa Ł. z ol. Aleksandry Sczurskiej, Chwaliszewa w p. kalis. dziedzic, na 1/2 d. ż. Konstancji Koszutskiej, c. Adama z Pierzchna K. pisarza zs. pozn. z Teresy z P. Koszuckiej, zap. 15. 000 złp. pos. i t. w. (f. 43v)

16390 (Nr. 1346) 1769
Przysięga na akces do Konfederacji: sobota po św. Piotrze w okowach. 1769.: Zbijewski klan poznań. (zupełnie drżącą ręką), Józef Starzeński klan gn., Opaleński wda sier., Piotr X. Sapieha wda smoleń., Stanisł. Chłapowski klan międzyrzecki, Antoni Gajewski klan nakielski, Józef Potocki klan kamieński. Rycerstwo: Xawery Sokolnicki podkom. kal., Maciej Mielżyński sta wałecki, Konst. Kwilecki chor. wschow., Tadeusz Wyssog. Zakrzewski sędzia zs. pozn., Franc. Wierusz Walknowski sędzia…, Ludwik Dambski…, Jan ze Stręczna Turno, P. R. Zbijewski…, Jan Korytowski…, Jan Chłapowski podsędek zs. pozn., JZ. Suchorzewski, Ludwik Herstopski PZW., And. Przyjemski PZW., Jan z Drewnowa Lipski…, Florjan Wyssogota Zakrzewski, Franc. Roztworowski…, Tadeusz Jaraczewski sta solecki, Antoni Sułkowski, Piotr Drwęski PZP., Tadeusz Korytowski ŁK., Adam Zakrzewski, Witalis Bogucki…, Jan Swinarski wojski kalis., Wojc. Sadowski komornik gran. pozn., Fe(?) Rozdrażewski GMWK., Pantaleon Bieczyński ww., Walenty Rola Zbijewski ww., A Poniński s. k., Jan z Granowa Granowski…, Fr. Sczaniecki…, Józef Czarnowski komornik gran. z. rożań., Franc. Sokolnicki…, Franc. Skaławski, Jan Starzeński cho panc. w. k., Walentyn Krzywosądski pis. gr. pozn., Stanisł. Otto Trąmpczyński pis. gr. kalis., Maciej Rokossowski S. W., Ludwik Chłapowski pułk. w. k., Adam Nieżychowski, J. Wróblewski GGN., Xaw. Rostworowski kl. zakroczym., Felix… Radoński, Stefan Leszczyc Zielonacki sę. ziem. kal., Bogusław z Ł. Sczaniecki, Maci z P. Potocki, Jakub z Herstopa Herstopski KZW., Marcellin Niezychowski, Xaw. Nałęcz Kęszycki, Wacł. Wyssogota Zakrzewski, Ant. Otto Trąmpczyński, Bolesł. Moszczeński, Karol z Werbna Rydzyński, Felicjan Wierzchleyski, Maci Otto Trąmpczyński, Hektor L. z P. Koszutski, Wiktor Wierusz Kowalski, Kaz. Koczorowski, Józef Oppel Bronikowski, Piotr Oppel Bronikowski, Michał Biskupski, Józef Imbier Objezierski, Ignacy Skrzetuski, Xaw. Urbanowski, Marceli Poniński, Jan Mańkowski, Jan Nep. Powalski, Marcin z Trzembina Trzembinski s. z. z (?), Wojciech Gozimirski (pismo b. drżące), Józef Gorecki, Mich. Gozimirski, Jakub z Radonia Radoński, Ign. Małachowski, Tad. Tomaszewski, Ign. Bieliński, Antoni Trąmpczyński, Jakub z Wybranowa Swinarski, Karol Bieliński PGN., Józef Nieświastowski, Ludwik Młodziejowski PZP., Gabryel Skorzewski, Karol Wyssogota Zakrzewski, Ignacy Leszczyc Mierzewski, Stanisł. Wierusz Kowolski, Kazimierz z Grochowalca Bolsz, Franc. z Kościoła wsi Kościelski, Antoni de Smolen Goluby Smoleński, Józef Żółtowski, Gabryel Drogosław Skorzewski, Jakub z Paradyża Bronisz, Józ. Mańkowski, Antoni Niemojewski, Wawrzyniec Leszczyc z Koszut Pierzchliński, Franc. z L. Sczaniecki, Antoni na Ulatowie Ulatowski pułk. w. k., Józef Leszczyc z Koszut Pierzchliński, Tom. Kobyliński, Jan Poleski, Karol Bolesz, Franc. Olędzki, Ign. Łaszczyński, Maci Łodzia Brodnicki, Kajet. Poklatecki, Karol Glembicz Rokossowski, Kajet. Iwański, Franc. Żychliński, Antoni Junosza Bojanowski, wojski pozn., Franc. Krzyżanowski, Marcin Krzyżanowski pułk., Tom. Rokossowski pisarz gr. pyzdr., Ant. Junosza Bojanowski, Antoni Felicjan z Nagłowic Nagłowski, Michał Krzyżanowski, Mich. Obarzankowski, M, Matt. Jastrzębski S. X. B., Józ. Ulatowski, Florjan Junosza Bojanowski, Felicjan Niegolewski sta powidz., Franc. Łakiński (?), Józ. Urbanowski, Józ. Łączyński, Józ. Kierski, Benedykt Wyssog. Zakrzewski, Ant. Glisciński, Stanisł. z Kotulina Grodzicki, Józef Ant. Gumowski komornik zs. pozn., Michał Kobierzycki, Ignacy Wierusz Kowalski (f. 29, 30)

16873 (Nr. 1356) 1779
Ignacy Łaszczyński skarbnik wschow. op. Bogumiła, Stefana, Aleksandra, Piotra i Nepomuceny Kurnatowskich, dzieci ol. Aleksandra z Jadwigi Koszutskiej (f. 31)

16892 (Nr. 1356) 1779
Józef Łaszczyński, s. Ignacego skarbnika wschow. z ol. Konstancji Starzeńskiej, s. 7. 000 złp. zapis. przez ol. Krzysztofa St. klanica gn. ceduje ojcu (f. 68v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

1592 (Nr. 786) 1510
N. Wojciech Łaszczyński zw. Kasperek, 4 ł. roli we wsi Łaszczyna w p. kośc. sprzed. za 40 grz. Janowi Sarnowskiemu (p. 171)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2

180 (Nr. 1072 V) 1662
Wojc. Łaszczyński z I i Kat. Baranowska z II małż. dożyw. (f. 851v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1

3097 (Nr. 146) 1634
Andrzej Łaszczyński, s. o. Stanisł. i Zofja Daleszyńska małż. intromit. do d. Stęgosza p. pyzdr. zastaw. im. w s. 6.000 zł. przez Stanisława i Jana Grabskich, ss. o. Macieja Gr. (p. 169)

5686 (Nr. 153) 1667
Jan Łaszczyński, s. o. Andrzeja Ł. kwit. brata rodzonego Wojciecha Ł. z kontraktu (p. 41)

5814 (Nr. 154) 1670
Wojc. Łaszczyński i Kat. Baranowska, wd. 1-o v. po ol. Wacł. Rożnowskim, 2-o v. małż., z I i Wespazjan Grabowski i Anna Otuska małż. z II, kontr. (p. 144)

5900 (Nr. 154) 1673
Wojc. Łaszczyński i Kat. Baranowska małż. winni 700 zł. Józefowi Przysieckiemu i Annie Brodzkiej małż. (p. 163)

6024 (Nr. 154) 1676
Tomasz i Andrzej Rożnowscy, ss. o. Wacł., z I i Wojc. Łaszczyński z II kontr. dat. w Chociczy W. s. v. 2. 000 zł. (p. 161)

7239 (Nr. 158) 1777
Karol z Werbna Łaszczyński, pułk. JKMci, s. o. Michała z W. Ł. z ol. Eleonory Bojanowskiej Chociczy W. i M. zast. pos. 18. 640 zł. zap. Michałowi Drogosław Skorzewskiemu podkomorzemu poznań. (f. 697). Antonina Ł. c. pułk. Karola z ol. Wiktorii Mieszkowskiej, ż. Ignac. Bronikowskiego, kwit. ojca z 10. 000 zł. z dóbr mac. (f. 697v). Ign. Br., s. o. Stef. z ol. Marcj. Marszewskiej (f. 697v)

7660 (Nr. 164) 1785
Wojc. Koszutski, o. Piotra syn, w im. sw. i Łukasza K. brata swego rodz. z I, Wojciech Kosmowski, w im. sw. i Franciszki z Kołaczkowskich, 1-o v. ol. Adama Koszut., 2-o v. tegoż Koszut.(!) żony, matki Franciszka i Jadwigi syna i córki z tegoż ol. Adama Koszut. spłodz. z II, Ign. Łaszczyński skarbnik zs. wschow., w im. sw. oraz: Bogusława, Stefana, Piotra, Aleksandra, Nepomucena nieletnich Kurnatowskich, dzieci ol. Aleks. K. jako ich op. mian. test. ojca z III ugoda. Piotr Koszut. ojciec pożyczył był ol. Aleksandrowi Kurnat. na skrypt 1762 r. 13. 954 zł. (f. 241)

7804 (Nr. 166) 1790
Obl. z Gr. Koniń. 1790.3/XII Karol z Werbna Łaszczyński pułk. w. kor., s. o. Mich. i Eleon. Bojanowskiej, z I i Martyna Czachórska, c. o. Franc. Cz. z Barb. Skorzewskiej, małż. dożyw. (f. 154)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2

1981 (Nr. 169) 1499
N. Kasper Łaszczyński dziedzic w Srokach pozw. przez N. Mikołaja Repkę, dziedzica w Srokach (f. 182)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

4342 (Nr. 77 VI) 1708
f… po D. Exaudi. Antoni z I, i Jan-Józef z II, Michał wdziewający suknie duch. z III, Rafał z IV, bcia rodzeni Wieruszowie Walknowscy, ss. ol. Stanisława W. W. klana wieluń. z ol. Doroty Korzbokówny Zawadzkiej działy spis. w Kuklinowie 18/V. r. b. Brat najstarszy Władysław S. J. już zaspok. rezygnowanymi mu przez ojca dd. Targoszyce, Poradowo i 1/2 Zalesie M. w p. pyzdr., i pokwitował z dd. ojc. i mac. 1707; przystępując do działu unieważniają dawniejsze między sobą rezygnacje i transakcje. Dział I: Kuklinów, Rzemiechów i f. Rojowa cenę 210. 000 zł., II Łaszczyn, Izbica, Zlica 180. 000 zł., III Starygród, Dzierżanów, Lipowiec, mł. Ryczywół 150. 000; IV… (wydarte) cena 102. 500. Długów u ludzi 70. 498 zł. Ponadto sumę u wojewody kalis. na Konarzewie 53. 000 zł., ale tej się w dział nie kładzie, bo klan obrócił ją na posagi córkom: Lubiatowskiej i Duninowej. Długi zaś ludziom: 127. 177 zł. Czystej masy spadkowej: 585. 821 zł., na 4 głowy po 146. 455 zł. Dział. Łaszczyński bierze Antoni W., Dział Starogrodzki – Jan. Dział Tulecki, tj. Tulce, w p. pozn. i 1/2 Zalesia M. – Michał W., Dział Kuklinowski – Rafał (f. 31v)

5672 (Nr. 93) 1763
Wojciech Dzierżykraj z Chomęcic Morawski sędzia, Tomasz Wierusz Kowalski podsędek, Ludwik Herstopski pisarz zs. wschowscy, Ignacy Łaszczyński skarbnik wsch. Jakub Herstopski i Antoni Mąkowski, komornicy zs. wsch.; Sebastjan Rola Zbijewski pisarz gr. wschowski przysięga na urząd. Obecny Antoni Nagłowski (f. 136)

5856 (Nr. 96) 1773
Ignacy Łaszczyński, skarbnik ziemski wschowski, wyznaczony przez deleg. sejmową do zlustrowania dóbr w ziemi wschowskiej należ. do ks. jezuitów a obecnie przypadłych do dyspozycji RP., dobra ich zlustruje i opisze i cały majątek ks. ks. Jezuitów rezydencji wschowskiej i międzyrzeckiej zregestruje i odda nic nie utaiwszy (f. 60v)

Metrykalia > Katolickie > Część 1

1232 (Ceradz Kościelny)
1701.10/8. Mikołaj Wawrzyniec, s. GD. Stanisława i Jadwigi Moraczewskich — GD. Krzysztof Łaszczyński z córką Aleksandrą

1991 (Chojnica)
1667.20/2. N. Jan Łaszczyński x Anna Kowalewska — N. Mikołaj Daleszyński i Stanisław Mieszkowski

2384 (Czarnków)
1719.3/1. (* 2) (Sarbia) Zygmunt Melchjor, s. N. Zygmunta Kurnatowskiego kalw. i żony — Krzysztof Łaszczyński z żoną z Kruszewa

2449 (Czacz)
1662.1/6. Jan, s. GD. Seweryna Kęszyckiego z Przysieki Pol. tenut.-wyderk. i G. Zofji — G. Stanisław Łaszczyński i GD. Zofja Szołdrska, ż. Jana Sz. cześnika kalis., z m. Czempinia

Metrykalia > Katolickie > Część 2

7890 (Mądre)
1738.3/II. (Pigłowice) MGD. Michał z Werbna Łaszczyński x GD. Kazimiera z Nosowiczów 1-o v. Drzewicka — Objezierski podkomorzyc kaliski, Krzyżanowski, Przyłuski etc.

7897 (Mądre)
1746.24/IX. (Pigłowice) + GD. Michał z Werbna Łaszczyński dz. Pigłowic poch. reform. Pozn.

7902 (Mądre)
1748.(0/VIII.) (Garby) Petronella c. [JMGD. Jana Korytowskigo i Teofili z Krzyckich] G. Bilińskich — MD. Karol Łaszczyński dz. Sulęcina i MD. Daniela z Borzęckich Skorzewska

7942 (Mądre)
1758.9/VI. (Garby) MD. Ignacy z Werbna Łaszczyński x V. Konstancja Starzęcka

11365 (Rogoźno)
1789.12/8. (R.) Dominik Michał, s. G. Xaw. Józefa i Marjanny z Ciszewskich Jankowskich komisarzy woj. gn. — M. Michał z Werbna Łaszczyński pułk. kawal. narod. i N. Klara Krynkowska, N. Michał Krynk. i G. Marjanna Szczypkowska

13784 (Dolsk)
1724.10/9. (Nowiec) Michał s. G. Franciszka Raczyńskiego i Doroty — G. Michał Łaszczyński i G. Zofja Bojanowska

14355 (Łopienno)
1799.2/2. (Dw. Łopienno) MD. Anna Grudzielska V., c. M. Leona i Teresy z Walknow. GG. x G. Melchjor Wierzbicki mł. pos. d. Wilamowa i Dobiejewa — M. Marceli Poniński dz. Wrześni, kapit. Poniński, Łaszczyński etc.

14950 (Śnieciska)
1764.28/3. (Śnieciska) cerem., chrzcz. 4/3. córka G. Bojarskich — X. i G. Bogumiła z Bronikowskich Chlebowska z Dziećmierowa, Ignacy Łaszczyński skarb. wschow. tenut. Winnej i Barb. Bukowiecka V.

Metrykalia > Katolickie > Część 3

22972 (franciszkanki śremskie)
1771.8/4. + MD. Wacław Łaszczyński confr.

23675 (Uzarzewo)
1796.16/7. (U.) G. Ignacy Łaczkowski x G. Joanna Zambrowska V. — GD. Józef Łaszczyński pos. d. U. i Swięcina i G. Kazimierz Łaszczyński

23994 (Wilczyna)
1714.29/4. (Piersko) NGD. Łukasz Damecki x NGD. Teresa Kornatoska — Ludwik Grenowski sta mieścicki, Krzysztof Łaszczyński Samuel Targowski etc.

24541 (Miejska Górka)
1698 poch. MD. Łaszczyński

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

8904 (Nr. 82) 1654
Katarzyna Chlebowska, wdowa po ol. Ambrożym Dobińskim kwituje Jadwigę Łaszczyńską wd. po ol. Mikoł. Chełkowskim, oraz Andrzeja i Władysława Chełk., synów i spadkobierców ol. Mikołaja Ch. kwituje z 200 złp. (f. 897) Wojciech i Stanisław Dobińscy, ss. o. Ambrożego, dziedzice Bagrowa (f. 897v)

14686 (Nr. 104) 1777
Chryzostom Lubowiecki kwit. Elżb. Łaszczyńską wd. po Ignacym Wierusz Walknowskim dziedzicu Gulczewa Czuprakowego z 500 złp. należ. po bp. +-ci Anny z Lub. Gołembiewskiej i Teresy L. panny sióstr rodz. zezn. (f. 57)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

607 (Nr. 1112 VII) 1686
Teofila Skarszewska wdowa po Mikołaju Kowalewskim, 2-o v. Stanisława Tomickiego kwituje Andrzeja Skarszewskiego z zapisu 10. 000 złp. na Wierzchaczewie p. pozn. przez Ludwikę Łaszczyńską Krzysztofa Skarszew. żonę danego (f. 59). Andrzej ojciec z I i Krzysztof syn z II Skarszewscy, kwit. się z kontraktu rocz. dzierż. Domachowa, Rembowa i Sulkowic s. v. 12. 000 złp. (f. 59).

8985 (Nr. 1151) 1717
Krzysztof Skarszewski, s. o. And. z ol. Zofji Szczodrowskiej dożyw. dane sobie przez ol. ż. Ludwikę Łaszczyńską kasuje, wobec zaspokojenia siebie przez swego i jej syna Franciszka Skarsz. (f. 34v)

13526 (Nr. 1109 III) 1685
Krzysztof Skarszewski, s. Andrzeja S. z Zofji Sczodrowskiej mocą sprzedaży 1/2 Wierzchaczewa w p. kość. przez Ludwikę Łaszczyńską, ż. swoją dziś dokonanej, na 1/2 dóbr swych żonie tej zap. 10. 000 złp. pos. i t. w. (f. 54). Sprzedana ta wieś Teofili Sk. obec. ż. Kaz. Stan. Tomickiego; Ten Kaz. Stan T. s. o. Piotra z ol. Konstancji z Kalinowy Zarembianki (f. 54)

Metrykalia > Katolickie > Część 5

35123 (Lussowo)
1768.7/VII. cerem. Jan Paweł Ignacy s. MGD. poprz. Koczorowskich [Kazim. Koczorowskiego i Estery] — MGD. Adam K. z ż. Łaszczyńską

Metrykalia > Katolickie > Część 3

17282 (Marzenin)
1777.8/XI. (Gulczewko) G. Konstantyn Bronikowski mł. x G. Elżb. de Łaszczyńskie wdowa Walknowska — M G. Karol. Ł. pułk. JKMci, Adam Grudzielski, Ignacy i Antoni Bronikowscy

Metrykalia > Katolickie > Część 2

10028 (Pobiedziska)
1792.12/VIII. (Saniki) Pantaleon Ignacy (* 20/VII.) s. M. Stanisł. Prądzyńskiego i Marcjanny z Bronikowskich — JM. Andrzej Gorzyński kom. c. w. gn. i GD. Antonina z Łaszczyńskich Zaborowska

12889 (Sowina)
1645.24/12. + GD. Anna Kobylińska z Łaszczyńskich w domu G. Stanisława Kotarbskiego we wsi Kotarby

13411 (Szamotuły)
1743.26/4. (Popówko) cerem. (1741.3/8 w Rybienku ochrzcz.) Walenty Eugenjusz Wawrzyniec Dominik (* 3/8.) s. MGD. Ignac. Kierskiego i Barbary z Szczanieckich — ass. MGD. Józef Kociałkowski komornik granicz. pozn. i MG. Aleks. z Łaszczyńskich Mieszkowska, MG. Zbikowski komor. zs. pozn. i MD. Kat. z Woźnickich Szczaniecka cześnikowa dobrzyńska

14976 (Śnieciska)
1760.29/6. (Winna) + Teodozja Eufemja, c. G. Ign. i Konst. z Starzeń. Łaszczyńskich m. 3

Metrykalia > Katolickie > Część 3

17265 (Marzenin)
1771.1/I. (Gulczewo) Jan Ewang. Wojc. Melchjor, s. G. Augustyna i Anny z Chlebowskich Bardzkich, cerem. 29/IX. — G. Wojc. i Ter. z Koźmińskich B B. z Gulczewa, Ignacy i Elżb. z Łaszczyńskich Walknowscy dz-e Gulczewka

19980 (Września)
1754.17/VI. (Chocicza) Weronika Antonina, c. G. Karola i Wiktorji Łaszczyńskich pos. Chociczy i Chociczki (Ch. z wody 1753.4/VI.) — G.D. Józef Jagniątkowski

20009 (Września)
1752.19/IV. + (Chocica) Katarzyna, c. G. Łaszczyńskich pos. Ch. l. 5, poch. tu

21623 (Śrem)
1767.11/5. (Drzonek) Grzegorz Nanzjeński Izydor, s. G. Stanisława i Wiktorji z Koczorowskich Korytkowskich poses. Drzonka (* 9) — G. Adam i Zofia z Łaszczyńskich Koczorowny dziadkowie dziecka, dz-c Masłowa

21725 (Śrem)
1779.6/12. (Szymanowo) Bibjana Xawera Barbara c. G. Ignacego i Józefaty z Nieżychowskich Urbanowskich pos. Sz. — G. Maciej U. tenut. wsi Gaja i Marcjanna z Łaszczyńskich

21905 (Środa)
1789.14/3. (Sr.) Ignacy Józef s. G. Jana i Jadwigi Łaszczyńskich — G. Michał Zółtowski i Kat. Kozłowska i ass. Makary Mąkowski pos. Zrenicy z ż. Delfiną M.

24654 (Miejska Górka)
1792.11/7. poch. MD. Elżbieta z Łaszczyńskich 1-o v., Walkonowska, 2-o voto Bronikowska l. 63 + 10 w Krzyżankach ż. Konstantego Br.

Metrykalia > Katolickie > Część 4

25315 (Poznań – O.O.Reformaci)
1753.22/5. poch. MD. Aleksandra z Łaszczyńskich Mieszkowska

Metrykalia > Katolickie > Część 5

31767 (Poznań – Św. Maria Magdalena)
1791.31/7. Jakub Ignacy, s. G. Józefa i Antoniny z Zambrowskich Łaszczyńskich — M. Tomasz Wolski i M. Marjanna z Goszczyńskich Z-a, aa G. Wojc. Z. i G. Eleonora Nieżychowska (24/7. *)

31840 (Poznań – Św. Maria Magdalena)
1793.19/7. cerem. Elżbieta Anna, c. MG. poprz. Łaszczyńskich [Józefa i Antoniny z Zambrowskich Łaszczyńskich] — G. Xawery Ł. i Konst. Goszczyńska (z w. 13/7. Ant. i Marjanna z Dąbskich Prusimscy stowie nieszawscy)

36255 (Śrem – Franciszkanie i Franciszkanki)
1779.4/X. + WJMP. Zofja z Łaszczyńskich Koczorowska

Metrykalia > Katolickie > Część 6

43351 (Śrem – franciszkanie)
1779.4/10. + Pani Zofja z Łaszczyńskich Koczorowska konfr.

Metrykalia > Katolickie > Część 8

52805 (Września)
1769.7/VIII. ch. z wody Ludwik Kajetan Wawrzyniec, * 6, s. G. Adama i Anny z Kaczorowskich Grudzielskich poses. Sokołowa. — G. Leon Gr. i Elżbieta z Łaszczyńskich Walknowska dz-ka Gulczewa – cerem. 1771.20/II. — G. Józef Urbanowski dz-c, z ż. Konstancją z K-ch

52822 (Września)
1774.31/VII. (Dw. Chociczy Mn.) cerem. Józefina Ernesta Xawera Karolina c. M. Karola i Marjanny Łaszczyńskich pułk. IKMci, poses. W. i M. Chociczy — M. Ignacy Ł. (okienko) wschowski

52825 (Września)
1776.6/II. (Chocicza) ch. ch. M. Marceli Poniński pos. Wrześni i M. Antonina z Łaszczyńskich Bronikowska — 28/II ch. G. Dorota Swierczyńska

Metrykalia > Katolickie > Część 8

53447 (Niepart)
1790.24/X. (Przyborowo), * 23/X., Józef Tadeusz Nepom., s. M. Augustyna i Antoniny z Łaszczyńskich („Requla”) de Zaborowo Zaborowskich burgr. zs. wschow., poses. Przyb. — M. Xawery Bronikowski i M. Elżb. z Ł-ch B-a, dz-ka Krzyżanek, cerem. 1790.18/XII. ass. M. Łukasz Z. komisarz woj. pozn. i GV. Józefata Trzcińska

53450 (Niepart)
1793.3/VI. (Przyborowo) Franciszka Nep., * 2, c. poprz. M. Requla (!) de Zaborowo Zaborowskich [M. Augustyna i Antoniny z Łaszczyńskich Zaborowskich] burgr. zs. wschow. — M. Franc. Sczaniecka dz-ka Zakrzewa, cerem. 9/VI. taż babka z mężem swym MD. Bogusławem Scz. Antoni syn i Ludwika córka

Metrykalia > Katolickie > Część 9

56283 (Zaniemyśl)
1768.4/1. (Jeziora W.) + Mikołaj Ambroży, s. G. Ignacego i Konstancji z Starzeńskich Łaszczyńskich pos. d. J. i inn., 1 m. poch. kość

Metrykalia > Katolickie > Część 2

14947 (Śnieciska)
1761.22/2. (Winna) Józef Maciej s. [Ignacego Łaszczyńskiego i Konstancji z Starzeńskich] — chrz. nieszl. cerem. 2/4. — J. Tad. Jaraczewski sta solecki i Józefa z Lubomirskich Ponińska ścina babimojska

14948 (Śnieciska)
1762.10/3. (Winna) Ewagrjusz Jan, s. G. [Ignacego Łaszczyńskiego i Konstancji z Starzeńskich] — kmiecie, cerem. 1768.9/12. — GD. Ignacy Waliknowski i Elżb. z Łaszcz. ż. jego

14949 (Śnieciska)
1763.15/12. (Winna) Lucja Wiktorja Marjanna, c. G. [Ignacego Łaszczyńskiego i Konstancji z Starzeńskich] — chłopi – cerem. 1766.0/8. — Starzeński sta brański i z Zakrzew. Rogalińska

14953 (Śnieciska)
1766.21/9. (Winna) Eufemja Brygitta Teresa, c. M. [Ignacego Łaszczyńskiego i Konstancji z Starzeńskich] — M. Krzysztof i Wiktorja Starzeńscy kl. gn.

Metrykalia > Katolickie > Część 4

29316 (Poznań, Św. Marcin)
1872.29/XII. Seweryn Lech, ur. 19., s. Bolesława Łaszczyńskiego i Józefy Moraczewskiej. Ojciec to syn posesora Grabowa k. Wrześni. — Władysław Ł. pos. Grabowa i Franciszka M.

Metrykalia > Katolickie > Część 6

42289 (Poznań – Sw. Jan)
1795.3/5. (Chartowo) Agnieszka Kat. Sien. c. GD. Jana Łaszczyńskiego pos. Ch., w domu z wody * 25/4. z matki G. Jadwigi Wolskiej — GD. Henryk Karol von Freiburg por. reg. ks. wirtemb. i GD. Bogumiła Dorota Cysaltówna Kosicka (Knicka?) cerem. teren. – ass. M. Melchjor Łącki podkom. brzeski, i Anna Gajewska ścina powidzka etc. etc.

42291 (Poznań – Sw. Jan)
1797.6/1. (Dw. Chartowski) Marianna Honorata, z wody, c. G. D. Łaszczyńskiego i Jadwigi z Wolskich tenut. Ch. — GD. Florjan Pilchoski i GD. Anna P.

Metrykalia > Katolickie > Część 8

52093 (Opatówko)
1765.20/V. pochow. kośc., nakładem M. Karola Łaszczyńskiego pułk. w sas., posesora Op.

Zap. Tryb. Piotrk.
202 (Nr. 39) 1713
Marjanna Konopnicka c. o. Stanisława K. z ol. Anny Rossowskiej, ż. Stanisława Łaszczyńskiego (f. 1984)

Metrykalia > Katolickie > Część 5

33673 (Giecz)
1808.10/12. (Rusiborz) GMD. Józef Drzewiecki, wd., dz. d. Bednary z par. Wronczyń x GD. Marcina de Ciochowskie (!) Łaszczyńska wd., dz-a R. — GD. Ignacy Łaszkowski, z Zielnik i Franc. Gutowski z Rzepowa. Józef Czachórski pos. z Zydowa i Jan Chryzostom Gronowski z 0cieszyna dziedzic, on 65, ona 62

33918 (Niepruszewo)
1669.29/4. GD. Jan Przybyszewski z Kornatowic x G. v. Zofja Łaszczyńska z Więckowic — MD. Jan P. z Trzebini, MD. Aleks. Łącki z Wierów

Metrykalia > Katolickie > Część 7

45411 (Brodnica)
1891.20/VII. (Chaławy) Józefa Łaszczyńska l. 40, matka rodziny, c. Romana Moraczewskiego dz-ca dóbr i Franc. Zakrzewskiej wdowiec – Bolesław Ł.

Metrykalia > Katolickie > Część 8

52045 (Opatówko)
1765.5/X. (Op.) cerem. Łukasz Józef, s. G. Jana Radolińskiego i Teresy de Zagórskie — X. Józef Nossadyni kan. gn. i M. Wiktorja Łaszczyńska, i Karola Łaszcz. pułk. wojsk IKMCi

52797 (Września)
1767.21/XII. (Chocicza) ch. ch. M. Augustyn Bardzki, mł. z Białężyc i M. Antonina Łaszczyńska panna z Chociczy

52815 (Września)
1772.21/VIII. (Białężyce) Róża Franciszka, c. M. Jakuba i Brygitty z Bardskich Kiedrzyńskich burgrab. kalis. dz-ców Biał. — cerem. 3/XI. ass. X. Jan Kiedrz. kan. na z. gn. Sw. Jerzego, prob. penit. metropol. i MD. Marjanna Łaszczyńska

52816 (Września)
1772.28/IX. (Psary) ch. G. Marjanna Łaszczyńska a 73.3/V. ch. PM. Kalikst Poniński chorężyc wsch. i MD. Anna Grudzielska

52839 (Września)
1779.13/II. ch. ch. M. Jan Gwalbert Zembrzuski superintendent i M. Marjanna Łaszczyńska pułkownikowa

Zap. Tryb. Piotrk.
1366 (Nr. 34) 1685
Stanisław Bobolecki i Zofja Łaszczyńska małż. (p. 129)

Metrykalia > Katolickie > Część 4

25285 (Poznań – O.O.Reformaci)
1745. poch. MD. Kazimierz Łaszczyński

25290 (Poznań – O.O.Reformaci)
1746.30/9. poch. MD. Michał z Werbna Łaszczyński dobrodz. Synowie: Wacław i Karol chorąży brandenb.

25487 (Poznań – O.O.Reformaci)
1800.12/1. poch. MGD. Karol Łaszczyński tribunus mil. z Rusiborza, gdzie +, wdowa

30118 (Poznań, Św. Marcin)
1903.21/IV. Zbigniew Roman Łaszczyński kupiec, * Rzym 76.1/VI. s. Bol. i Józ. Moraczewskiej x Jadwigę Górską 82.10/X. * Góra k. Śremu, c. Władysława i Antoniny Wolnikowskiej

30131 (Poznań, Św. Marcin)
1905.26/X. * Lech Janusz Łaszczyński s. G. Zbigniewa Romana kupca i Jadwigi Heleny Górskiej — G. Bolesł. Ł. z Krak., G. Celina Przystanowska

30145 (Poznań, Św. Marcin)
1907.27/V. * Jan Kaz. Łaszczyński s. Zbign. i Jadwigi Górskiej — Kaz. Czajkowski, Marja Górska

Metrykalia > Katolickie > Część 5

33766 (Wilkowo Polskie)
1679.20(?)/8. Aleksander, s. GD. Jana Baranowskiego i D. Teresy — GD. Wojc. Łaszczyński i D. Katarzyna z Karśnic

34438 (Brodnica)
1874.27/VII. * (Chaławy) Ch. 23/VIII. Stefan Benedykt Piotr s. poprz. de Moraczewskich [Stefana de Moraczewskiego i Marjanny z Łaszczyńskich] dz. Ch. — Feliks Łaszczyński z Czestek w Kr. Pol. i Franciszki z Pozn.

34441 (Brodnica)
1871.10/IX. Władysław de Łaszczyński s. Stanisł. i Olgi de Halpert z Grabowa x Marjanna Moraczewska, c. Romana i Franc. Zakrzewskiej, z Chaław, zesp. Naramowic, on 32, ona 28, — Anastazy Radoński z Kuślic i Stanisław Z. z Zabna

34442 (Brodnica)
1871.10/IX. Bolesław Łaszczyński s. tychże. mł. 28 x Józefa Moraczewska, c. Aychn V. 20 — Stan. Chłapowski z Szołdr i Xaw. Zakrzewski z Pozn.

36182 (Śrem – Franciszkanie i Franciszkanki)
1771.28/V. + WJMPan Wacław Łaszczyński w Grabianowie

Metrykalia > Katolickie > Część 6

41771 (Poznań Sw. Wojc.)
1793.16/4. (Jurydyka) Marjanna Salomea, c. G. Prokopa i Barbary z Jarochowskich Pepłowskich, 6. *, — G. Józef Łaszczyński i m-a

41962 (Poznań – Św. Wojciech)
1871.10/9. Władysław Marcin Łaszczyński s. Stan. de Wirbno Ł. dz-ca Grabowa k. Wrześni i 0lgi Halpert, mł. l. 32 x Marjanna Moraczewska c. +-go Rom. dz-ca dd. i Franc. Zakrzewskiej, z Naramowic, V. l. 29 — G. Anastazy Radoński dz-c Krześlic, Stanisław Z. dz-c Zabrza

41963 (Poznań – Św. Wojciech)
1871.10/9. Bolesław Łaszczyński s. poprz., [Stan. de Wirbno i 0lgi Halpert] x Józefa Moraczewska c. poprz. [Rom. i Franc. Zakrzewskiej] on 28, ona 20 — G. Stan. Chłapowski – Xaw. Zakrzewski z P.

43210 (Śrem – franciszkanie)
1771.8/4. + WJMCP. Wacław Łaszczyński

43688 (Lubiń – MPH V)
-5/2. + Jan Łaszczyński confr. tut.

44113 (Poznań – Sw. Marcin)
1779.28/7. (z Grobli) Anna Klara c. G. Ant. i Anny małż. Sczepanowskich — M. Józef Łaszczyński i Marjanna Magdal. Torunia

44308 (Poznań – Sw. Marcin)
1802.24/8. (Rybaki) G. Ksawery Łaszczyński mł. l. 29 x G. Józefa Dobrogoyska V. l. 23 — G. Adam Kosicki i G. Aleksander Przepałkowski

Metrykalia > Katolickie > Część 7

45393 (Brodnica)
1877.19/III. * (Chaławy), ch. 2/IV. Józef Stanisław, s. poprz. de Moraczewskich [Stefana i Marjanny Łaszczyńskiej] dz-ców, — Felicjan Łaszczyński z Garbowa i Jadwiga M. z Ch.

Metrykalia > Katolickie > Część 8

52813 (Września)
1772.26/I. (Obłaczkowo) Karolina Marja, c. G. Stanisł. i Domicelli z Dzięmbowskich Grodzieckich — M. Karol Łaszczyński pułk. I. K. M. i RP. i M. Marjanna Ł. z Chociczy

Metrykalia > Katolickie > Część 8

52847 (Września)
1781.12/II. (Dw. Wrz.) cer. Anna, c. poprz. M. Ponińskich [Marcelego Ponińskiego i Rozalji z Grudzielskich] pos. W. z przyl. — M. Karol z Werbna Łaszczyński pułk. IKMci i RP. pos. Chociczy i M. Koczorowska

52868 (Września)
1782.20/III. (Wrz.) Anna Zofja, c. D. Antoniego i (okienko) Ostow mieszk. we Wrz. — X. proboszcz tut. cerem. — M. Karol. z Werbna Łaszczyński pułk. IKMci i Rozalja z Grudzielskich Ponińska dz-ka Wrz.

52872 (Września)
1791.15/V. (Białężyce), * 8, Djonizy Filip Jakub, s. GM. Jakuba I Kat. z Kronkowskich Krzyżanowskich, pos. wsi B. — G. Karol Łaszczyński pos. Chociczy i Chociczki i ż. jego Marcina z Czachurskich Ł-a

Metrykalia > Katolickie > Część 9

60361 (Cerekwica k. Borku)
1873.28/4. * (Dw. Łowęcice), ch. 4/5. Cezary Piotr Vitalis, s. poprz. Dobrzyńskich [Ludwika i Ludwiki Moraczewskiej] dz-ców Łow. – M. Zofja Z. Moraczewskich Brudzewska z Lennogóry i Wład. Łaszczyński z Grabowa

Testamenty

49
Gustaw hr. Dąmbski z Kołaczkowa, pow. wrzesiński. Kodycyl spisany w Pozn. 1863.28/V do testam. złożonego we Wrześni, dlatego nie podaje, jako rzeczy znanych z testam., widocznie, naogół imion sukces. Wymienia imiennie najstar. syna Arnolda, jako „jest niepohamowanym w rozrzutności i w lekkomyślności” Sukcesorowie jeszcze nieletni. Żona ma pobrać 15.000 zł. polskich rocznie na wyp. sprzedaży dóbr. W przec. razie 12.000 i wolne pomieszk. w Kółaczkowie oraz prelegat 2.000 mk. Gustaw zm. 1863.19/VI w Drezdnie, pochow. w Kołaczkowie 1863.25/VI (w/g sepultury) Inne dane z akt. Żona Gustwa ma na imię Leokadia. Podanie z 1863.28/V do Sądu pisał mu Stan. Łaszczyński z Grabowa.

Zap. Tryb. Piotrk.

480 (Nr. 41) 1723
Maciej Twardowski sędzia gr. kaliski, i cały urząd oraz Antoni-Michał Łaszczyński który kupił tylko co wś. Chwaliszewo, pozwani przez Agnieszkę z Karnkowskich Skarbkową klanową konar.-łęczycką wdowę (p. 582)

Łaszczyńscy h. Wierzbna

Brantalscy h. Wierzbna
Brantalscy h. Wierzbna ze Śląska. Na wezwanie Jana, starosty ks. opawskiego, Stefana „Starszego”, brata jego, innego Jana oraz Stefana „Młodszego” B-ich, poddanych króla rzymskiego Ferdynanda, Wojciech, Stanisław i Łukasz, bracia Rydzyńscy mieli złożyć przysięgę, iż owi B-cy z Wierzbna to ich krewni i stryjowie, wiodący się od tych samych przodków i używający tego samego herbu. Zasługi rodu z Wierzbna położone w Polsce król potwierdził dokumentem datowanym w Piotrkowie 23 IV 1563 r. (P.905 k.339).

Łaszczyńscy h. Wierzbna z Łaszczyna w p. kośc. Jan Czerniński z Czerniny, ziemianin wielkopolski 1387 r., posiadał w r. 1403 Rydzynę a w r. 1404 Łaszczyn, w r. 1410 obok Rydzyny dzierżył też Dąbiecz, Robczysko, Kłodę i Pawłowice. Po nim poszli niewątpliwie Wierzbnowie: Rydzyńscy, Pawłowscy i Łaszczyńscy. Ponieważ jednak poprzez wiek XV i początek XVI dziedziczących w Łaszczynie nie mogę powiązać w zwarte całości genealogiczne, a dziedziczyli tam przedstawiciele kilku (co najmniej dwóch) rodzin, wyliczę ich w artykule poświęconym Ł-im różnym.

Michał i Łukasz, bracia rodzeni z Łaszczyna, otrzymali w r. 1493 od Piotra Iłowieckiego, chorążego poznańskiego, zapis długu 25 zł węg. (P. 22 k. 103v). Żoną tego Michała była Małgorzata Barklińska cz. Kotowiecka, córka Andrzeja Barklińskiego, która w r. 1495 czwartą część wsi Żegrowo p. kośc. dała swej siostrze Annie, żonie Tomasza Rąckiego w zamian za czwartą część Barklina w p. kośc. i za dopłatę 60 grz., obie zaś te siostry, między sobą niedzielne, połowę Barklina sprzedały jednocześnie Marcinowi Kotowieckiemu „Szwabowi” w zamian za połowę wsi Kotusz w p. kośc. i dopłaciły mu 108 grz. (P. 1383 k. 76, 76v; Kośc. 230 k. 79v). Potem w latach 1499-1505 Jan Kokorzyński składał wobec Kotowieckiego poręczenie za te siostry, iż sprzedaną połowę Barklina uwolnią od zobowiązań (Kośc. 231 k. 3; 232 k. 15). Ręczył też w r. 1505 wobec Rąckiego za Małgorzatę, iż ona uwolni czwartą część Żegrowa (Kośc. 232 k. 13v). Michał Ł. występował w r. 1507 jako stryj Doroty, wdowy po Jakubie Zgirzy ze Zgirzyc, a żonie Wojciecha Grabionowskiego z Puczołowa (P. 1390 k. 132). Żona Michała, Małgorzata nie żyła już w r. 1510 (P. 786 s. 201, 863, k. 308v). Michał był w r. 1522 burgrabią grodzkim wschowskim (Ws. 1 l. 142). Synowie jego, Maciej, Marcin i Mikołaj, córki: Anna, Katarzyna, Jadwiga i Zofia. Spośród nich, Maciej, dziedzic w Kotuszu, zobowiązał się w r. 1505 braciom swym, Marcinowi i Mikołajowi zrezygnować należną im z działów część w tej wsi (Kośc. 24 k. 9). W r. 1510 wraz z bratem Mikołajem (Marcin już chyba nie żył) i siostrami połowę Kotusza, spadłą po zmarłej matce Małgorzacie, sprzedał za 300 grz. Mikołajowi Szczytnickiemu (P. 786 s. 201, 863 k. 308v). Od Krzysztofa Kokorzyńskiego w r. 1524 uzyskał zapis 10 grz. długu (Kośc. 26 k. 396v). Od Macieja Gorzyńskiego, dziedzica w Białym Jeziorze, nabył w r. 1527 wyderkafem za 20 grz. dwa łany osiadłe w Skoraczewie w p. kośc. (Kośc. 354 k. 128v). Odziedziczone po bezdzietnie zmarłym bracie Mikołaju części we wsiach Żabno, Krajkowo i Przewóz w p. kośc. sprzedał w r. 1534 za 300 grz. swej owdowiałej bratowej (P. 1393 k. 654). Sumę 40 grz. wraz z rocznym czynszem 2 grz., zapisaną sobie wyderkafem na częściach Grabianowa w p. kośc. przez Mikołaja Grabianowskiego, dał w r. 1540 swemu bratankowi (wnukowi?) Wojciechowi Trzcieńskiemu (P. 1394 k. 377v). Pozywał w r. 1547 Katarzyne, żonę Jana Czesławskiego (P. 886 k. 235). Małgorzata Grabionowska, córka Mikołaja a żona tego Macieja Ł-go, skwitowała w r. 1549 męża z 50 grz. swego posagu, oprawionego na sołectwie w Pełczynie p. kośc. (P. 888 k. 243v). Dostała w r. 1550 zapis długu od Krzysztofa Kokorzyńskiego (Kośc. 235 k. 373). Maciej żył jeszcze w r. 1551 (Kośc. 235 k. 397v). Małgorzata w r. 1558, będąc już wdową, kwitowała tego Kokorzyńskiego z 30 grz. (Kośc. 238 k. 1). Widocznie osiadła już wtedy w mieście i jęła się handlu czy rzemiosła, bowiem w r. 1575 widzimy „szl. i sław.” Małgorzatę Ł-ą cz. Grabionowską, wdowę po Macieju Ł-im, kwitującą z zapisu „sława”. Annę Kołowczewą, wdowę po „sław.” Andrzeju Kemblanie, mieszczaninie śmigielskim (Kośc. 255 k. 122). Nie znam prócz powyższego Macieja Ł-go innego tegoż imienia żyjącego w XVI wieku. A tu Jan Ł., syn Stanisława, notoryczny członek rodu Wierzbnów, o którym będę mówił niżej, zwał się w r. 1591 bratankiem (nepos) i spadkobiercą zmarłego Macieja (P. 955 k. 1001v). Mówiłem już o Mikołaju, synu Michała, a bracie Macieja. Od Anny, córki zmarłego Macieja Krajkowskiego, a żony Piotra Mrowińskiego, w r. 1531 kupił za 300 grz. jej część po rodzicach w Żabnie, Krajkowie i Przewozie (P. 1393 k. 438). Nie żył już 13 VII 1534, kiedy jego żona, Małgorzata Żabieńska, od swego przyszłego męża, Wojciecha Raczkowskiego, uzyskała oprawę 350 grz. posagu (P. 1393 k. 662). Jednocześnie wszystkie części w Żabnie, Krajkowie i Przewozie, które należały do jej pierwszego męża, a które ona nabyła od szwagra, Macieja Ł-go, sprzedała za 1.000 grz. temu Raczkowskiemu (ib.).

Jan Ł., mąż Doroty Szczurskiej, córki Stanisława, wdowy 1-o v. po Wojciechu Miłaczewskim cz. Chwalęckim, która w r. 1538 swe dziedziczne części w Szczurach dała jemu (I. i D. Z. Kal. 6 k. 327). Od Agnieszki z Bartoszewskich Szczurskiej w r. 1542 nabył wyderkafem za 60 grz. połowę jej części w Szczurach oraz całą część we wsi Szyjakowo p. kal. (ib. k. 361), jak również za 16 grz. od Wacława Szczurskiego dwa łany w Szczurach (ib. k. 361v). Żonie dał w r. 1546 dożywocie na swych wszystkich dobrach (ib. k. 408). Tę żonę pozywała w r. 1547 Zofia z Szczurskich Będzieska o zagarnięcie jej ról w Szczurach (ib. 6 k. 318). Jan winien był w r. 1551 płacić winę, bo nie stanął z pozwu siostry swej żony, Róży Szczurskiej, żony „sław.” Jana Trzpiołka z miasta Strykowa, która żądała wydzielenia jej części w Szczurach, kupionych od ich rodzonego stryja zmarłego Mikołaja Szczurskiego „Plebanka” (I. Kal. 13 s. 714, 802). Dorota wtedy może już nie żyła, a z całą pewnością była bezdzietna, bowiem ta jej siostra Trzpiołkowa, której mąż był już teraz mieszczaninem w Uniejowie, występowała w r. 1555 jako jej współspadkobierczyni (I. i D. Z. Kal. 6 l. 461). Drugą żoną Jana Ł-go była Synocha Gorecka, córka Stanisława, która w r. 1554 łan pusty we wsi Żabie Górki w p. kośc. sprzedała za 30 grz. Janowi i Annie rodzeństwu Siekierzeckim (P. 1396 k. 242v). Od Zofii Szczurskiej, żony Jana Będzieskiego, współspadkobierczyni swej zmarłej pierwszej żony, i od jej synów, Wacława i Sebastiana Będzieskich, w r. 1556 kupił za 800 zł części w Szczurach, które Dorota kupiła była od swego pierwszego męża, oraz te części, które Wacław i Sebastian Będziescy nabyli od swej ciotki Trzpiołkowej, jak wreszcie i te, które spadły dziedzictwem po Piotrze Szczurskim, bracie rodzonym powyższych sióstr (P. 1396 k. 407). Ze swą drugą żoną w r. 1557 spisywał wzajemne dożywocie (I. i D. Z. kal. 6 k. 479v). T.r. od Dobrogosta Potworowskiego, podsędka ziemskiego kaliskiego, kupił za 200 grz. części w Szczurach (ib. k. 488). Od Jana, Stanisława, Piotra, Macieja, Andrzeja i Marcina, braci Miłaczewskich, w r. 1561 kupił za 200 grz. łan „południewski” w Szczurach wraz z siedliskiem, łąką oraz częścią trawnika, odziedziczony przez ich zmarłego ojca Jakuba po Wojciechu Miłaczewskim, pierwszym mężu pierwszej żony Jana Ł-go (ib. k. 542, 562; I. Kal. 27 s. 303). Żył jeszcze w r. 1565 (I. i D. Z. Kal. 6 k. 562). Synocha występowała już jako wdowa w r. 1570 (I. Kal. 36 s. 86), a nie żyła już 1580 r. (P. 934 k. 206v). Synowie Jana: Jan, o którym niżej, Marcin i Stanisław. Marcin i Stanisław ugodzili się ze starszym bratem i w r. 1574 dali mu zobowiązanie, iż swoje części w Szczurach, wsi dotąd nie podzielonej, sprzedadzą mu za łączną sumę 1.400 zł, Jan zaś zapisze każdemu z nich po 700 zł długu (I. Kal. 42 s. 468). O Marcinie nic więcej już nie wiem. Stanisław od brata Jana dostał w r. 1581 trzy części niwy w Szczurach w miejscu zw. Bialina, koło granic Młynowa (R. Kal. 5 k. 184v). Udział swój w zapisach danych rodzicom scedował w r. 1582 bratu Janowi (I. Kal. 48 s. 629), zapewne realizując dopiero teraz, przynajmniej pod względem formalnym, zobowiązanie z r. 1574. Nie żył już w r. 1591 (P. 955 k. 1001v).

Jan, syn Jana i Goreckiej, dziedzic w Szczurach, na połowie swoich tam części oprawił w r. 1574 posag 650 zł żonie swej Katarzynie Turskiej, córce Macieja (R. Kal. 4 k. 153v). Widzieliśmy już, że części w tej wsi poskupował od swych braci. Występował w r. 1591 jako spadkobierca stryja Macieja (P. 955 k. 1001v). Umarł między r. 1596 a 1600 (I. Kal. 63 k. 271; R. Kal. 7 k. 281). Owdowiała Katarzyna Turska w r. 1602 skasowała swa oprawę i dożywocie, zaś od syna Stanisława uzyskała zapis 40 zł pensji rocznej (I. Kal. 68 s. 1698). Oprócz tego syna były córki, Anna, w r. 1601 żona Baltazara Kobelińskiego, zmarłego między r. 1618 a 1624, sama zmarła w Kotarbach 24 XII 1645 r., i Małgorzata, która w r. 1609 wyszła za Jana Jedleckiego.

Stanisław, syn Jana i Turskiej, oskarżony w r. 1601 o zadanie ran przez Piotra Kęszyckiego (Rel. Kal. 1 k. 237v). Żeniąc się z Zofią Cielecką, córką Jana, dziedzica Bachorzewa, jeszcze przed ślubem, 16 XII 1602 r., zobowiązał się oprawić jej 1.800 zł posagu (I. Kal. 68 s. 1700). Janowi Jedleckiemu, mającemu poślubić siostrę Małgorzatę, zapisał w r. 1609 w posagu za nią sumę 700 zł (I. Kal. 75 s. 154). Z żoną spisał wzajemne dożywocie i dał oprawę wspomnianego posagu w r. 1603 (R. Kal. 7 k. 551v). Od Marcina Szczypierskiego w r. 1611 kupił za 5.100 zł części w Boczkowie i Szczypiernie p. kal. (R. Kal. 8 k. 37) i zaraz potem na połowie owych części oprawił żonie 2.300 zł posagu (ib. k. 38v). Swe części w Szczurach t.r. sprzedał za 2.700 zł Janowi Pacynowskiemu (ib. k. 477v). Części Szczypierna i Boczkowa odprzedał w r. 1614 za 2.300 zł z powrotem Marcinowi Szczypierskiemu i ponowił żonie oprawę posagu 2.300 zł (R. Kal. 8 k. 372v), na tych bowiem dobrach musiał tę oprawę skasować. Od Stanisława Pruszaka Bieniewskiego trzymał wespół z żoną zastawem w r. 1616 za sumę 7.000 zł wsie Siedmidrogowo i Półkpie w p. kośc. (P. 996 k. 644v; I. Kal. 82 s. 1395). Po jego śmierci Zofia poszła 2-o v. za Macieja Kowalskiego, a w r. 1629 będąc już wdową i po tym drugim mężu wraz ze swym synem Andrzejem Ł-im zawierała we wsi Chotunia w p. pyzdr. kontrakt z Wojciechem Łojewskim (Py. 143 k. 245v). Żyła jeszcze w r. 1639, kiedy kwitowała Jerzego Chełkowskiego z 1.000 zł (Py. 148 s. 260). Syn Stanisława i Cieleckiej, Andrzej. Z córek, Jadwiga, ur. w Boczkowie, ochrzcz. 6 I 1612 r., była w latach 1631-1648 żoną Mikołaja Chełkowskiego, wdowa 1653 r., umarła po r. 1662. Anna, w latach 1643-1650 żona Łukasza Gablińskiego.

Andrzej, syn Stanisława i Cieleckiej, mąż Zofii z Radomicka Daleszyńskiej, otrzymał w r. 1630 od jej brata Jana Daleszyńskiego zapis długu 3.000 zł, stanowiącego jej posag i wyprawę (P. 1023 k. 692). Oboje wwiązani w r. 1634 do wsi Stęgosze p. pyzdr., zastawionej im przez Stanisława i Jana braci Grabskich (Py. 146 s. 169). W r. 1635 nabyli wyderkafem za 6.000 zł od Andrzeja Rozdrażewskiego wieś Chociczę w p. kośc. (P. 1418 k. 356). Drugą żoną Andrzeja, zaślubioną w r. 1641, była Marianna Zadorska, córka Wacława, której przed ślubem oprawił sumę posagową 2.000 zł (Ws. 207 k. 147). Od Łukasza Kęszyckiego i żony jego Katarzyny Droszewskiej w r. 1643 kupił za 10.200 zł części Będzieszyna i Szczur oraz pustki Jarymie w p. kal. (P. 1421 k. 157). Kwitowali go w r. 1652 z 1.400 zł małżonkowie Czelusińscy (I. Kal. 118 s. 829). Nie żył już w r. 1661, a owdowiała Marianna t.r. swoje oprawne części w Będzieszynie zastawiła za 1.000 zł małżonkom Karskim (ib. 125 s. 26). W r. 1665 była już 2-o v. żoną Wacława Molińskiego (ib. 126 s. 607), a żyła jeszcze w r. 1669 (ib. 129 s. 1192) i mieszkała, jak się zdaje, w Więckowicach. Być może, że żyła i w r. 1670 (P. 1869 k. 46v). Miał Andrzej z pierwszego małżeństwa synów, Jana i Wojciecha oraz córkę Dorotę, w r. 1674 żonę Stanisława z Graboszewa Tomickiego, wdowę w r. 1686, 2-o v. żonę Jana Jaworskiego, wdowę znów w r. 1714, zmarła po r. 1715. Z Zadorskiej rodzili się synowie: Stanisław, Krzysztof i Wacław, oraz córka Zofia. Tej Zofii ciotka jej matki, Zofia z Laskownickich Szołdrska, cześnikowa kaliska, testamentem spisywanym w r. 1662 legowała sumę 3.000 zł (P. 188 k. 505). Zaślubiła 29 IV 1669 r. w Niepruszewie Jana Przybyszewskiego z Kurnatowic. Mieszkała wtedy w Więckowicach. Jeszcze t.r. Przybyszewski umarł, a Zofia w r. 1670, 12 V była narzeczoną Stanisława Śrzemskiego. Do tego małżeństwa jednak nie doszło i poślubiła 2-o v. tegoż jeszcze roku Stanisława Boboleckiego. Oboje żyli jeszcze w r. 1868, ona już nie żyła 1699 r.

I. Jan, syn Andrzeja i Daleszyńskiej, ochrzcz. 20 IV 1639 r. (LB Stary Gostyń), ożenił się 20 II 1667 r. z Anną Kowalską, córką Wawrzyńca (LC Chojnica; P. 1109 III k. 7). Oboje małżonkowie już nie żyli w r. 1684 (P. 1107 I k. 7). Z córek ich, Anna, ur. w Kruszynie, ochrzcz. 14 VI 1668 r. (LB Chojnica). Ludwika cz. Ludwina, w r. 1684 żona Krzysztofa Skarszewskiego, umarła po r. 1718.

Łaszczyńscy h. Wierzbna

II. Wojciech, syn Andrzeja i Daleszyńskiej, w r. 1661 zapisał dług 178 zł Andrzejowi Mierzewskiemu (I. Kal. 125 s. 1295). Spisywał w r. 1662 wzajemne dożywocie z żoną Katarzyną Baranowską, wdową 1-o v. po Mikołaju ze Skoków Roznowskim (P. 1072 V k. 851v; Py. 153 s. 167). Wespół z braćmi swymi młodszymi i Ludwiną, córką zmarłego brata Jana a żoną Krzysztofa Skarszewskiego, odziedziczone po ojcu, połowę Będzieszyna i części Szczur sprzedali w r. 1686 za 10.000 zł Zygmuntowi z Zaborowa Bąkowskiemu (I. Kal 143 s. 259). Wojciech umarł w r. 1698 i pochowany był u Reformatów w Miejskiej Górce (Nekr. Reform. w M. Górce, wymieniony tu bez imienia, ale tylko do niego z żyjących współcześnie notatka ta może się odnosić). Jego syn Krzysztof.

Krzysztof, syn Wojciecha i Baranowskiej, kupił w r. 1699 od Michała z Łagowca Sczanieckiego za 37.000 zł Witkowice w p. pozn. Był już wtedy mężem Anny Damęckiej, córki Łukasza i Anny Granowskiej (P. 1136 II k. 34, 34v, 1210 II k. 37). Jako dziedzic Witkowic zawierał w r. 1709 kompromis z sąsiadem Wojciechem Gronowskim, cześnikiem dobrzyńskim, dziedzicem Bytynia (P. 1144 k. 367v), z którym zatargi mimo to trwały nadal i w r. 1712 (P. 284 k. 158v). Sprzedał w r. 1714 Witkowice za sumę 45.000 zł Michałowi Turobojskiemu (P. 1148 III k. 45) i dopiero potem, w r. 1715 został wraz z synem Michałem skwitowany przez Gronowskiego (P. 1149 I k. 9). Anna Damęcka, już będąc wdową, w r. 1727 skwitowała Bogusława Dziembowskiego (P. 1210 II k. 37). Żyła jeszcze w r. 1728 (P. 1219 k. 39v). Syn Michał, córka Zofia, w latach 1729-1769 żona Adama Koczorowskiego, umarła w Masłowie koło Śremu 4 X 1779 r. Michał, w r. 1712 towarzysz chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego (P. 284 k. 158v). Żył jeszcze w r. 1715 (P. 1149 I. k. 9).

III. Stanisław, syn Andrzeja i Zadorskiej, z testamentu ciotki swej matki, Szołdrskiej, cześnikowej kaliskiej, z r. 1662 otrzymał legat 200 zł (P. 188 k. 505). Skwitowany w r. 1674 przez siostrę Tomicką z 2.000 zł posagu z dóbr rodzicielskich (G. 85 k. 116v). W r. 1681 mąż Anny Węgierskiej (I. Kal. 140 k. 222), wspólnie z nią robował w r. 1690 skrypt Annie z Węgierskich Molskiej (ib. 146 s. 233). Wydzierżawił w r. 1697 od Stanisława Skrzyńskiego, kasztelanica brzezińskiego, wieś Osiek, a skwitował się z nim z tego kontraktu w r. 1700 (ib. 154 s. 188). Od Michała z Dzwonowa Rogalińskiego, wedle zobowiązania z r. 1703, kupił w r. 1709 za 35.000 zł wsie Kęszyce i Latowice oraz pustki Kęszyczki p. kal. (ib. 157 s. 30). Chyba ten sam Stanisław miał w r. 1713 za żonę (a więc drugą?) Mariannę Konopnicką, córkę Stanisława i Anny Rososkiej (Z. T. P. 39 k. 1984), która w r. 1715 mianowała plenipotenta (I. Kal. 159 s. 13). Jej mąż żył jeszcze wtedy, a Stanisław, dziedzic Kęszyc i Latowic, bezdzietny, nie żył już w r. 1715. Jeśli więc Stanisław mąż Węgierskiej i Stanisław mąż Konopnickiej, to jedna i ta sama osoba, umarł w r. 1715.

IV. Krzysztof, syn Andrzeja i Zadorskiej, roborował w r. 1682 skrypt Stanisławowi Boboleckiemu (P. 1105 VII k. 12). Jego pierwszą żoną była Aleksandra Szczurska (Kośc. 310 s. 266), drugą w r. 1686 Anna Gliszczyńska, córka Szymona i Zofii Drzewieckiej (P. 1112 XII k. 38), która w r. 1688 kwitowała matkę swą i braci, Jana i Stanisława Gliszczyńskich, z 5.000 złp z dóbr macierzystych i ojczystych (P. 1115 VI k. 9v), a mąż oprawił jej t.r. sumę tę jako posag (P. 1116 IX k. 12). Trzeciej swej żonie, Zofii Sczanieckiej, córce Andrzeja i Anny Chełmskiej, w r. 1698 zabezpieczył na poczet posagu 6.000 zł (P. 1134 II k. 99). Skwitowany w r. 1709 z 1.000 zł przez Stanisława Glińskiego, męża swej córki Konstancji, urodzonej z pierwszej żony (Kośc. 310 s. 266). Mieszkał w latach 1718-1724 w Kruszewie koło Czarnkowa (LB Czarnków). Zięć Tarnowski w r. 1719 skwitował go z sumy 2.000 zł na poczet posagu swej żony Aleksandry (P. 1166 k. 54). Współspadkobierca brata Stanisława, swoją część w odziedziczonych po nim Kęszycach i Latowicach dał w r. 1723 swemu synowi z pierwszej żony, Michałowi (P. 1191 k. 71v). T.r. skwitowany z sumy 1.000 zł przez zięcia Mieszkowskiego, którą to sumę zapisał mu był w r. 1721 (P. 1194 k. 4v). Umarł w Kruszewie w r. 1724, będąc już chorym spisywał 24 III testament, a 29 VI, już po jego śmierci, testament ów został oblatowany. Pochowany w Szamotułach u Reformatów (Kośc. 159 k. 113v). Zofia z Sczanieckich nie żyła już w r. 1730 (P. 122 k. 111). Z pierwszej żony był syn Michał, o którym niżej, i córka Konstancja, wydana przed r. 1710 za Stanisława Glińskiego. Z drugiego małżeństwa pochodziła córka Aleksandra, która w r. 1701 występowała obok ojca jako chrzestna (LB Ceradz), wyszła 1-o v. przed r. 1720 za Aleksandra Targowskiego, 2-o v. w r. 1721 zaślubiła Franciszka Mieszkowskiego, umarła w r. 1753, pochowana 22 V w Poznaniu u Reformatów. Z trzeciego małżeństwa był syn Jan i córki. Z nich, Barbara, chrzestna w r. 1703 (LB Ceradz), wyszła w Mórce 13 IX 1728 r. za Jakuba Białoskórskiego, umarła między r. 1762 a 1776. Anna, niezamężna w latach 1710-1724 (LB Ceradz), wyszła przed r. 1730 za Franciszka Czyżewskiego, była wdową w latach 1750-1767. Córka Krzysztofa, nie wiem tylko z której żony, była też z pewnością panna Zofia „z Kruszewa”, występująca jako chrzestna 3 VIII 1723 r. (LB Czarnków). Jan w r. 1708 otrzymał wespół z siostrami, Barbarą i Anną, zapis od ciotki Anny Chełmskiej, wdowy po Andrzeju Sczanieckim. Bezpotomny, nie żył już w r. 1730 (P. 122 k. 111).

Michał (Michał Andrzej), syn Krzysztofa i Szczurskiej, od stryja Wacława w r. 1715 kupił za 3.000 zł części spadkowe po jego bracie a swoim stryju Stanisławie w Kęszycach i Latowicach (I. Kal. 159 k. 264). Podwojewodzi inowrocławski, na połowie Kęszyc i Latowic w r. 1717 oprawił żonie swej Eleonorze Sabinie Bojanowskiej, córce Wacława Achacego i Anny Marii Posadowskiej, posag 20.000 zł i spisał z nią wzajemne dożywocie (I. Kal. 160 k. 203, 203v). Od Agnieszki Karnkowskiej, wdowy 1-o v. po Władysławie Skarbku, kasztelanie konarsko-łęczyckim, kupił w r. 1721 za 36.000 zł połowę Chwaliszewa w p. kal. (I. Kal. 163 s. 336). Jedyny spadkobierca stryja Stanisława (Jak już wiemy, dobra po nim w części nabył od ojca, w części kupił od stryja Wacława), Kęszyce i Latowice oraz pustki: Kęszyczki, Mikorzyn, Siedliska, Lulik, Dzięgietka w p. kal. w r. 1723 sprzedał za 49.400 zł Maciejowi Radońskiemu, starościcowi inowłodzkiemu (ib. s. 297). Dziedzic Chwaliszewa, drugiej swej żonie Konstancji Koszutskiej, córce Adama, pisarza ziemskiego poznańskiego, i Teresy z Koszutskich, oprawił w r. 1728 posag 15.000 (P. 121 k. 43v). Skwitowany w r. 1729 z 900 zł przez szwagra Czyżewskiego (I. Kal. 165 s. 285). Chwaliszewo sprzedał w r. 1733 za 60.000 zł bratu swej żony, Pawłowi Koszutskiemu (ib. k. 299), zaś t.r. od tego Pawła i innych braci żony, Piotra, Franciszka, Stanisława, Ludwika i nieletniego Ambrożego, kupił za 150.000 zł wsie: Pigłowice, Wyszaków, Biernatki, pustki Sulęcino i Borowo oraz grunt położony już za Wartą na terenie Gogolewa, zwany Wieczerza w p. pyzdr. (P. 1238 k. 301). W r. 1735 był zastawnym posesorem Żernik, Wyganek i Wymysłowa w p. kal., niekiedy nazywany dziedzicem owych dóbr (ib. 171/173 s. 126, 329). Żenił się trzeci raz 3 II 1738 r. z Katarzyną Nossowiczówną, córka Aleksandra i Ludwiki Duninówny, wdową 1-o v. po Franciszku Drzewieckim (LC Mądre; P. 1292 k. 132). Wespół z synami w r. 1746 oblatował rejestr ruchomości po swej trzeciej żonie, niewątpliwie wtedy właśnie zmarłej (P. 1297 k. 8). Sam umarł w Pigłowicach 24 IX t.r., pochowany w Poznaniu u Reformatów (LM Mądre). Z Nossowiczówną potomstwa nie miał. Z pierwszego małżeństwa z Bojanowską byli synowie, Wacław i Karol oraz córki, Eleonora i Konstancja Karolina. Eleonora, ur. ok. r. 1720, wychowana wśród luteran, a więc w rodzinie matki, przyjęła katolicyzm w r. 1746 (LB Mądre). Wyszła przed r. 1751 za Kazimierza Świerczewskiego, była wdową w r. 1762, umarła między r. 1776 a 1789. Konstancja Karolina, niezamężna, miała w r. 1772 posag 5.000 zł zabezpieczony na Żernikach (I. Kal. 209/213 k. 40). Mianowała w r. 1773 plenipotentem Joachima Aleksandra Bojanowskiego, starościca gnieźnieńskiego (Ws. 96 k. 14). Z drugiego małżeństwa pochodził syn Ignacy i córka Elżbieta, ur. ok. r. 1729, wydana w Mądrem 25 VII 1746 r. za Ignacego Wierusz Walknowskiego, zmarłego po r. 1772. Poszła 2-a v. w Marzeninie 8 XI 1777 r. za Konstantego Bronikowskiego, umarła w Krzyżankach 10 VII 1792 r., w wieku lat 63, pochowana 11 VII u Reformatów w Górce (Nekr. Reform. w M. Górce). Z drugiego małżeństwa rodziła się też córeczka, nienazwana z imienia, zmarła 15 III 1736 r. (LM Nowemiasto). Czy nie był synem Michała także i Kazimierz, zmarły 7 XII 1745 r. w Środzie, pochowany w Poznaniu u reformatów? (LM Mądre; Nekr. Reform. Pozn.).

1. Wacław, syn Michała i Bojanowskiej, ożenił się z Anielą Walknowską, córka Jana Józefa, kasztelanica wieluńskiego, i Krystyny Molskiej, i oprawił jej w r. 1745 posag 13.581 zł (I. Kal. 181/184 k. 37v). Aniela i jej bracia, Antoni, Aleksy i Ignacy sprzedali w r. 1745 kardynałowie Lipskiemu za 100.000 zł odziedziczone po matce wsie Rychnów i Bogucicie w p. kal. (ib. k. 377v). Wacław, skwitowany przez Ignacego Walknowskiego, brata swej żony i męża swej siostry (P. 1293 k. 168v). Współdziedzic obok braci, Karola i Ignacego, Pigłowic, Wyszakowa, Sulęcina, Borowa i Biernatek, wespół z tymi braćmi w r. 1748 sprzedał te dobra za 160.000 zł Michałowi Skorzewskiemu, pułkownikowi J. Kr. Mci (P. 1293 k. 165, 165v), zaś żona jego skasowała tam swe zapisy, oprawny i dożywotni (ib. k. 166v). Ponowne wzajemne dożywocie spisywał z nią w r. 1749 (I. Kal. 190/195 k. 130), a w r. 1753 oprawił jej posag (ib. 196/198 k. 181v-182v). Posesorem tychże wsi był i w r. 1765 (Rel. Kal. 185/186 s. 1463), a te posesje przejął oczywiście po ojcu. Umarł w Grabianowie 28 V (8 IV?) 1771 r. (Nekr. Franciszk. Śrem.). Zastawną posesję Żernik i Wyganek trzymała potem owdowiała Anna z Walknowskich i w r. 1772 na sumach posiadanych na owych wsiach zapisała 1.000 zł Franciszkanom Konwentualnym kaliskim (I. Kal. 209/213 k. 40). Wraz ze swymi dziećmi w r. 1776 kwitowała się wzajemnie z dziedzicem tych wsi, Kajetanem Radolińskim, wojskim poznańskim (ib. 214/216 k. 85). Umarła 11 V 1779 r. (Nekr. Franciszkanek Śrem.). Z dzieci Wacława i Walknowskiej, syn Feliks, nieletni, wymieniony w r. 1776 (ib. 214/216 k. 85; Py. 158 k. 541), niewątpliwie zmarły młodo. Córki, Katarzyna i Elżbieta. Pierwsza była w latach 1775-1791 żoną Jana Sieroszewskiego, szambelana królewskiego, druga w r. 1776 jeszcze niezamężna (ib.), była w latach 1781-1791 żoną Waleriana Kąsinowskiego, wicesgerensa kaliskiego.

2. Karol, syn Michała i Bojanowskiej, chorąży wojsk brandenburskich w r. 1745 (Nekr. Reform. Pozn.), zaspokoił w r. 1748 jedynego spadkobiercę swej macochy, brata jej Józefa Nossowicza, z sumy jej 2.000 zł, która miała na Pigłowicach i Sulęcinie (P. 1292 k. 132). W r. 1749 Nossowicz skwitował Karola i jego braci z pozostałych po śmierci ich macochy ruchomości (P. 1297 k. 8). Od Michała Skórzewskiego, pułkownika J. Kr. Mci, Karol sposobem wyderkafu nabył w r. 1748 za 41.000 zł Chociczę Wielką i Chociczkę Małą w p. pyzdr. (ib. k. 216v) i trzymał jeszcze owe dobra w r. 1791 (LB Września). Żona jego Wiktoria Mieszkowska, córka Stanisława i Franciszki Chłapowskiej, kwitowała rodziców w r. 1748 z sumy 20.000 zł, zapisanej sobie w r. 1747 (P. 1293 k. 141). Dziedzic Sulęcina w r. 1748 (LB Mądre). Wiktoria wraz ze swymi siostrami, Ewą, żoną Eustachego Kowalskiego, i Katarzyną, żoną Macieja Kowalskiego, swe dziedziczne Sokolniki Mniejsze w p. pozn. sprzedała w r. 1756 za 50.900 zł Łukaszowi Jarochowskiemu (P. 1319 k. 105v). Karol od Michała Trzcińskiego za kontraktem z 16 VI 1757 r. kupił za 36.000 zł Smoszewo w p. kcyń. (G. 99 k. 15). Pułkownik wojsk saskich 1765 r., posesor Opatówka (LM Opatówko), był w r. 1771 pułkownikiem wojsk koronnych. Wiktoria z Mieszkowskich, którą ostatni raz spotykamy 5 X 1765 r. (LB Opatówko), już wtedy nie żyła (Py. 158 k. 153v). Drugą żoną Karola była poślubiona przed 26 I 1772 r. Marianna (nazwiska nie znam), żyjąca jeszcze 20 III 1782 r. (LB Września). Skwitowany w r. 1777 przez córkę Antoninę, zamężną Bronikowską, z 10.000 zł z dóbr rodzicielskich (Py. 158 k. 697v). Ożenił się w r. 1784 trzeci raz z Martyną (Marciną) Czachórską, córką Franciszka i Barbary Skórzewskiej, ur. ok. r. 1746, której przed ślubem, 15 V, zapisał sumę 12.000 zł (Py 164 k. 53). Został przez nią z tego zapisu skwitowany w r. 1790 i oboje spisali wtedy wzajemne dożywocie (Py. 166 k. 154; I. Kon. 84 k. 242, 242v). Od Józefa Krzyżanowskiego, cześnika poznańskiego, Karol kupił w r. 1792, wedle kontraktu z 19 IV, za 210.000 dobra Rusibórz, Rusiborek i Kopaszyce w p. sier. (P. 1869 k. 968v). Umarł w Rusiborzu, pochowany 12 XI 1800 r. (Nekr. Reform. Pozn.). Wdowa licząca sobie juz 62 lata wyszła 2-o v. 1 XII 1808 r. za 65-letniego wdowca, Józefa Drzewieckiego, dziedzica Bednar (LC Giecz). Miał Karol z pierwszej żony syna Michała i córkę Antoninę. Były jeszcze córki, Katarzyna, zmarła 19 IV 1752 r. w Chociczy w wieku lat pięciu, pochowana we Wrześni (LM Września), i Weronika Antonina, ur. w Chociczy i ochrzcz. z wody 4 VI 1753 r. (LB Września). Możliwe, iż ta Weronika Antonina to właśnie wspomniana wyżej Antonina, ale przypuszczalna data urodzin owej Antoniny przypada na ok. r. 1749, co zmniejsza prawdopodobieństwo tej identyczności. Antonina ta, jeszcze niezamężna 21 XII 1767 r. (LB Września), była już 6 II 1776 r. żoną Ignacego Bronikowskiego, zmarłego przed 10 V 1783 r., zaś 2-o v. w latach 1787-1792 żoną Augustyna Rogali Zaborowskiego, regenta ziemskiego, potem burgrabiego ziemskiego wschowskiego, umarła w Niegolewie 27 IV 1829 r., w wieku lat 79, pochowana w Buku. Z drugiego małżeństwa miał Karol córkę Józefinę Ernestę Ksawerę Karolinę, ur. w Chociczy, ochrzcz. z cerem 31 VII 1774 r. (LB Września).

Michał (Michał Antoni), syn Karola i Mieszkowskiej, ur. w Chociczy, ochrzcz. 9 IX 1750 r. (LB Września), otrzymał w r. 1771 od Katarzyny Chłapowskiej, wdowy po Wojciechu Kotarbskim, cesję pewne sumy (Py. 158 k. 153v). Porucznik kawalerii narodowej, uzyskał w r. 1788 od Teodora Cieleckiego, podkomorzego J. Kr. Mci, i jego brata Macieja cesję prowizji od sum spadkowych po zmarłym Franciszku Morawskim (P. 1365 k. 409) i t.r. dostał od Józefa Miaskowskiego cesje sum na Budzisławiu Kościelnym, połowie Budzisławia Górnego i Zberzyna w p. gnieźn. (G. 115 k. 6v). Nazwany w r. 1789 pułkownikiem kawalerii narodowej (LB Rogoźno), w rzeczywistości był w r. 1790 tylko majorem brygady 1-ej kawalerii narodowej (Kośc. 335 k. 292). Od Mogilnickiego, starosty nieszawskiego, nabył w r. 1793 część Dębiny. Pułkownik wojsk polskich, umarł w r. 1823 (Bon.).

3. Ignacy, syn Michała i Koszutskiej, ożenił się 9 VI 1758 r. z Konstancją Starzeńską, córką Józefa, kasztelanica gnieźnieńskiego, i Eufemii Glinczanki (LC Mądre; Py. 158 k. 49). Był w latach 1760-1766 posesorem Jaszkowa i Winnej w p. pyzdr. (LB Śnieciska). Skarbnik wschowski w r. 1761 (Bon.; Wsch. 93 k. 136). zastawem od mieszczan średzkich trzyma Zielniki (Bon.). Dopełniał w r. 1767 formalności związanych z rezygnacją na rzecz Michała Skórzewskiego, podkomorzego poznańskiego. Pigłowic i innych wsi, które jego starsi bracia także i w jego imieniu sprzedali w r. 1748 Skórzewskiemu (I. Kal. 206/208 k. 130). W latach 1768-1772 był posesorem Jezior Wielkich koło Zaniemyśla, dóbr pojezuickich, w ziemi wschowskiej (Wsch. 96 k. 60v). Pani Konstancja umarła w r. 1775, pochowana 7 V (Nekr. Reform. Pozn.). Żeniąc się powtórnie z Józefą Kosicką, córką Andrzeja i Heleny Bartochowskiej, Ignacy przed ślubem zapisał jej w r. 1776 sumę 10.000 zł (P. 1353 k. 282v). Sprzedał w r. 1791 trzymane prawem emfiteutycznym Gzowice Jabłkowskiemu i t.r. od Piotra Borzęckiego wziął w zastaw dobra mińskie, a sumę na Zielnikach cedował córkom brata Wacława. Synowi Józefa cedował w r. 1792 sumę po zmarłym bezdzietnie małżonkach Grabianowskich (Bon.). Z pierwszej żony synowie: Józef, Jan i Ksawery, o których niżej. Byli jeszcze, Mikołaj Ambroży, zmarły w Jeziorach Wielkich 4 I 1768 r. po miesiącu życia, i Seweryn, zmarły 4 IX 1772 r. tamże, mając 7 miesięcy (LM Zaniemyśl). Córki z tego małżeństwa: Teodozja Eufemia, ur. w Winnej, ochrzcz. 19 IV 1760 r. (LB Śnieciska), zmarła po trzech miesiącach 29 VI 1760 r. (LM Śnieciska), Wiktoria (Łucja Wiktoria), ur. w Winnej, ochrzcz. 15 XII 1763 r. (LB Śnieciska), w r. 1781 żona Wawrzyńca Bukowieckiego (Bon.), Teresa, może identyczna z Eufemią Brygidą Teresą, ur. w Winnej, ochrzcz. 21 IX 1766 r., otrzymała w r. 1769 od wuja Krzysztofa Starzeńskiego zapis 3.000 zł (Py. 158 k. 49), była w r. 1787 żoną Ignacego Jaźwińskiego, Anastazja, 1787 r. żona Piotra Olszewskiego (Bon.). Z drugiej żony syn Kazimierz, o którym niżej.

1) Józef (Józef Maciej), syn Ignacego i Starzeńskiej, ur. w Winnej, ochrzcz. 22 II 1761 r. (LB Śnieciska), dostał w r. 1769 od wuja Krzysztofa Starzeńskiego zapis 7.000 zł (Py. 158 k. 49), zaś w r. 1779 scedował tę sumę ojcu (P. 1356 k. 68v). Ożenił się z Antoniną Zambrowską, córką Wojciecha, podpiska grodzkiego poznańskiego, i Marianny Goszczyńskiej, która w r. 1791 skwitowała swych rodziców z 18.000 zł swego majątku rodzicielskiego (P. 1368 k. 39). Był Józef posesorem Uzarzewa i Święcina w p. pozn. w r. 1796 (LC Uzarzewo). W latach 1806-1812 wierzyciel Mińska, dziedzic Powązek, Bliznego i Grotów koło Warszawy w r. 1809, umarł 1815 r. Jego synowie: Jakub, Stanisław, Ignacy i Feliks. Córka Elżbieta Anna, ochrzcz. z wody 13 VII 1793 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), żona Leona Bojarskiego z Młocin (Bon.).

(1) Jakub (Jakub Ignacy), syn Józefa i Zambrowskiej, ur. w Poznaniu 24 VII 1791 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), dziedzic Grotów, prezydent Warszawy w listopadzie 1831 r., gubernator cywilny mazowiecki w marcu 1841 r., gubernator cywilny gub. warszawskiej w latach 1845-1864, rzeczywisty radca stanu 1845 r., tajny radca w r. 1849, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego w r. 1861, kawaler orderów Św. Stanisława, Św. Włodzimierza i Św. Anny, umarł w Warszawie 18 IX 1865 r. Z żony Florentyny Znamierowskiej synowie: Adam, Józef i Zygmunt. Córki: Jadwiga, ur. 1821 r., zmarła w r. 1903 w Dąbrowie koło Sieradza, żona Jana Lesznowskiego, Helena, ur. ok. r. 1833, umarła w Sosnowcu 14 XII 1914 r. w 82-im roku życia, była żoną Władysława Dziembowskiego. Po śmierci brata Adama odziedziczyła Kampinos (Dz. P.).

a. Adam, syn Jakuba i Znamierowskiej, ur. w r. 1828, studiował prawo w Petersburgu i pracował zrazu w sądownictwie, potem gospodarował w dobrach Kampinos w pow. łowickim, wziętych za żoną. Umarł w Chylinie krótko po 10 IV 1893 r. (ib.). Ożenił się z Zofią Ł-ą, córką Ignacego (zob. niżej). Z tego małżeństwa dzieci: Antoni, Jakub i Anna, żyjące w r. 1863, pomarły młodo i Zofia w chwili śmierci potomstwa już nie miała. Umarła krótko przed 8 II 1896 r., zapisując swej stryjecznej siostrze, Helenie z Ł-ch Dziembowskiej sumę 10.000 rb (Dz. P.).

b. Józef, syn Jakuba i Znamierowskiej, ur. w r. 1831, dziedzic Bliznego 1858 r., zaślubił t.r. Antoninę Kożuchowską, córkę Tadeusza i Konstancji Goślinowskiej, dziedziczkę Chylina w p. kal. (Bon.; Uruski). Z niej córki zamężne, jedna za Radoszewskim, druga za Skrzyńskim, trzecia za Teodorem Krąkowskim (Bon.).

c. Zygmunt, syn Jakuba i Znamierowskiej, urzędnik rządu gubernialnego warszawskiego, po r. 1963 zesłany na Sybir, skąd wrócił w r. 1865. Ożenił się w r. 1868 z Marią Korab Czartkowską, córką Juliana, dziedzica dóbr Rozdziały, i Magdaleny Umińskiej. Wniosła mężowi posesję wsi Kamień. Umarł Zygmunt w r. 1891, krótko przed 19 VII (Dz. P.).

(2) Stanisław, syn Józefa i Zambrowskiej, ur. w r. 1804, jako nieletni pozostawał wraz z młodszymi braćmi, Ignacym i Feliksem, pod opieką stryja Ksawerego. Podporucznik grenadierów gwardii, po powstaniu 1831 r. zesłany na Sybir, po powrocie stamtąd osiadł w W. Ks. Poznańskim, gdzie nabył dobra Grabowo. Wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim w r. 1837. Umarł w Dreźnie 27 XII 1871 r. w 68-ym roku życia i tam pochowany (Dz. P.). Jego żoną była Olga Halpertówna, ur. ok. r. 1822, zmarła w Eberswalde koło Berlina 27 XI 1872 r. w 50-ym roku życia, pochowana w Biechowie (Dz. P.). Miała zapisane przez męża 35.000 tal. na Grabowie (ib. z r. 1862). Synowie, Władysław i Bolesław.

a. Władysław (Władysław Maurycy), syn Stanisława i Halpertówny, ur. w Grabowie w r. 1840, właściciel po ojcu Grabowa i Krzywej Góry w pow. wrzesińskim (3.422 m.m.), te dobra z racji dokonywanych działów sprzedał w r. 1881 Schultzowi, właścicielowi Kołaczkowa (Dz. P.). Kupił potem Sulisławice w pow. kaliskim. Był chemikiem zootechnikiem, w latach 1888-1895 dyrektorem średniej szkoły rolniczej w Czerniechowie koło Krakowa. Umarł 29 X 1895 r., mając lat 55, pochowany w Dobrcu (Dz. P. datę zgonu kładzie na 10 XI; P. S. B.). Ożenił się 10 IX 1871 r. z Marią Moraczewską, córką Romana z Chaław i Franciszki Zakrzewskiej, ur. ok. r. 1842 (LC Św. Wojciech, Pozn., LC Brodnica), zmarłą w Miedziance w r. 1928 (P. S. B.). Pozostawił synów, Stanisława, Bolesława, o których niżej, Ignacego Władysława, rolnika i córkę Zofię, zmarłą po r. 1894.

a) Stanisław (Stanisław Ignacy), syn Władysława i Moraczewskiej, ur. w Grabowie 31 VII 1872 r., chemik, wynalazca, przemysłowiec, założył w r. 1904 wspólnie z bratem Bolesławem towarzystwo akcyjne „Zofia” w Miedziance koło Kielc. Był bezżenny.

b) Bolesław, syn Władysława i Moraczewskiej, geolog, chemik, miał z żony Marii Radoszewskiej sześcioro dzieci. Najmłodsze z nich to syn Stanisław, o którym niżej. Jedna z córek, Olga, ur. 9 VII 1912 r. w Miedziance, historyk, uczennica W. Semkowicza, starszy asystent Katedry Nauk Pomocniczych Historii U. J. w latach 1945-1949, potem docent, pracowała w Muzeum Historii Wawelu. Umarła w Krakowie 31 I 1971 r.

Stanisław (Stanisław Roman), syn Bolesława i Radoszewskiej, ur. w Miedziance 30 VI 1922 r., ekonomista, od r. 1954 kierownik Zakładu Ekonomiki i Statystyki Rybackiej w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, umarł w Gdyni 6 XII 1964 r. Z żony Zofii Frąckiewiczówny pozostał syn Michał, ur. w r. 1953, i córka Anna, ur. 1948 r. (P. S. B.).

b. Bolesław, syn Stanisława i Halpertówny, ur. w Grabowie w r. 1842 (1843?), studiował architekturę w Heidelbergu, potem w Monachium wreszcie malarstwo w Monachium w tamtejszej Szkole Sztuk Pięknych. Artysta malarz, wykonał freski w Katedrze poznańskiej. Mieszkał od r. 1877 w Warszawie, potem w Prądniku Czerwonym koło Krakowa. Umarł w Krakowie 15 VI 1909 r. (Dz. P.). Ożenił się 10 IX 1871 r. z Józefą Moraczewską, siostrą swej bratowej, ur. ok. r. 1851 (LC Św. Wojciech, Poznań; LC Brodnica), zmarłą w Chaławach 20 VII 1891 r. w wieku 40 lat, pochowana w Brodnicy (Dz. P.). Synowie: Seweryn Lech, ur. w Poznaniu 19 XII 1872 r. (LB Św. Marcin, Poznań), Zbigniew, o którym niżej, Wiktor, słuchacz medycyny w r. 1909. Z córek, Olga zaślubiła w Brodnicy 11 X 1896 r. Leona Szczawińskiego, współwłaściciela firmy Szczawiński-Jachimowicz w Poznaniu. Janina i Grażyna, obie żyjące w r. 1909.

Łaszczyńscy h. Wierzbna

Zbigniew (Zbigniew Roman), syn Bolesława i Moraczewskiej, ur. w Rzymie 1 VI 1876, kupiec, zaślubił 21 IV 1903 r. w Poznaniu Jadwigę Helenę Górską, córkę Władysława (Bolesława?), kucharza, i Anny Wojnikowskiej, ur. w Górze 10 X 1882 r., zmarłą w Poznaniu 24 VII 1913 r. (Dz. P.; LC, LM Św. Marcin, Poznań). Dzieci ich: Lech Janusz, ur. w Poznaniu 26 X 1905 r., Jan Rus, ur. w Poznaniu 27 V 1907 r., Mirosława Maria, ur. w Poznaniu 24 VII 1909 r., Olga Maria, ur. w Poznaniu 7 VI 1911 r. (LB Marcin, Poznań).

(3) Ignacy, syn Józefa i Zambrowskiej, wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim w r. 1837, dziedzic Kampinosa, ożeniony z Halpertówną,. pozostawił córkę Zofię, która wyszła za swego stryjecznego brata Adama Ł-go, wnosząc mu Kampinos. Umarła krótko przed 8 II 1896 (Dz. P.).

(4) Feliks (Felicjan), syn Józefa i Zambrowskiej, ur. w r. 1809, uczestnik powstania 1831 r., był w r. 1877 właścicielem Grabianowa(?) (LC Brodnica. Umarł 15 IV 1881 r. w Kamieniu koło Kalisza (Dz. P.). Jego żona, Teresa Lesznowska umarła w r. 1866 (Bon.).

2) Jan, syn Ignacego i Starzeńskiej, zapewne identyczny z Ewagriuszem Janem, synem tychże rodziców, ur. w Winnej, ochrzczonym 10 III 1762 r. (LB Śnieciska), mianował plenipotentów w r. 1793 (P. 1370 k. 79). Jego żona, wedle Bonieckiego, była w r. 1793 Konstancja Starzeńska, ale to imię dane omyłkowo. Eufemia ze Starzeńskich Ł-a umarła w Lesznie 17 X 1806 r. w wieku lat 24 i tam pochowana (LM Leszno). Chyba to właśnie żona Jana Ł-go.

3) Ksawery, syn Ignacego i Starzeńskiej, ur. ok. r. 1773, w latach 1806-1812 wierzyciel dóbr mińskich, dziedzic Nowego Dworu, Starej Rawy i Gór 1808 r., ożenił się w Poznaniu 24 VIII 1802 r. z Józefą Dobrogojską, ur. ok. r. 1779 (LC Św. Marcin, Poznań). Z niej syn Józef Lucjan, wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim w r. 1837, sędzia pokoju powiatu konińskiego 1850 r., dziedzic Marymowa(?) (Bon.).

4) Kazimierz, syn Ignacego i Kosickiej, ur. w parafii czeszewskiej 6 III 1778 r., ochrzcz. z ceremonii 14 X 1789 r. (LB Św. Marcin, Poznań). Ignacy w imieniu swoim i tego syna w r. 1784 kwitował Michała Moszczeńskiego (P. 1361 k. 65v). Żył jeszcze ów Kazimierz 16 VII 1796 r. (LC Uzarzewo). Zapewne z nim identyczny Kazimierz, radca departamentu warszawskiego z pow. rawskiego 1809 r., którego żona Anna Ludwika Tauber swoją sumę na Kamieńcu Litewskim zbyła w r. 1806. Będąc już wdową wylegitymowała się w r. 1837 ze szlachectwa w Królestwie Polskim wraz z synem Ignacym. Córki, Maria i Kazimiera, pomarły pannami. Ignacy, ur. w r. 1814, zmarły r., pozostawił córkę Annę, żonę Antoniego Stolpe (Bon.).

V. Wacław, syn Andrzeja i Zadorskiej, wspomniany w r. 1669 (P. 196 k. 15v). Wraz ze swą siostrą Zofią zamężną Bobolecką pozywany był w r. 1682 o udział w morderstwie dokonanym na Aleksandrze Bzowskim (Py. 155 s. 95). T.r. owej siostrze roborował skrypt na pewna sumę (P. 1105 VII k. 22v), zaś w r. 1686 otrzymał od niej jej części w Będzieszynie i Szczurach (P. 1111 IV k. 11). Połowę Będzieszyna i części w Szczurach w r. 1688 kupił za 11.000 zł od Zygmunta z Zaborowa Bąkowskiego (I. Kal. 145 s. 167). Jako współspadkobierca brata Stanisława, swoją część w pozostałych po nim dobrach, Kęszycach i Latowicach, w r. 1715 sprzedał bratankowi Michałowi za sumę 3.000 zł, zapisaną sobie testamentem tego brata (I. Kal. 159 k. 264). Zob. tablice 1-3.

Łaszczyńscy h. Wierzbna 1
@tablica

Łaszczyńscy h. Wierzbna 2

@tablica

Łaszczyńscy h. Wierzbna 3

@tablica

Ks. Adam, wspomniany w r. 1637 (G. 80 k. 303v). Andrzej i Anna, rodzice Stanisława, ochrzcz. 7 IV 1637 r. (LB Nowemiasto). Ł-i, nieżyjący już w r. 1762, mąż Gliszczyńskiej, żony 2-o v. Nieszkowskiego, także już zmarłej, bezpotomnej (I. Kon. 79 k. 285v). Józef, chrzestny w r. 1765 (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Marianna, żona Macieja Urbanowskiego, dzierżawcy wsi Gaj koło Śremu, w r. 1779. Adela, zamężna Morzycka, umarła 2 XII 1873 r. Maria, zamężna Moraczewska, umarła w Krakowie 28 X 1911 r., w wieku 58 lat.

Łaszczyńscy z Łaszczyna w pow. kośc., różni. Wymienieni tutaj to w większości bez wątpienia Wierzbnowie, ponieważ jednak jest rzeczą pewną, że w wieku XV dziedziczyli w tej wsi także i przedstawiciele innych rodów, nie chcę dokonywać segregacji opartej tylko na supozycjach.

Pani Ł-a oraz jej synowie, Mikołaj i Wojtej, pozywani byli w r. 1398 przez Piotra Goreckiego o intromisję do czwartej części Łaszczyna (Właszczyna) (Leksz. II 1162, 2080; KDW III, nr 1987).

„Chorągwicza” Ł. miał w r. 1400 sprawę o konia ze Szwarcem, mieszczaninem śremskim (Leksz. II 2749). T.r. świadczył Hennikowi Towrzyjańskiemu. Być może pochodzić z miejscowości Chorągwica (Korangelwitz) na Śląsku koło Góry. Henryk Chorągwicz miał w r. 1409 zatarg z Tomkiem, kasztelanem sandomierskim i starostą generalnym wielkopolskim (Kozier., Obce ryc.). Wojciech Chorangwicz z Łaszczyna w r. 1418 (Kośc. II k. 143v). Nie wiem, czy ten sam Wojciech Chorangwica z Łaszczyna miał w r. 1444 terminy ze strony Halszki (Elżbiety) z Sarnowy (Kośc. 17 s. 465, 551). Wojciech Chorangwicz żył jeszcze w r. 1450, kiedy miał termin ze strony Katarzyny z Górki (Kosc. 19 k. 81v). Zmarł jednak już t.r., dowiadujemy się bowiem, że Agnieszka Chorągwiczyna, wdowa po Wojciechu z Łaszczyna, w r. 1450 procesowała Janusza i Wojciecha, braci z Łaszczyna (Kośc. 19 k. 129). Miała w r. 1452 termin z Izajaszem z Łaszczyna (P. 852 II s. 9). Żyła jeszcze w r. 1464 i była matką spłodzonych przez Wojciecha Chorągwiczę córek, Barbary i Jadwigi, występujących w latach 1452-1464 (Kośc. 19 k. 153v, 180, 273, 275v, 332v). Z nich, Barbara była w r. 1453 żona Sędziwoja niegdy Rąbińskiego (ib. k. 204v). Chyba ów Sędziwój od dziedzictwa swej żony zwany był Ł-im. Barbara, wdowa po Sędziwoju Ł-im, swoją czwartą część w Łaszczynie w r. 1474 sprzedała wyderkafem za 100 grz. Piotrowi Iłowieckiemu (P. 1386 k. 7v). T.r. pozywała Wojciecha Ł-go o głowę swego męża (Kośc. 227 k. 1a). Może wspomniana wyżej Jadwiga była identyczna z Jadwigą, wdową po Stanisławie „Łące” (Lanka) z Łaszczyna, która czwartą część po rodzicach w tej wsi w r. 1475 rezygnowała wieczyście Piotrowi Iłowieckiemu (P. 1386 k. 20v). Jarosław Gostkowski miał w r. 1453 termin przeciwko Dorocie, Barbarze i Jadwidze, dziedziczkom z Łaszczyna (Kośc. 19 k. 180), może właśnie córkom Chorągwicy? Byłaby w takim razie jeszcze i trzecia jego córka, Dorota.

Wawrzyniec z Łaszczyna występował w latach 1404-1416. Siostrami jego były: Anna (Hanka), występująca w latach 1408-1412, Agnieszka, w latach 1406-1415, a może i Helena, w latach 1408-1416 (Kośc. I k. 62v, 64, 3 k. 27, 29v, 69, 91, 147v, 156v, III k. 95, 154, II k. 63, 78, 95). Nie wiem, czy tego samego Wawrzyńca żona, Katarzyna winna była w r. 1449 okazać wobec Sędziwoja Ł-go swój list wienny (Kośc. 19 k. 18). Janusz, Januszek „Wawrzyncewicz” i Wojciech, bracia rodzeni. Z nich Janusz z Łaszczyna i żona jego Dorota mieli w latach 1442-1443 terminy ze strony Łucji z Łodzicy(!) (Kośc. 17 s. 256, 359), zaś w r. 1444 terminy ze strony Elżbiety (Halszki) z Sarnowy (ib. s. 465, 509, 551) i w latach 1444-1445 ze strony Łucji Ł-ej z Łaszczyna zwanej też Łodzicką, z Łodzi, Łodzicy (ib. k. 467, 518, 633, 655). Janusz połowę swego dziedzictwa w Łaszczynie w r. 1445 sprzedał za 50 grz. Janowi z Łaszczyna (P. 1379 k. 110). Wytyczane były t.r. granice między posiadłościami w Łaszczynie należącymi do niego, do Wojciecha Chorągwicy, do Sędziwoja Sznurkowskiego z Łaszczyna, do Janusza Podrzeckiego, do Jana z Łaszczyna zwanego Świnia Głowa, i do innego jeszcze Jana z Łaszczyna, z jednej strony, a Sarnowa dziedzictwem panny Elżbiety Sarnowskiej, z drugiej strony (Kośc. 17 k. 661). Miał Janusz w latach 1446-1447 terminy ze strony Małgorzaty z Łaszczyna, żony Sędziwoja Ł-go (ib. s. 789, 18 s. 22), zaś w r. 1449 od samego Sędziwoja (Kośc. 18 s. 430, 19 k. 2, 18, 22), po jego zaś śmierci w r. 1452 procesował się z jego córką Barbarą (Kośc. 19 k. 154). Brat Janusza, Wojciecha w r. 1449 odmówił temu Sędziwojowi swej części ojczystej w Łaszczynie (Kośc. 19 k. 22). Przeciwko obu braciom, Januszowi i Wojciechowi, niedzielnym, uzyskała w r. 1450 termin Agnieszka Chorągwiczyna, wdowa po Wojciechu (Kośc. 19 k. 129). Zeznał Wojciech w r. 1452 pięć grzywien Mikołajowi Sznurkowskiemu, a z tej racji, iż zmarły Sędziwój Sznurkowski uzyskał był na Januszu Ł-im 40 grz., co Mikołaj unieważnił (ib. k. 166). Na połowie swych dóbr w Łaszczynie Wojciech w r. 1470 oprawił 40 grz. posagu żonie Katarzynie Wilkońskiej (P. 1385 k. 53). Pozywany był w r. 1474 przez Barbarę, wdowę po Sędziwoju Ł-im, o głowę owego Sędziwoja (Kośc. 227 k. 1a). Swoją część Łaszczyna w r. 1477 sprzedał za 130 grz. Piotrowi Iłowieckiemu (P. 1386 k. 76v). Zwany „niegdy Ł-im”, t.r. nabył wyderkafem od Jadwigi, żony Macieja Kawieckiego za 100 grz. posagu żonie (P. 1386 k. 76v, 77). Nie żył już w r. 1492, kiedy jego syn Jakub wespół z Mikołajem Wilkońskim ręczył Maciejowi Kawieckiemu za stawienie do akt innego syna Wojciecha, Stanisława (Kośc. 228 k. 342). Wdowa po Wojciechu, Katarzyna, już wtedy 2-o v. żona Mikołaja Wolikowskiego, w asyście tego Mikołaja Wilkońskiego, swego brata rodzonego, kwitowała ze swej oprawy na połowie części Sowiny Macieja Kawieckiego (ib. k. 341v). Jednocześnie nieletni Jakub, działając w asyście stryja Andrzeja Konarskiego i wuja Mikołaja Wilkońskiego, skwitował tego Kawieckiego z czterech łanów w Sowinie, które to łany jego zmarły ojciec nabył wyderkafem od też już zmarłej żony Kawieckiego (ib.). Obydwu braciom, Jakubowi i Stanisławowi, w r. 1496 zobowiązał się wypłacić 70 zł Wojciech Kawiecki (Kośc. 230 k. 111). Dwaj ci bracia występowali również i w r. 1501 (ib. 231 k. 105v). Stanisław Ł., chyba z nich młodszy, był mężem Jadwigi, która w r. 1493 pozywała Piotra z Opalenicy, sędziego poznańskiego, swego dawnego opiekuna, o należne jej z czasów tej opieki czynsze z miasta Rydzyny i ze wsi Kłoda (P. 22 k. 38v). Od braci Piotra, Wojciecha i Mikołaja z Rydzyny uzyskała w r. 1499 zapis 48 grz. długu (Kośc. 231 k. 42v). Niewątpliwie synem tej samej Jadwigi, już nieżyjącej w r. 1501, był Mikołaj Ł., który t.r. miał sprawę z Piotrem, Wojciechem i Mikołajem, braćmi z Rydzyny, o sumę 17 grz. (ib. k. 108v), a w r. 1502 skwitował ich z 48 grz. długu należącego się swej zmarłej matce (ib. k. 153v). Chyba ten sam Mikołaj Ł. z Chwałkowa był w r. 1505 pozywany przez Stanisława Chwałkowskiego, działającego w imieniu swej matki Elżbiety (Kośc. 232 k. 43). Od Michała Goryńskiego, dziedzica w Chwałkowie, nabył ów Mikołaj w r. 1506 wyderkafem za 70 grz. części w Kolnicach Wielkich i Małych (P. 1390 k. 92). Od Mikołaja Kolnickiego „Mysłka” w r. 1510 kupił za 50 grz. części w Chwałkowie (P. 786 s. 243). Mąż Anny Kolnickiej, córki Ścibora, w r. 1513 nabył od teścia za 50 grz. posagu żony część w Chwałkowie (Kośc. 233 k. 32). Części Chwałkowa i Jeziorek, nabyte od Świebora i Mikołaja „Mysłka” Kolnickich, sprzedał w r. 1516 za 16 grz. Benedyktowi Chwałkowskiemu (P. 1392 k. 85v).

Nikiel, Mikołaj w latach 1404-1408 (Kośc. I k. 62v, 3 k. 69). Sławek, Sławnik z Łaszczyna, w latach 1409-1412 (Kośc. 3 k. 119, III k. 91, 95). Wspomniany już kilkakrotnie Sędziwój Ł., z Łaszczyna, miał w r. 1444 termin ze strony Halszki z Sarnowy (Kośc. 17 s. 465). Nazwany w r. 1445 Sędziwojem Sznurkowskim z Łaszczyna (ib. s. 661), mąż Małgorzaty 1446 r. (ib. s. 789, 18 s. 22), kupił w r. 1448 od Mikołaja z Łaszczyna za 60 grz. części w tej wsi (P. 1380 k. 26v). On i jego żona Małgorzata mieli w r. 1450 terminy z Jarosławem, Janem, Piotrem i Małgorzatą, dziećmi zmarłego Wężyka z Gostkowa, niedzielnymi dziedzicami w Gostkowie (Kośc. 19 k. 43v, 100, 126v). Nie żył już ów Sędziwój w r. 1452, kiedy to jedna z jego córek, Barbara miała termin z Januszem z Łaszczyna (ib. k. 154). Katarzyna, druga córka Sędziwoja, procesowała się w r. 1459 z Jerzym Zimlińskim (Kośc. 19 k. 270), a w r. 1474, będąc już żoną Mikołaja Zimlińskiego, w asyście Jana Gostkowskiego jako stryja i Pawła Zimlińskiego „Pakosza”, wuja, części ojczyste w Łaszczynie rezygnowała za 60 grz. Łowickiemu(?) (P. 1386 k. 7v). Wspomniani wyżej Jan, Jarosław i Piotr, bracia z Gostkowa, występowali też w r. 1452 jako rodzeni i niedzielni z Łaszczyna (Kośc. 19 k. 153v).

Jan z Łaszczyna, zwany Świnia Głowa, procesowany był w r. 1444 przez Elżbietę z Sarnowy (Kośc. 17 s. 551). Dziedzic części w Łaszczynie 1445 r. (ib. s. 661). Stanek Ł. pozwany w r. 1444 przez tęż Elżbietę cz. Halszkę (ib. s. 465). Jan Ł., również wtedy przez nią pozwany (ib. s. 465, 551). Chyba ten to Jan kupił w r. 1445 od Janusza z Łaszczyna połowę części dziedzicznej w Łaszczynie za 50 grz. (P. 1379 k. 110).

Jan Ł., mąż Barbary, córki Adama Michowskiego, wdowy 1-o v. po Jerzym Chojeńskim, która 100 grz., tj. trzecią część swego posagu, zabezpieczonego przez pierwszego męża na połowie Ostrobudek i na dwóch częściach Golejewka w p. kośc., rezygnowała w r. 1482 obecnemu mężowi (P. 1386 k. 160v, 1388 k. 51). T.r. mężowi zapisała 30 grz. na swej oprawie na dwóch częściach folwarku w Golejewku, dwóch częściach karczmy i dwóch tamtejszych zagrodnikach (Kośc. 227 k. 100v). Była w r. 1485 obok sióstr współdziedziczką w Barklinie w p. kośc. (Kośc. 228 k. 16v). Jan Ł. od Wojciecha z Godurowa w r. 1485 kupił za 40 grz. półtora łana w Godurowie p. kośc. (P. 1387 k. 20v). i jednocześnie za 200 grz. od Jadwigi, wdowy po Tomaszu Bodzewskim, jej część rodzicielską w Bodzewie (ib.). Od Anny, żony Jana Chojeńskiego, kupił w r. 1486 za 200 grz. połowę Wyganowa w p. pyzdr. (P. 1387 k. 51) i zaraz na owych częściach w Wyganowie żonie swej oprawił 100 zł węg. posagu (ib. k. 53). Annie Smogorzewskiej, wdowie po Stanisławie Smogorzewskim, w r. 1487 sprzedał za 100 grz. cztery łany osiadłe w Bodzewie p. kośc. (ib. k. 89v). Od Jana Chojeńskiego w r. 1487 dostał poręczenie za żonę tego Chojeńskiego, Annę, iż uwolni od obciążeń połowę Wyganowa, którą Jan Ł. był kupił, poręczenie ponowione w r. 1489 (Kośc. 228 k. 89). Jako dziedzic Wyganowa występował w r. 1492 (Py. 15 k. 312). Swoją część tej wsi w r. 1493 sprzedał za 300 grz. Wojciechowi Zaleskiemu (P. 1387 k. 183v), zaś Barbara, żona jego, skwitowała t.r. Bernarda Zaleskiego z uzyskanej od męża oprawy swej na Wyganowie na sumę 200 zł (P. 856 k. 17 cv). Od Andrzeja Uniesławskiego, posesora wyderkafowego Skałowa w p. pyzdr. t.r. nabył tę wieś wyderkafem za 400 zł węg. (P. 1387 k. 186v). Nazwany t.r. dziedzicem w Skałowie (Py. 15 k. 294v). Na połowie tej wsi w r. 1494 oprawił posag 50 grz. żonie Barbarze (P. 1388 k. 51). Nie żył już w r. 1498, a owdowiała Barbara wraz z córką Zofią oświadczyły wtedy, że zmarły dał 26 zł węg. „do wiernych rąk” Tomaszowi Jezierskiemu, chorążemu poznańskiemu (P. 856 k. 303v). Płacił tej wdowie w r. 1499 winę Marcin Krotoski, bowiem nie zwrócił jej poddanego ze Skałowa, Bartłomieja, do czego był się zobowiązał (Py. 169 k. 92v, 181v). Barbara, nazwana Skałowską, połowę Skałowa w r. 1518 sprzedała swej córce (Py. 23 k. 33). Ta córka, Zofia, była w r. 1499 przypozywana przez Jana Cerekwickiego o okazanie zapisu na 212 zł węg. na wsi Okalewo (Py. 169 k. 99v). W r. 1500, jeszcze nieletnia i działająca w asyście matki i stryjów, Andrzeja Młyńskiego i Filipa Strzeleckiego, zapisała 4 zł węg. rocznego czynszu Bernardowi Zaleskiemu (P. 1389 k. 126v), przeznaczonego w istocie dla ks. Jana Peszla (P. 859 k. 152v). Wyszła potem za Marcina Wyganowskiego zwanego Kolano, a była już wdową w r. 1518, kiedy kupiła od matki połowę Skałowa. Żyła jeszcze w r. 1539.

Jadwiga Ł-a z Krobi w r. 1487 od Piotra Iłowieckiego, chorążego poznańskiego, nabyła wyderkafem cztery i pół łana w Sarnówce p. kośc. (P. 1387 k. 76) i t.r. skwitowała Iłowieckiego (Kośc. 228 k. 38, 38v). Chyba ta sama Jadwiga, żona Stefka Ł-go, pozywała w r. 1501 Jana Sarnowskiego (Kośc. 231 k. 93). Ta Jadwiga, czy może wspomniana wyżej Jadwiga, żona Stanisława Ł-go, swoje cztery łany po rodzicach w Łaszczynie w r. 1499 sprzedała za 130 grz. Wojciechowi i Szymonowi ze Srok, synom Kaspra Ł-go (P. 1389 k. 34). O Kasprze Ł-im, dziedzicu w Srokach, wiem, iż t.r. pozywany był przez Mikołaja „Repkę”, dziedzica w Srokach (Py. 169 k. 182). Nie żył już w r. 1509, kiedy córce jego Annie oprawił 100 zł posagu mąż jej, Wojciech Chociszewski z Chociszewic w p. gnieźn. (P. 786 s. 148). Oczywiście synem tego Kaspra był Wojciech Ł. „Kasperek”, który t.r. cztery łany w Łaszczynie sprzedał za 40 grz. Janowi Sarnowskiemu (ib. s. 171).

Tomasz Ł., wuj Barbary Jurkowskiej, żony Piotra Krzesińskiego, 1527 r. (Kośc. 26 k. 543v). Jan Ł. pozywał w r. 1529 wuja, Tomasza Kroczyńskiego z Kroczyna, jego żonę, Jadwigę, i matkę, Dorotę (Kośc. 234 k. 162v). Całe części w Kroczynie i Kolniczkach p. kośc., odziedziczone po zmarłym Świeborze Kroczyńskim, swoim macierzystym dziadzie, oraz części, które miałyby mu przypaść po Dorocie, babce macierzystej, sprzedał w r. 1530 za 300 grz. Tomaszowi Skoroszewskiemu (P. 1393 k. 343). Wawrzyniec Ł. w r. 1645 pozywał Wawrzyńca Grodzielskiego o to, iż po śmierci ks. Mikołaja Ł-go zagarnął pozostałe po nim ruchomości (I. i D. Z. Kal. 7 k. 69v). Ów. ks. Mikołaj był przez długi czas plebanem w Wieszczyczynie, zanim jednak został księdzem był ożeniony i pozostawił syna Jana, który w r. 1547 pozywał Bartłomieja Grodzieckiego (ib. k. 221v).

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

5549 (Nr. 230) 1495
N Jan Kokorzynski ręczy za Małgorzatę ż. Michała Łaszczyńskiego, i Annę żonę Tomasza Raczskiego siostry rodzone niedzielne, córki ol. Andrzeja Barklinskiego, N Marcinowi Swab Kotowieckiemu dziedzicowi w Barklinie, iż uwolni całą połowę Barklina za poł. wsi Kotusz p. kośc. z dopłatą 108 grz. sobie sprzedanej (f. 79v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

5895 (Nr. 888) 1549
Małgorz. Grabionowska, c. o. Mikoł. Grab., obec. ż. Mac. Łaszczyńskiego w tow. Jakuba Włostowskiego br. ciot. i Jana Bogusławskiego br. stryj. kwit. męża z 50 grz. pos. opraw. na soł. Pełczyno p. kość. (f. 243v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2

1879 (Nr. 169) 1499
N. Marcin Krotoski zobow. się zwrócić poddanego z Skałowa Barbarze, ż. Jana Łaszczyńskiego (f. 92v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek

633 (Nr. 7 Inscr. i Decr. Zs.) 1547
N. Brtłomiej Grodziecki pozw. przez N. Jana Łaszczyńskiego, ol. venerab. Mikołaja Ł. syna ol. ojciec Ł. za życia, gdy już był księdzem, dług był „curatus” w Wieszczycznie (f. 221v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

7516 (Nr. 220) 1780
Walentyn Szczytowski, jako plent X. Józefa prob. Sulmierzyc i Franciszka SS. bci m. s. rodz., w im. sw. i tych braci, kwit. Wincentego podkomorzego kor. i Józefa krajczego kor., braci rodz. Potockich, oraz Marcjannę z Boguckich wd. po Michale Gątkiewiczu skarbniku zwinogrodzkim, z 500 złp. posag. ol. Teofili ze Skorzewskich ż. Jana Szczytowskiego przez ol. Michała z Werbna Łaszczyńskiego na 1/2 dóbr swych dziedz. Chwaliszewo 1722 zapis., a na zezn. i braci jego spadłej i przez nich sced. siostrze ich Krystynie Szczyt., przez nią zaś 1776 im zwróc (f. 284)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

2499 (Nr. 8) 1611
Jan Pacynowski de Szijakowo, s. o. Mac., całe cz-i wsi Sczury p. kalis., kup. od Stan. Łaszczyńskiego s. o. Jana Ł. Janowi P., s. o. Franciszka za 2. 700 złp. sprzed. (f. 68v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

148 (Nr. 231) 1501
Jadwiga ż. Stefka Łaszczyńskiego pw. Janowi Sarnowskiemu (f. 93)

170 (Nr. 231) 1501
Jakub i Stanisław, ss. Wojciecha ol. Łaszczyńskiego (f. 105v)

254 (Nr. 232) 1505
Jan Kokorzyński poręcza Marcinowi Swab Kotowieckiemu za Małgorz. ż. Michała Łaszczyńskiego i Annę ż. Tomasza Ranczskiego, siostry rodz. niedzielne, c. ol. And. Barklińskiego, co do uwol. 1/2 Barklina, w p. kość. sprzed. za 1/2 wsi Kotusz i dopł. 108 grz. (f. 15)

8669 (Nr. 308) 1697
Stanisław Starski, s. Jana S. z ol. Jadwigi Lubowieckiej, s. 1. 000 zł. przez Stan. Łaszczyńskiego ol. matce w gr. gn. 1676 r. zap., ceduje Kazimierzowi Gądkowskiemu (p. 385)

Metrykalia > Katolickie > Część 1

1920 (Chojnica)
1668.14/6. (Knyszyn) Anna, c. N. Jana Łaszczyńskiego i Anny — chrz. nieszl.

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 1

6350 (Nr. 1387) 1487
GD. Piotr Iłowiecki chorąży pozn. 4 i pół łany os. w Sarnówce w p. kośc. N. Jadwidze Łaszczyńskiej z Krobi wyderk. (f. 76)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

5382 (Nr. 228) 1489
N Jan Choyenski ręczy Janowi Łaszczyńskiemu za żonę swoją Annę, iż uwolni pół wsi Wyganowa Łaszczyńskiemu sprzedanego (f. 89)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2

537 (Pyzdry 13) 1520
Nob. Barbara Skałowska, wdowa po zm. nob. Janie Łaszczyńskim całkowitą połowę wsi Skałowo, w pow. pyzdrsk. oprawy na nią przez zm. nob. Jana Łaszczyńskiego za 100 złotych węgierskich, nob. Zofii Skałowskiej, wdowie po zm. nob. Marcinie Wyganowskim, zwanym Kolano córce swojej sprzedała i na z. zrezygn. (f. 33)

2101 (Nr. 170) 1511
N. Jan Chwałkowski z Chwałkowa pozwany przez Marcina, Piotra, Bartosza i Mikołaja, bci rodz. niedzielnych dziedziców w Nadarzycach, którym dał poręcz. wraz z Mikoł. Łaszczyńskim s. v. 60 gn. (f. 27v) za Wawrzynca ol. Nadarzyckiego zw. Gryczka, iż uwolni całe cz-i w Nadarzycach i Paduchach p. py. im przez Gryczkę wiecz. sprzed. (f. 27). Przeszkody są od X. Wojc. z Łekna, altar. w Kostrzyniu. Ci bcia Nadarzyccy zw. Lewkowie (f. 28v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

3603 (Nr. 11) 1632
Jan Kotarbski, s. o. Kaspra K. Berek, wedle zobow. danego Annie Łaszczyńskiej, wd. po ol. Baltazarze Kobelińskim i Stanisławowi K-mu, matce z synem, całe cz-i ojcz. wsi Bogwiedze i Kotarby p. kal. (wyj. część kup. od Bartłomieja Kot.) Stanisławowi Kotarbskiemu synowi swemu za 4. 000 zł. sprzed. (f. 358v)

3678 (Nr. 11) 1633
Stanisł. Kotarbski, s. Jana K., wedle zobow. danego Annie Łaszczyńskiej, wd. po ol. Baltaz. Kobylińskim i Stanisławowi Kob., s. o. Balt., na 1/2 cz-i wsi Bogwiedze i Kotarby, żonie Zofii Kobyl., c. o. Balt. zap. pos. 1. 500 zł. (f. 528v)

3797 (Nr. 11) 1636
Jan Bogwiecki, s. o. Macieja B., Annie Łaszczyńskiej, wd. po ol. Baltaz. Kobelińskim całe cz-i Katarby p. kalis. za 1.400 zł sprzed. (f. 765)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

5613 (Nr. 24) T. C. 1505
N Maciej s. Michała Łaszczyńskiego dziedzic w Kotuszu zobow. się rezygnować braciom swym rodzonym niedzielnym Marcinowi i Mikołajowi całą część należną z działów z nimi w Kotuszu (f. 9)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

454 (Nr. 126) 1665
Jan Gorzyński i Anna Gutowska małż. kwit. Mariannę Zadorską, wd. po ol. And. Łaszczyńskim obec. 2-o v. ż. Wacł. Mokińskiego, z 1. 500 zł. (p. 392). Taż Mokińska cz-i swe opr. Bendzierzyna p. kal. Janowi Kaniewskiemu i Annie Kotarbskiej małż. za 2. 500 zł. na lat 3 zast. (p. 395)

526 (Nr. 126) 1665
Jan Krzyżanowski, s. o. Krzysztofa, w im. sw. oraz: Kazimierza, Teresy, Katarzyny, Jadwigi, syna i córek swych zrodz. z ol. Elżbiety Dmochowskiej, wedle dekretu między nimi z I i Marianną Zadorską wd. 1-o v. po ol. And. Łaszczyńskim, obec. 2-o v. ż. Wacława Mokińskiego, s. 500 zł. z sumy oryg. 700 zł przez ol. Andrzeja Ł. na cz-ch wsi Sczury sobie zezn. i ol. żonie swej zapis., a przez wdowę uiszczonej, jej ceduje (p. 607)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

2504 (Nr. 146) 1688
Zygmunt z Zaborowa Bąkowski, s. o. Hier., 1/2 wsi Bęndzieszyna i cz-i Sczur p. kalis. sprzed. za 11. 000 zł. Wacławowi Łaszczyńskiemu (p. 167)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

4909 (Nr. 26) T. C. 1524
Krzysztof Kokorzyński, s. o. Jana, z Janem K. dziadem i Janem Baranowskim wujem, winien 10 grz. Maciejowi Łaszczyńskiemu (f. 396v)

5306 (Nr. 228) 1487
N. Jan Chojenski ręczy Janowi Łaszczyńskiemu za żonę swoją Annę (f. 32)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

786 (Nr. 196) 1669
Wawrzyniec Jabłoński, s. o. Jakuba J. z pow. przemysk. z ol. Reginy Krzywańskiej protest w. Wojciechowi Łaszczyńskiemu. (f. 15v). Wacław Ł. brat jego rodz. Andrzej i Tomasz Rosnowscy pasierby jego.

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

1729 (Nr. 786) 1510
N. Mikołaj Kolnicki zw. Masłek, cz. wsi Chwałkowo p. kośc. za 50 grz. Mikoł. Łaszczyńskiemu sprzed. (p. 243)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

10375 (Nr. 1421) 1643
Łuk. Kęszycki, s. o. Samuela i Katarzyna Droszewska małż., całe cz-i Będzieszyna i Szczur os. i Jarymia pus. w p. kalis. Andrzejowi Łaszczyńskiemu za 10.200 złp. sprzed. (f. 157)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

2820 (Nr. 255) 1575
N. i Sł. Małgorzata Łaszczyńska s. Grabionowska, wdowa po ol. Macieju Łaszcz. sław. Annę Kołowczewą wdowę po sł. Andrzeju Kemblanie obyw. śmiegiel. kwituje z zapisu (f. 122)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

13517 (Nr. 1109 III) 1685
Ludwika Łaszczyńska c. o. Jana Ł. z ol. Anny Kowalewskiej ol. Wawrzyńca K. córki, i ol. Mikołaja K. brata rodz. z brata rodz. (!) nepotki, zrodzona córka, ol. Mikołaja K. z brata rodz. nepotka i spadkobierczyni, żona Krzysztofa Skarszewskiego s. Andrzeja S., w tow. męża i Krzysztofa Ł. stryja, rodz., całą 1/2 wsi Wierzchaczewo p. pozn., którą ol. Mikołaj K. od And. Mieszkowskiego komornika zs. pozn. 1676 w gr. pozn., wraz z Bogumiłą Skarszewską ż. swoją (obec. ż. Kaz. Stan. Tomickiego) nabył, a ona odziedziczyła po jego bp. +-ci, tejże Bogumile Skarszewskiej, c. o. Jana Sk. z ol. Doroty Mieszkowskiej, wdowie po Mikoł. K., obec. 2-ov. ż. Kaz. Stan. Tomickiego, za 15. 000 złp. sprzed. (f. 7)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

269 (Nr. 199) 1672
Stanisław Bobolecki, s. o. Wojc. B. z Kat. Herstopskiej i Zofja Łaszczyńska wd. po Janie Przybyszewskim 2-o voto małż., pw. Jakubowi Rogalińskiemu (f. 884)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

10304 (Nr. 1421) 1643
Łukasz Gabliński, s. o. Mikoł., cz-i Gablina i Bagrowa i Łąkę w Chłapowie p. pyzdr. Mikołajowi Chełkowskiemu s. o. Andrzeja Ch. za 9.000 złp. sprzed. (f. 18v) Anna Łaszczyńska ż. zezn., siostra rodz. Andrzeja Ł.

Metrykalia > Katolickie > Część 2

9033 (Lewków)
1714.5/VI. Katarzyna Justyna, c. [D. Kazimierza i Heleny Borzysławskiej] Bonińskich z Czekanowa — M. Antoni Bartoszewski i Marjanna Łaszczyńska

14366 (Lewków)
1714.5/4. Katarzyna Justyna c. G. [Kazimierza Bonińskiego i Heleny] z Czekanowa — M. Ant. Bartoszewski i Marjanna Łaszczyńska

Metrykalia > Katolickie > Część 5

36003 (Poznań – Św. Marcin)
1707. 28 luty G. Kazim. Wijewski x G. Ewa Rogalinska. Sw: G. Krzysztof Łaszczyński, Kacper Jan Ryza, G. Karska

Gazety > XIX wiek > Część 2

1407 (Dziennik Poznański) 1911
28/X. + z Łaszczyńskich Marya Moraczewska, 58 l., zmarła w Krakowie. Podp. córka i rodzina

Metrykalia > Katolickie > Część 5

34011 (Niepruszewo)
1807.3/2. (Zegowo) (z w. 1804.7/9.) (1804.10/8. *), Marjanna c. G. Kaz. Tybiszewskiego pos. Z. i Józefy 0strowskiej — ass. G. Karol Brodnicki dz. Wilkowa i Ant. z Łaszczyńskich Zaborowska dz-a Wysoczki

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

1495 (Nr. 235) 1551
Krzysztof Kokorzyński Małgorzacie Grabionowskiej ż. Macieja Łaszczyńskiego zap. dług (f. 373)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 2

237 (Nr. 23 zs) 1493
N. Jadwiga, ż. N. Stanisł. Łaszczyńskiego, pw. Piotrowi z Opalenicy, sędziemu pozn. o jej należne czynsze z m. Rydzyny i wsi Kłoda z czasu jego opieki (f. 38v)

Metrykalia > Katolickie > Część 2

11928 (Skalmierzyce)
1612.6/1. Jadwiga, c. ND. Stanisł. Łaszczyńskiego z Boczkowa i Zofji — MD. Kasper Lubowiecki i Jadwiga Sliwnicka

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

1178 (Nr. 173) 1648
Ambroży z Dobni Dobiński, s. o. Pawła D. z woj. łęczyc., Kat. Chlebowska ż. jego, pw. Mik. Chelkowskiemu i Jadwidze Łaszczyńskiej małż. (f. 342v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Ziemskie, XV wiek

7362 [Sejm. Średz.] (Nr. 1386) 1474
N. Barbara, wd. po ol. Sędziwoju Łaszczyńskim całą 4-ą cz. w Łaszczynie p. kość. rez. za 100 grz. (wyd.) Gyłowieckiemu (f. 7v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

241 (Nr. 1) 1609
Jan Jedlecki wedle zobow. danego Stanisławowi Łaszczyńskiemu na 1/2 części Kuczkowa p. kalis., zap. pos. 700 zł. ż. Małgorzacie L. (f. 400)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

6685 (Nr. 1393) 1531
N. Piotr Mrowiński na 1/2 swej cz. wsi Mrowino p. pozn. zap. 200 grz. pos. i t. w. ż. Annie c. o. Macieja Krajkowskiego (f. 437v) Anna ta, w tow. Jana Zabickiego stryja i Jana Sarpskiego wuja, całe cz. ojcz. i mac. wsi Szabno, Krajkowo, Przewosz p. kośc. za 300 grz. Mik. Łaszczyńskiemu sprzed. (f. 438)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

996 (Nr. 234) 1529
Jan Łaszczyński pw. Tomaszowi Czoczyńskiemu i żonie jego Jadwidze, oraz matce jego Dorocie Czocz. pozew we wsi Czoczyno (f. 162v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 1

6125 [Kościan] (Nr. 1387) 1486
N. Jan Łaszczyński na części dziedz. w Wyganowie w p. pyzdr. zap. 100 zł. w. posagu i t. w. żonie swej N. Barbarze (f. 53)

6493 (Nr. 1387) 1487
N. Jan Łaszczyński 4 ł. os. w Bodzewie p. kośc. za 100 grz. N. Annie Smogorzewskiem wd. po Stanisławie Smogorzewskij sprzedaje (f. 89v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

858 (Nr. 5) 1581
Jan Łaszczyński 3 cz. argulae we wsi Sczury w polu koło granic wsi Młynowa w miejscu zw. Bialina daje bratu rodz. Stanisławowi L. (f. 184v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 1

5924 (Nr. 1387) 1485
N. Jan Łaszczyński dziedzic w Bodzewie na swej sumie 180 zł. we wsi Bodzewo w p. kośc. wyderk. sobie przez N. Filipa Strzelecz, zap. 50 grz. pos. i t. w. żonie swej N. Barbarze (f. 34)

6151 [Gostyn] (Nr. 1387) 1486
N. Jan Łaszczyński 2 kopy czynszu rocznego na 4 łanach w W. Bodzewie p. kośc. sprzedaje na wyderk. za 30 grz. N. Jadwidze wdowie po ol. N. Tomaszu z Wielk. Strzelec (f. 56v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

856 (Nr. 1394) 1540
N. Mac. Łaszczyński, s. 40 grz. z czynszem rocz. 2 grz. zapis. sobie przez Mikołaja Grabionowskiego, na części wsi Grabionowo p. kośc. wyderkowaną, daje swemu nepotowi Wojc. Trezyenskiemu (f. 377)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Ziemskie, XV wiek

8954 (Nr. 10 gr. 1387) 1493
N. Jan Łaszczyński całą swą część dziedziczną w Wyganowie p. pyzdr. za 300 grz. N. Wojciechowi Zaleskiemu sprzedaje (f. 183v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

5315 (Nr. 228) 1487
N Jadwiga Łaszczyńska kwituje G Piotra Iłowieckiego chorążego poznańskiego (f. 38) Jadwiga L. z Krobi (f. 38v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

5439 (Nr. 228) 1492
N Katarzyna, wdowa po ol. Wojciechu Łaszczyńskim, obecnie żona N Mikoł. Wolikowskiego, w tow. Mikołaja Wilkonskiego brata rodzonego, kwituje z posagu i wiana Macieja Kawieckiego, ktore to wiano ma na poł. części w Sowinie przez ol. Łaszczyńskiego męża swego zapis. (f. 341v) N Jakub s. ol. Wojciecha Łaszczyńskiego, w tow. Andrzeja Konarskiego stryja i Mikołaja Wilkonskiego wuja, kwituje Macieja Kawieckiego z 4 łanów Sowinie, które to łany przez Jakuba ma wyderkowane od ol. Jadwigi żony Macieja Kawieckiego w 100 grz. (f. 341v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

4950 (Nr. 26) T. C. 1527
Barbara Jurkowska, ż. Piotra Krzesińskiego, w tow. Stanisława Punińskiego stryja i Tomasza, Łaszczyńskiego wuja, kwituje Stanisława Jurkowskiego brata ich rodzonego, z 40 grz. ojc. i macierz. z d. Pokrzywnica i Okale (f. 543v)

5439 (Nr. 228) 1492
N Katarzyna, wdowa po ol. Wojciechu Łaszczyńskim, obecnie żona N Mikoł. Wolikowskiego, w tow. Mikołaja Wilkonskiego brata rodzonego, kwituje z posagu i wiana Macieja Kawieckiego, ktore to wiano ma na poł. części w Sowinie przez ol. Łaszczyńskiego męża swego zapis. (f. 341v) N Jakub s. ol. Wojciecha Łaszczyńskiego, w tow. Andrzeja Konarskiego stryja i Mikołaja Wilkonskiego wuja, kwituje Macieja Kawieckiego z 4 łanów Sowinie, które to łany przez Jakuba ma wyderkowane od ol. Jadwigi żony Macieja Kawieckiego w 100 grz. (f. 341v)

5440 (Nr. 228) 1492
NN Mikołaj Wilkonski i Jakub syn ol. Wojciecha Łaszczyńskiego ręczą Maciejowi Kawieckiemu za doprowadzenie Stanisława syna ol. Wojciecha Łaszczyńskiego, do akt (f. 342)

5550 (Nr. 230) 1495
N Zofja ż. Marcina Barklinskiego, ustępuje swe prawa oprawne na połowie części swego męża we wsi Kotusz (f. 80v) Małgorzata wdowa po ol. Andrzeju Barklinskim kwituje Małgorzatę ż. Michała Łaszczyńskiego, Annę, żonę Tomasza Rączskiego, Zofję ż. Marcina Kotowieckiego, i Katarzynę żonę Wojciecha Czychowskiego, kwituje z posagu i wiana na poł. Barklina sobie zapis. (f. 81)

5577 (Nr. 230) 1496
N Maciej Kawiecki zobow. się wypłacić Jakubowi i Stanisławowi ss. ol. N Wojciecha Łaszczyńskiego 70 fl. (f. 111)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 1

1032 (Nr. 863) 1510
NN. Peregryn Kobylnicki i Jan Zegrowski ręczą za Macieja, Mikołaja, Annę, Katarzynę, Jadwigę i Zofię, synów i córki Michała Łaszczyńskiego, iż winni uwolnić całą połowę wsi Kotusz w pow. kośc. ich dobra macierzyste, na nich spadłe po + matki ich Małgorzaty Kotowieckiej, a przez nich Mikołajowi Sczytnickiemu za 300 grz. wiecz. sprzedane (f. 308v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

1650 (Nr. 786) 1510
N N. Maciej, Mikołaj i Anna, Katarzyna, Jadwiga i Zofja, panny, ss. i cc. N. Mich. Łaszczyńskiego, 1/2 wsi Kotusz p. kośc. spadłe po ol. matce ich Małg. Kotowieckiej, za 300 grz. Mik. Szczytnickiemu dz-owi w Kotuszu sprzed. (p. 201)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

5382 (Nr. 228) 1489
N Jan Choyenski ręczy Janowi Łaszczyńskiemu za żonę swoją Annę, iż uwolni pół wsi Wyganowa Łaszczyńskiemu sprzedanego (f. 89)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 1

5697 (Nr. 1387) 1484
N. Filip Strzeleczsky de Strzelcze część we wsi Bodzewo W. w p. kość. tj. 8 1/2 ł. os. N. Janowi Łaszczyńskiemu de Lasczyno wyd. (f. 6v)

5815 [Kościan] (Nr. 1387) 1485
N. Jadwiga, wd. po Tomaszu Bodzewskim, część ojcz. i mac. w Bodzewie w p. kość. za 200 grz. N. Janowi Łaszczyńskiemu sprzed. (f. 20v)

5816 (Nr. 1387) 1485
N. Wojc. dz. z Godurowa cz. dziedz. ib. w p. kość. tj. 1 1/2 ł. za 40 grz. sprzed. N. Janowi Łaszczyńskiemu (f. 20v)

6105 (Nr. 1387) 1486
N. Anna, żona N. Jana Chojenskiego, dziedziczka w Wyganowie, poł. wsi ojcz. Wyganowo p. pyzdr. za 200 grz. sprzedaje N. Janowi Łaszczyńskiemu (f. 51)

6684 (Nr. 1387) 1489
N. N. Piotr i Stanisław de Wrancza Zayanczkowye dz-e w Kaniewo, 1/2 wsi swej Kaniewo w p. pyzdr. do strony Koźmina, N. Janowi Łaszczyńskiemu za 100 zł. w. wyd. (f. 109)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek

1759 (Nr. 16) 1553
Jan Łaszczyński, Ambroży Kwiatkowski, Adrjan Smiłowski, opp. Elżbiety panny, c-i spadkob. ol. Andrzeja Poświątnego dz-a w Borucinie, pozw. przez Macieja Stawskiego instyg. urzędu gr. tut. (f. 89)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

4623 (Nr. 955) 1591
Jan Łaszczyński, o. Stanisława, brat rodzony, a ol. Macieja nepos i spadkob. (bratanek) (f. 1001v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Ziemskie, XV wiek

9896 (Nr. 11 gr. 1388) 1494
N. Jan Łaszczyński na 1/2 wsi Skalowo p. py. zap. 50 zł. w. pos. i t. w. ż. N. Barbarze, c. o. Adama Mychowskiego (f. 51)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek

4249 (Nr. 42) 1574
Marcin i Stanisł. bcia rodz. Łaszczyńscy, w tow. Jana Skudlskiego stryja z linii ojc. i Krzysztofa Sowińskiego brata ciot. rodz., zobow. się Janowi L. bratu rodz., iż wedle ugody uczynionej między nimi przez przyjaciół, części swe dotąd niedzielne w Szczurach p. kalis. Janowi sprzedadzą za 1. 400 zł. (p. 465). A Jan zap. im po 700 zł. każdemu (p. 468)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

88 (Nr. 231) 1499
N. Piotr, Wojciech i Mikołaj, bracia rodzeni niedzielni, dziedzice w Rydzynie, winni 48 grz. Jadwidze Łaszczyńskiej (f. 42v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

7757 (Nr. 80) 1637
Paweł Stankowski, s. o. Stanisł. St., i Barb. Rudnicka m. zobow. do rezygnacji domu przez Adama Drachowskiego, ol. Marcina syna, koło placów prob. Sw. Jana, (który to dom Adam Dr. tak po ol. Agn. Dr. ol. And. Bombarskiego wdowie, jak z nabycia praw od X. Adama Łaszczyńskiego prob. Sw. Michała, ma i Błażej i Jakub Dr. jego bcia rodz.) ced. Janowi Małachowskiemu (f. 303v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

251 (Nr. 232) 1505
Jan Kokorzyński poręcza Tomaszowi Ranczskiemu za Małgorzatę ż. Michała Łaszczyńskiego co do uwol. 4-ej części wsi Zegrowo w p. kość. sprzed. za 4-ą cz. Barklina i dopł. 60 grz. (f. 13v)

530 (Nr. 233) 1513
N. Swiebor Colniczki, całą cz. dziedz. w Chwałkowie p. kość. za 50 grz. posagu za Anną córką swoją, a żoną Mikołaja Łaszczyńskiego, temuż L-mu sprzed. (f. 32)

2279 (Nr. 228) 1485
N. Małgorzata, wd. po ol. N. Andrzeju Barklynskim, pani wienna, wraz z Małgorzatą ż. Jana Łaszczyńskiego i Anną siostrą jej rodz. niedzielną, dziedziczkami w Barklinie (f. 16v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek

1533 (Nr. 13) 1551
Róża Sczurska, c. o. Stanisława Sczurskiego, ż. sł. Jana Trzpiołka z miasta Strykowa, pw. Janowi Łaszczyńskiemu o wydziel. dd. dziedz. we wsi Sczury, kup. od stryja rodz. ol. Mikołaja Sczurskiego Plebanka, wraz z rodzeństwem Mikołajem, Piotrem, Andrzejam i Dorotą (p. 802)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

278 (Nr. 232) 1505
N. Stanisł. Chwalkowski w im. Elżbiety dziedziczki w Chwałkowie, matki swej, pw. Mikołajowi Łaszczyńskiemu z Chwałkowa (f. 43)

1452 (Nr. 235) 1550
Jan Cześlawski, mąż Katarzyny Cz. winien 100 grz. Maciejowi Łaszczyńskiemu (f. 245v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

3018 (Nr. 1395) 1547
N. Andrzej Poświątny, dziedzic w Borucinie, opiekę swej córki małol. Elżbiety zrodz. z Anny Smiłowskiej daje żonie Ambrożemu Kwiatkowskiemu, Janowi Łaszczyńskiemu, Marcinowi Rossoskiemu, Adrianowi Smiłowskiemu (f. 371)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Ziemskie, XV wiek

8424 (Nr. 9 gr. 1386) 1477
N. Jadwiga, ż. N. Macieja Kawyeczskiego, 4 łany os. w Sowinie p. kośc. za 100 grz. N. Wojc. ol. Łaszczyńskiemu wyd. (f. 76v) a Wojc. ol. L. na 1/2 cz. ib. zap. 40 grz. pos. i t. w. ż. N. Kat. (f. 77) a Maciej Kaw., na 1/2 wsi Kawcze p. kośc. zap. 1.000 zł. w. ż. G. Jadwidze (f. 77)

8985 (Nr. 10 gr. 1387) 1493
N. Andrzej Uniesławski całą wieś Skałowo p. pyzdr. mianą na wyderk. w 400 zł. w. wyderkuje za tyleż Janowi Łaszczyńskiemu (f. 186v)

Metrykalia > Katolickie > Część 9

56884 (Potarzyca)
1797.14/6. (P.) Teodozja Petronella, * 31/5., c. MG. Jana i Bibiany z Ząbrowskich Czacharskich pos. d.P. — MG. Xawery Łaszczyński i G. Antonina L.

Metrykalia > Katolickie > Część 1

1238 (Ceradz Kościelny)
1710.4/1. (Ceradz N.) Teresa Helena, c. M. Michała Niegolewskiego chorążego wschow. i Krystyny — N. Jan Chłapowski i Anna Łaszczyńska

INNE

Boboleccy h.Łodzia
Stanisław, syn Wojciecha i Hersztopskiej, wieś Gołuń w p. gnieźn. odziedziczoną niewątpliwie po stryju Stanisławie, sprzedał w r. 1670 za 6.000 zł Krzysztofowi Raczyńskiemu (P. 1869 k. 64v). T. r. oprawił 4.000 zł posagu swej żonie Zofii Łaszczyńskiej, córce Andrzeja i Marianny Zadorskiej, a wdowie 1-o v. po Janie Przybyszewskim (P. 1869 k. 107v). W r. 1671 sporządził z nią zapis wzajemnego dożywocia (P. 1870 k. 43). Stanisław trzymał potem rozmaite wydrkafy: 1672 r. od Mikołaja Mycielskiego, wojskiego kaliskiego za 13.000 zł miasto Miłosław w przyległościami (P. 1426 k. 218), w r. 1675 od Jana Morawskiego za 10.000 zł Krześlice i Wronczyno w p. gnieźn. (P. 1427 k. 82), w r. 1676 od powyższego Mycielskiego za 10.000 zł Gorzyczki i części Lipia (ib. k. 1016). Córkom swym Urszuli i Teresie zapisał w r. 1681 posagi po 10.000 zł każdej, gdyby zaś szły do zakonu, tylko po 5.000 zł (P. 213 I k. 50). Wraz ze swą żoną i jej bratem, Wacławem Łaszczyńskim pozywany był w r. 1682 o zamordowanie Aleksandra Bzowskiego (Py. 155 s. 95). Zofia Łaszczyńska, nabywczyni praw od tego brata, części Będzieszyna i Szczurów w p. kal. spadkowe i nabyte od niego oddała mu z powrotem w r. 1686 (P. 1111 IV k. 11). Stanisław w r. 1692 był obłożnie chory (N. 189 k. 43v). Nie żył już w r. 1694 (P. 1128 X k. 166). Łaszczyńska nie żyła w r. 1699 (N. 191 k. 49). Córki Stanisława: Urszula, wydana w r. 1692, krótko po 17 IV, za Andrzeja Karwosieckiego, żyła z nim jeszcze w r. 1701. Teresa, niezamężna w r. 1694 (P. 1128 X k. 166) w r. 1699 żona Kazimierza Lewalt Powalskiego, zaślubiła 2-o v. w r. 1701 Kazimierza Bielickiego, z którym żyła jeszcze w r. 1712, a w l. 1724-32 była 3-o v. żoną Bogusława Zapolskiego, komisarza województw wielkopolskich. Żyła współcześnie Dorota B., wydana w sierpniu 1708 r. za Stanisława Zakrzewskiego (LB Czarnków), może to też córka Stanisława? O jego synach: Antonim, Michale i Wojciechu, zob. niżej.

Mieszkowscy h. Odrowąż
3. Franciszek, syn Szymona i Kąsinowskiej, od Antoniego Zakrzewskiego wydzierżawił w r. 1728 na trzy lata za 6.750 zł. Chaławy p. kośc. (Ws. 83 k. 24v) dziedzic Dzierznicy w p. pyzdr., w r. 1749 skwitowany przez Stanisława Pigłowskiego, chorążego czerniechowskiego, i jego brata Sebastiana, z 4.000 złp., które ojciec, zmarły Maciej Pigłowski, miał sobie zapisane w r. 1730 przez Antoniego Bojanowskiego, poprzedniego dziedzica tej wsi (P. 1295 k. 41v). Umarł w r. 1762 (LM Nowemiasto). Jego pierwszą żoną była Aleksandra Łaszczyńska, córka Krzysztofa, wdowa 1-o v. po Aleksandrze Targowskim. Jej ojciec zapisał w r. 1720 M-mu sumę 2.000 złp. na poczet posagu (P. 1199 k. 90v). Wzajemne dożywocie spisywali oboje w r. 1722 (P. 1187 k. 41). W r. 1723 Franciszek odebrał od teścia sumę 1.000 zł., zapisaną sobie w r. 1721 jako dopełnienie posagu (P. 1194 k. 4v), zaś w r. 1725 stanowiące posag żony 3.000 zł. oprawił jej na połowie swoich dóbr (P. 1199 k. 90v). Annę z Dameckich, wdowę po Krzysztofie Łaszczyńskim, skwitował w r. 1727 z prowizji od sumy 1.000 złp., będącej dopełnieniem sumy 5.000 zł. jej posagu (Kośc. 315 s. 116). Aleksandra umarła w r. 1753 i została pochowana 22/V. (Sep. Reform., Pozn). Była bezdzietna. Drugą żoną Franciszka była Katarzyna Balbina Płonczyńska, córka Piotra i Wiktorii z Witowskich, z którą w r. 1754 spisywał wzajemne dożywocie (P. 1313 k. 68), a więc niewątpliwie pobrali się t. r., nie wcześniej, zważywszy datę śmierci pierwszej żony. Kwitowała Katarzyna swego ojca w r. 1755 z sumy 6.000 złp. z dóbr rodzicielskich (P. 1314 k. 36v). T. r. mąż oprawił jej ową sumę na połowie swoich dóbr (ib. k. 71v). Łaszczyńscy, spadkobiercy pierwszej żony Franciszka, w r. 1776 kwitowali Katarzynę i jej syna Ignacego M-go z zapisów na Dziericy danych ongiś Franciszce (P. 158 k. 541). Katarzyna zmarła w Dzierznicy 1779.30/X. r. (LM Targowa Górka). Oprócz wspomnianego wyżej syna Ignacego była jeszcze i córka, Anna Zofia, która umarła w Dzierznicy 1756.18/XII. r. mając siedem miesięcy (LM Targowa Górka).

Morzyccy h. Mora
Roch, w r. 1759 mąż Jolenty Łakińskiej, córki Zygmunta i Katarzyny z Zabłockich (N. 211 k. 339v), umarł między r. 1779 a 1785, kiedy owdowiała Jolenta kwitowała Pawła Łakińskiego, dziedzica Tłukomia i Czajcza (P. 1356 k. 378, 1362 k. 264). Umarła w Poznaniu 1800.13/III. r. mając 55 lat (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Ich córka Brygida (Brygida Józefa Nepomucena), ur. w r. 1762, ochrzcz. 1771.9/XI. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), zaślubiła w Poznaniu u Św. Wojciecha 1785.20/VIII. r. Karola Żerońskiego i żyli jeszcze oboje w r. 1795, kiedy on był dzierżawcą Ćmachowa. Panna Anna, chrzestna 1765.13/VII. r. (LB Pobiedziska). Mikołaj, franciszkanin w Kaliszu, subdiakon, zmarł 1775.24/XI. r. (Nekr. Franciszk., Śrem). Kazimierz Zawisza z Morzyc M. uzyskał w r. 1775 od swego stryja(!) Rocha Mękarskiego i jego siostry Elżbiety z Mękarskich Słupeckiej cesję sumy 2.333 złp. (I. Kon. 81 k. 1). Chyba ten sam Kazimierz Zawisza M. był w r. 1785 wojskim radziejowskim (G. 112 k. 107). Piotr, podwojewodzi brzeski kujawski, chrzestny 1778.10/XII. r. (LB Chlewiska). Anna, w latach 1779-1780 wdowa po Stanisławie Kunowskim. Balbina, około r. 1783 żona Jana Niepomucena Szczuckiego. Andrzej z Morzyc M., miecznik bydgoski, nie żył już w r. 1787, kiedy wdowa po nim Anna Kiełczewska, córka Antoniego, burgrabiego grodzkiego przedeckiego, i Anny z Jarnowskich, mianowała plenipotentów (I. Kon. 83 k. 368v). Żyła jeszcze w r. 1792 i wtedy od Ignacego Rapackiego, sędziego ziemiańskiego konińskiego, dziedzica Zwierzchocin, Kiełczewa Górnego, Zabłocia w p. kon., uzyskała na tych dobrach zapis 3.000 złp. długu (ib. 84 k. 365). Panna Karolina umarła 1818.25/V. r. (Nekr. Owińska; Nekr. Przemęt). Pani Justyna M-a, z domu Busse, chrzestna 1819.14/III. r. (LB Ostrowo n. Gopło). Antoni, dziedzic wsi Boguszki(?), z żony Marianny miał córkę Scholastykę, żonę Wawrzyńca Kurowskiego, kapitana wojsk pruskich, potem inspektora lasów królewskich, zmarłą w Braunsfeld(?) 1829.19/I. r. w wieku lat 36 (LM Kędzierzyn). Lucjan, właściciel dóbr, i Józefa z Płonczyńskich, rodzice Lucyny, która przed r. 1869 wyszła za Edmunda Kiedrowskiego, lekarza (LB Kępno), umarła zaś w Poznaniu 1907.24/VI. r., mając lat 62(61) i będąc już wdową. Włodzimierz „de M.”’ ur. około r. 1849, dziedzic Niedzielska w p. wieluń., chrzestny 1872.30/X. r. (LB Kępno), zaślubił w Poznaniu 1873.29/I. r. Mariannę Freudenreich, pannę 24-letnią, a świadkiem ślubu był Marceli M., dziedzic dóbr (LC Św. Maria Magdal., Pozn.; Dz. P.). Helena, w r. 1870 żona Władysława Gościmskiego, dziedzica Kochowa w par. giewartowskiej. Adela M-a, z domu Łaszczyńska, zmarła 1873.2/XI. r. (Dz. P.). Teresa wyszła w r. 1882 w par. Sokolnie w Król. Polskim za dra Leona Świderskiego (Dz. P., wiad. z 2/XII). Zoroaster umarł 1886.30/VIII. r. w Sławoszewku w Kaliskiem (Dz. P.). Z żony Marii Mogielskiej, pozostawił syna Ludwika Zoroastra, ur. w Kleczewie 1886.26/VIII. r. (więc na cztery dni przed śmiercią ojca). Ten zaślubił 1919.1/III. r. Irenę Annę Zofię Rychłowską, córkę Józefa i Zofii Speichert, posesorów Popowa Niemieckiego, ur. w Wilkowie Polskim 1893.26/VII. r. (LC Konojad).

Będziescy z Będzieszyna
Jan B. cz. Gutowski miał siostrę Katarzynę, żonę Piotra Gałęskiego Więławka (I.Kal.48 s.129). Mąż Zofii Szczurskiej córki Stanisława, która 1526 r. staw zwany Starym na rzece Jarynia we wsi Szczury p. kal. nabył sposobem wyderku na lat sześć za sześć i pół grz. od Mikołaja Szczurskiego (P.1393 k.121v). Wojciechowi Miłaczewskiemu swemu szwagrowi 1531 r. sprzedał część swą w Szczurach za 200 grz. (I. i D.Z.Kal.2 k.175v, 226v). Dziedzic w Będzieszynie 1532 r. (ib.k.186), na połowie tej wsi oprawił w r. 1533 posag 100 grzywien żonie Zofii Szczurskiej (ib.k.208v). Zofia w r. 1534 kupiła od brata Mikołaja Szczurskiego folwark w Szczurach i części wsi pustej Sziakowo p. kal. (P.1393 k.679v). Od tego Mikołaja kupił za 400 zł w. 1544 r. części w tych wsiach Jan B. (I. i D.Zs.Kal.6 k.382; 7 k.10). Dostał 1546 r. od Wojciecha Szczurskiego zobowiązanie sprzedaży za 215 grz. części w tych wsiach (I.Kal.9 k.362v) i zarazem zobowiązał się sam części kupione tamże za 215 grz. od Wojciecha Rąbczyńskiego, wyderkować za 100 grz. Stanisląwowi Tarzeckiemu (ib.k.365). Wacław Szczurski dał mu 1547 r., części w Szczurach i łąkę w Siakowie (I.i D.Zs.Kal.6 k.421v), zatrzymując jedynie dożywotnie ich posiadanie (ib.k.424v). W r. 1550, kiedy Jan zobowiązał się wyderkować za 50 zł dwa łany roli pannie Barbarze Gniazdowskiej, nazwany B-im alias Gutowskim (I.Kal.12 s.91). Zofia Szczurska w asyście synów Sebastiana i Wacława swoje części w Szczurach, odziedziczone po siostrze Dorocie, zamężnej Łaszczyńskiej, oraz te, które synowie jej nabyli od Róży Szczurskiej, żony opatrz. Jana Trzpiołki (Trzeplki), obywatela uniejowskiego, i te, które odziedziczyli po swym wuju Piotrze Szczurskim, sprzedała 1556 r. za 800 zł Janowi Łaszczyńskiemu (P.1396 k.407). W r. 1561 Jan B. połowę Będzieszyna sprzedał sposobem wyderkafu za 500 zł narzeczonej syna Sebastiana, Dorocie Wolickiej (P.1397 k.111v). Oboje z żoną zostali 1562 r. skwitowani z 315 grz. przez pannę Barbarę Kwiatkowską (I.Kal.27 s.216). Jadwiga, córka Jana, żona Lewkowskiego 1550 r., synowie Jana i Szczurskiej: Sebastian i Wacław.

Białoskórscy h. Abdank 2.
(1) Tadeusz, syn Jakuba i Łaszczyńskiej, ochrzcz. 1 XI 1735 r. (LB Wągrówiec), w r. 1765 mąż Justyny Wolskiej, córki Władysława i Marianny Broniewskiej (Rel.Kal.185/186 s.1810), która 1768 r. skwitowała z 8. 000 zł Jana Wałdowskiego, dostała zaś zapis 8. 000 zł od Stefana Trzcińskiego, miecznika dobrzyńskiego, dziedzica Pawłowa i Karczewa p. kcyń. (N.212 k.259, 260). Wolska nie żyła już 1775 r., kiedy Tadeusz występował w imieniu zrodzonego z niej małoletniego syna Macieja (I.Kal.214/16 k.141). T. r. dostał od Anny z Łaszczyńskich Czyżewskiej cesję jej sumy posagowej 5. 000 zł (P.1352 k.212). Drugą jego żoną była już 1775 r. Justyna Kurcewska, córka Wawrzyńca i Marianny Hozjuszówny, wdowa po Antonim Glińskim, z którą wtedy spisał dożywocie (ib.k.183). T. r. wraz z żoną dokonał działu z Janem Kurcewskim (I.Kon.81 k.37v), a 1776 r. ułożył się z teściem Kurcewskim (I.Kal.214/16 k.33). Żona skwitowała t. r. swych braci:

Białoskórscy h. Abdank 3.
(2) Adam, syn Jakuba i Łaszczyńskiej, miał z Rozalii Osieckiej syna Andrzeja, właściciela części Starczewa w p. płoc., który wraz ze swym synem Wincentym legitymował się ze szlachectwa w Kr. Pol.1843 r. (Bon. i Uruski). Zob. tabl.3.

Jana, Pawła i Franciszka z 10. 522 zł swego posagu, zabezpieczonego na wsi Sławino (I.Kon.81 k.74v), zaś 1777 r. cedowała ojcu 2. 000 zł z sumy 5. 000 zł lokowanej na Pigłowicach, a ustąpionej przez ciotkę Annę z Łaszczyńskich Czyżewską (ib.k.144v). Jakub w r. 1786 w imieniu swoim i syna Macieja kwitował Mycielskiego, wojewodę inowrocławskiego, z długu 8. 000 zł, zapisanych w r. 1780, a z tytułu praw do dożywocia poswej zmarłej drugiej żonie kwitował wojewodę z 10. 525 zł długu, zapisanego 1776 r. (ib.83 k.247v). Syna Macieja mianował plenipotentem 1790 r. (ib.84 k.187). Trzecią żoną Tadeusza była 1793 r. Teofila Kurcewska. Był wtedy dzierżawcą Guniczek. Z Teofilii synowie: Wawrzyniec Antoni, ur. w Guniczkach 8 VIII 1793 r. (LB Staw), i Andrzej, posesor dóbr Tarnowy w p. kon., wylegitymowany ze szlachectwa w Kr. Pol. 1837 r. (Uruski), oraz córka Urszula, zaślubiona 26 VIII 1810 r. Kasprowi Sokolnickiemu (LC Solec), zmarłemu w Sulęcinie 23 III 1820 r., sama zmarła w Poznaniu 25 II 1836 r., mając lat 50.

Bieliccy
Kazimierz z Bielic, syn Andrzeja i Lewcówny, działając w asyście stryjów Macieja i Andrzeja, cedował w r. 1677 swemu przyrodniemu bratu Franciszkowi Kawskiemu sumę 1530 zł, zapisaną rodzicom w r. 1663 przez małżonków Przybyszewskich (W.86 k.301v; G.98 k.277). Żoną jego była w r. 1701 Teresa Bobolecka, córka Stanisława i Zofii Łaszczyńskiej wdowa 1-o v. po Kazimierzu Powalskim (P.1140 III k.23), z którą t. r. spisał dożywocie (ib. V k.46). Nie żył w r. 1718, kiedy wdowa występowała wraz z synami Stanisławem i Andrzejem (Kc.134 k.297v). Była 3-o v. żoną 1724 r. Bogusława Zapalskiego, komisarza województw wielkopolskich. Oboje nie żyli w r. 1758 (N. 202 k.6v). O Andrzeju zob. niżej. Stanisław Józef, ur. około r. 1703, został około r. 1727 kanonikiem regularnym laterańskim, był proboszczem trzemeszeńskim. Umarł w Kucharach 25 VIII 1757 r. (LB Kotłów).

(1) Antoni, syn Stanisława i Łaszczyńskiej, zawierał 17 IV 1692 r. we wsi Tłukom kontrakt z Pawłem Karwosieckim i żoną jego Aldegundą Sadowską o małżeństwo syna ich Antoniego ze swą siostrą Urszulą, pod zakładem 10.000 zł (N. 189 k. 43v). W r. 1698 kwitował się z Kazimierzem Łakińskim z kontraktu jednorocznej dzierżawy wsi Tłukom (ib. k. 339v). Wraz z braćmi, Michałem i Wojciechem, wziął t. r. w zastaw od Andrzeja Trzebińskiego za 18.000 zł Miastowice w p. kcyń. (P. 1139 IX k. 34). Jego żoną była w r. 1711 Katarzyna ze Słupów Wałdowska, córka Macieja i Barbary Chrząstowskiej (N. 193 s. 126), która w r. 1722 skwitowała brata Jana Mikołaja z dóbr po rodzicach a od męża dostała zobowiązanie dokonania oprawy 6ooo zł posagu. Oboje za tę sumę 6.000 zł wzięli od Stanisława Dembińskiego w zastaw na jeden rok części wsi Olekszyn w p. gnieźn. (N. 201 k. 16). Kwitowali się w r. 1723 z małżonkami Dembińskimi z kontraktu o wieś Olekszyn (G. 94 k. 296v). Katarzyna Wałdowska występowała już jako wdowa w r. 1729 (G. 96 k. 162). Żyła jeszcze w r. 1737 (G. 97 k. 178v), a może i w r. 1743 (P. 1271 k. 114v). Nie żyła w r. 1765 (G. 100 k. 132v). Córki Antoniego i Wałdowskiej: Marianna, ur. około r. 1713, za indultem z 20 VI 1736 r. zaślubiła t. r. w Kamieńcu Kazimierza Kosmowskiego i żyła z nim jeszcze w r. 1736, Jadwiga, w r. 1742 żona Macieja Glinieckiego, Anna, w l. 1742-43 (P. 1267 k. 69; 1271 k. 114v), w r. 1758 żona Kazimierza Tomalińskiego. Syn Kazimierz, wspomniany w r. 1729 (G. 96 k. 162), nie żył w r. 1765 (G. 100 k. 132v).

(2) Michał, syn Stanisława i Łaszczyńskiej, wspomniany pierwszy raz w r. 1692 (N. 189 k. 43v), w l. 1699-1700 współspadkobierca Miastowic (P. 1139 IX k. 34; Kc. 133 k. 115v). W r. 1710 był mężem Justyny Linowskiej (Kc. 134 k. 40), córki Zygmunta i Zofii Kochowskiej, wdowy 1-o v. po Stanisławie Niesiołowskim, której w r. 1711 zapisał sumę 4.500 zł (P. 1146 I k. 63v). Justyna w r. 1714 zastawiła Aleksandrowi Wałdowskiemu za 6.600 zł wsie Suchoręcz i Suchoręczek (G. 93 k. 187). Żyła jeszcze w r. 1715 (ZTP 40 k. 21), nie żyła już w r. 1717 (I. Kal. 134 k. 253). Michał może żył jeszcze w r. 1730 (Kc. 135 k. 368). Nie żył już na pewno w r. 1739 (N. 206 s. 99). Pozostawił tylko dwie córki, Franciszkę i Antoninę, obie w l. 1723-30 niezamężne (I. Kon. 75 k. 405v, 407; Kc. 135 k. 376). Z nich Franciszka, żona 1-o v. w l. 1739-41 Macieja Glinickiego, 2-o v. w l. 1743-46 Walentego Zbierzchowskiego, wyszła 3-o v. w r. 1747, krótko po 24 VII, za Franciszka Obermuta („Obermanta) Osińskiego, z którym żyła jeszcze w r. 1752. Antonia, w l. 1742-56 za Michałem Radeckim.

(3) Wojciech, zapewne identyczny z Wojciechem Ignacym, synem tychże rodziców ochrzczonym 30 VII 1684 r. w zakonnym kościele Św. Katarzyny w Poznaniu (LB Poznań, Św. Wojciech), syn Stanisława i Łaszczyńskiej, współposesor Miastowic w r. 1698 (P. 1139 IX k. 34). Posesor wójtostwa Róża w starostwie nowodworskim 1723 r., był wtedy mężem Franciszki Ostenówny, córki Jana i Anna Naramowskiej, za którą to żoną na poczet posagu podjął już sumę 1.000 tal. (W. 90 k. 449v). Wydzierżawił potem w r. 1729 od Piotra Jerzego Przebendowskiego, wojewody malborskiego, na trzy lata za 18.000 zł miasto Gołańcz (N. 203 k. 28v). Drugą jego żoną była t. r. Ewa Wałdowska. W r. 1731 mieszkał jako posesor w Mostkach koło Smogulca. Żył jeszcze w r. 1742 (P. 1267 k. 69), nie żył już w r. 1747 (P. 1290 k. 125). Wałdowska nie żyła już w r. 1761 (N. 212 k. 18). Córki Wojciecha: Anna Zofia zmarła 5 IV 1725 r. jako półroczne dziecko (LM Smogulec), pochodziła może z pierwszej żony, Ostenówny, Zofia Barbara urodzona z Wałdowskiej w Gołańczy, ochrzcz. 6 XII 1729 r. (LB Gołańcz) jako niezamężna żyła jeszcze w r. 1761. Wspomniana wtedy obok niej i siostra Barbara, od Zofii chyba starsza (N. 212 k. 18). Ta Barbara zabiła się sama w przystępie szaleństwa 25 VII 1765 r. (LM Sw. Trójca, Gniezno). Czy nie ta sama Barbara B. z Bielaw chrzestna 23 VIII 1744 r. (LB Nakło). Córką Wojciecha była też Katarzyna, żona Ignacego Bronisza pisarzewicza grodzkiego konińskiego. Była jeszcze jedna córka, Bogumiła cz. Teofila, która pod imieniem Kolumby wstąpiła do klasztoru klarysek w Gnieźnie. Dostała ona w r. 1761 zapis 193 zł od brata Jana (N. 212 k. 19). Zmarła w Gnieźnie 12 II 1807 r. (Nekr. Franciszkanek Śrem.). Synowie Wojciecha, Stanisław i Jan.

Bogwiedzcy, Bugwidzcy
1) Jan, syn Macieja, wspomniany w r. 1617 (ib. 9 k. 61v), nabył w r. 1624 za 500 zł od brata Mikołaja części w Kotarbach jego własne i odziedziczone po ich bracie Marcinie (ib. 10 k. 168v). Części w tej wsi sprzedał w r. 1636 za 1.400 zł Annie Łaszczyńskiej, wdowie po Baltazarze Kobelińskim (ib. 11 k. 765). Był w r. 1636 mężem Marianny Bartochowskiej (I. Kal. 102 s. 909) i t. r. wraz z nią brał w zastaw od Andrzeja Jeżewskiego i jego żony Anny Laskowskiej za 1.300 zł części w Gorzycach (ib. s. 1220). Dziedzic części Bogusławic Górnych i Nadolnych w p. kon. 1645 r. (I. Kon. 51 k. 542v). Po śmierci swej pierwszej żony ożenił się w r. 1646 z Marianną Zielonacką, córką Stanisława i Anny Łukomskiej. Krótko przed ślubem, 20 XI, zobowiązał się oprawić jej 900 zł posagu na połowie swych dóbr w Bogusławicach Górnych i Nadolnych (I. Kal. 112 s. 1668, 1669). Dokonał owej oprawy w r. 1647 (R. Kal. 13 k. 365v). T. r. Marianna kwitowała spadkobierców ojca ze swego posagu (I. Kal. 113 s. 742). Jan wraz ze swą żoną części Bogusławic Górnych i Nadolnych zastawili w r. 1650 za 440 zł małżonkom Lisieckim (I. Kon. 53 k. 270v). Ożenił się po raz trzeci w r. 1652, krótko po 5 I, z Katarzyną Orłowską cz. Owsianą, córką Mikołaja (I. Kal. 118 s. 11, 745). W r. 1653 spisywał z nią dożywocie (R. Kal. 14 k. 278v). Żyli jeszcze oboje w r. 1664 (I. Kon. 58 k. 257). Jan już nie żył w r. 1668 (N. 185 k. 17v). Z Bartochowskiej córka Zofia, w r. 1670 żona Jana Wolińskiego (R. Kal. 15 k. 123). Nie wiem z której żony pochodziła córka Anna, w r. 1675 wdowa po Wojciechu Baranowskim, i syn Jan. Był również i syn Kazimierz, ksiądz, zmarły przed 23 VII 1704 r. (Kośc. 158 k. 90).

Lipscy h. Grabie
b) Jan Aleksander, syn Wacława i Miaskowskiej, ur. w Borucicnie, ochrzcz. 15 VI 1690 r. (LB Kuczków), proboszcz kolegiaty chockiej, kanonik poznański fundi Gałowo 1714 r., kanonik gnieźnieński fundi Woźniki 1717 r., instalowany na to beneficjum 2 XII t. r., kanonik krakowski, delegat kapituły gnieźnieńskiej na sejm 1720 r. i 1722 r., kantor gnieźnieński 1721 r., instalowany 5 VI, był nim do 1726 r., podkanclerz koronny 1721-1735 r., prezydent Trybunału Koronnego 1725 r., proboszcz poznański 1727 r., kustosz kolegiaty warszawskiej i opat mogilski 1728 r., proboszcz miechowski, administrator opactwa Świętokrzyskiego, kanclerz orderu Orła Białego 1730 r., biskup łucki 1731 r., biskup krakowski 1732 r., kardynał 1737 r., prezydent Trybunału Radomskiego 1738 r., mianowany prymasem 17 XII 1738 r., zrzekł się 7 I 1739 r. i do śmierci pozostał biskupem krakowskim. W 1745 r. od Antoniego, Aleksego i Ignacego Walkonowskich, kasztelaniców wieluńskich, i od siostry Anieli zamężnej Łaszczyńskiej kupił 100.000 zł wsie Rychnów i Bogucice w p. kal. (I. Kal. 181/184 k. 377v). Umarł w Kielcach 20 II 1746 r. (Korytkowski; Boniecki).

Moraczewscy
(a) Stefan (Stefan Benedykt Piotr), syn Stefana i Łaszczyńskiej, ur. w Chaławach 27 VII 1874 r., umarł tamże 2 IX 1894 r., pochowany w Brodnicy (LB, LM Brodnica; Dz. P.).

(b) Józef (Józef Stanisław), syn Stefan i Łaszczyńskiej, ur. 19 III 1877 r. (LB Brodnica), kupiec, zmarł w Poznaniu 17 III 1898 r. (LM Św. Maria Magdal., Pozn.).

Nossowiczowie, Nosowiczowie
Józef, syn Aleksandra i Duninówny, zawierał w r. 1709 z siostrą Drzewiecką kompromis pod zakładem 20.000 zł. dotyczący podziału fortuny rodzicielskiej (G. 93 k. 4v). Szwagra Drzewieckiego mianował w r. 1711 plenipotentem do sprawy z synagogą poznańską o sumę 3.000 t. zapisanych w r. 1699 przez ojca Józefowi, a lokowaną u Żydów tejże synagogi (N. 193 s. 83). Zawierał w r. 1718 z Mikołajem Mielęckim kontrakt o Żerniki w p. pyzdr. (G. 93 k. 396). Ożenił się w Poznaniu 1719.21/XI. r. z Marianną Przyłuską, córką Stanisława i Konstancji Otrębuszówny, dziedziców Dzierznicy (LC Targowa Górka; P. 1193 k. 30). Oboje od jej braci, Stefana i Jana Przyłuskich, dostali w r. 1723 pewnych poddanych z tej wsi (P. 1193 k. 127). Józef, dziedzic(!) Żernik, zapisywał w r. 1728 sumę 250 zł. Ludwice Drwęskiej, 1-o v. Rzymowskiej, 2-o v. Chudzyńskiej (Py. 158 k. 252v). Zdaje się jednak, że był tylko posesorem Żernik, przynajmniej tak nazwany w r. 1730 (P. 1222 k. 71v). Posesor Niałka w p. kośc. w r. 1735 (P. 1240 k. 198). Żonie w r. 1737 zapisał sumę posagową 5.000 złp. i sumę spadkową po Franciszce z Przyłuskich Drzewieckiej 1.583 złp. (P. 1249 k. 50v). Jako jedyny spadkobierca siostry Kazimiery, 1-o v. Drzewieckiej, 2-o v. Łaszczyńskiej, sumę 2.000 złp. zapisaną jej w r. 1738 przez drugiego męża, Michała Łaszczyńskiego, na Pigłowicach i Sulęcinie w p. pyzdr., cedował w r. 1748 Karolowi Łaszczyńskiemu, synowi tego Michała (P. 1392 k. 132). Karola, Wacława i Ignacego Łaszczyńskich, synów Michała, kwitował w r. 1749 z pozostałych po niej rzeczy (P. 1297 k. 8). Od Aleksandra Żernickiego w r. 1755 kupił za 34.830 złp. Żerniki w p. pyzdr. (P. 1315 k. 152). Sprzedał Żerniki w r. 1767 za 45.000 złp. synowi Ignacemu (P. 1343 k. 195). T. r. skwitowany z 3.200 zł. przez córkę Antoninę i jej męża, Kazimierza Skrzypińskiego (I. Kal. 206/208 k. 101). Umarł w Żernikach 1767.8/XI. r., pochowany w Poznaniu u Reformatorów (LM Opatówko; Śep. Reform. Pozn.). Marianna z Duninów umarła 1784.19/I. r. w wieku lat 80, pochowana w Poznaniu w kościele Św. Stanisława (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Synowie: Ignacy, o którym niżej, Stanisław Jakub Filip ur. w Żernikach, ochrzcz. 1735.17/V. r. (LB Targowa Górka), zapewne młodo zmarły, Wawrzyniec (Wawrzyniec Kajetan), ochrzcz. 1736.12/X. r. (LB Września), jeszcze świecki 1761.23/II. r. (LB Św. Trójca, Gniezno), potem ksiądz, prebendariusz dubiński(?) 1765 r. (LC Opatówko). Z córek, Konstancja, ochrzcz. 1722.3/XI. r. (LB Targowa Górka), jeszcze panna 1757.21/XI. r. (LC Opatówko), w latach 1768-1786 żona Antoniego Wyszyńskiego, już nie żyła w r. 1789. Marianna, ochrzcz. w grudniu 1725 r. (LB Targowa Górka), niezamężna 1761.23/II. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Antonina (Antonella), chrzestna 1734.9/X. r. (LB Mączniki), wyszła w Żernikach w r. 1750 za Wojciecha Ulatowskiego, dzierżawcę wsi Korzkwy w p. kal., zmarłego w r. 1753, przed 4/VIII, wdowa jeszcze w r. 1754. Drugim jej mężem był w latach 1767-1786 Kazimierz Skrzypiński. Magdalena zaślubiła 1765.29/VII. r. w Żernikach Bogumiła Będkowskiego, umarła między r. 1782 a 1788. Niewątpliwie także Józefa córką była Klara N-a, panna z Żernik, występująca jako chrzestna 1766.11/V. r. (LB Opatówko), i znów 1804.7/III. r. (LB Dubin).

Białoskórscy h. Abdank 3.
Jana, Pawła i Franciszka z 10. 522 zł swego posagu, zabezpieczonego na wsi Sławino (I.Kon.81 k.74v), zaś 1777 r. cedowała ojcu 2. 000 zł z sumy 5. 000 zł lokowanej na Pigłowicach, a ustąpionej przez ciotkę Annę z Łaszczyńskich Czyżewską (ib.k.144v). Jakub w r. 1786 w imieniu swoim i syna Macieja kwitował Mycielskiego, wojewodę inowrocławskiego, z długu 8. 000 zł, zapisanych w r. 1780, a z tytułu praw do dożywocia po swej zmarłej drugiej żonie kwitował wojewodę z 10. 525 zł długu, zapisanego 1776 r. (ib.83 k.247v). Syna Macieja mianował plenipotentem 1790 r. (ib.84 k.187). Trzecią żoną Tadeusza była 1793 r. Teofila Kurcewska. Był wtedy dzierżawcą Guniczek. Z Teofilii synowie: Wawrzyniec Antoni, ur. w Guniczkach 8 VIII 1793 r. (LB Staw), i Andrzej, posesor dóbr Tarnowy w p. kon., wylegitymowany ze szlachectwa w Kr. Pol. 1837 r. (Uruski), oraz córka Urszula, zaślubiona 26 VIII 1810 r. Kasprowi Sokolnickiemu (LC Solec), zmarłemu w Sulęcinie 23 III 1820 r., sama zmarła w Poznaniu 25 II 1836 r., mając lat 50.

Bronikowscy h. Własnego
b) Konstanty Kazimierz, syn Stefana i Marszewskiej, 1 III 1743 r. (LB Września), z działu ojcowizny, dokonanego 5 X 1771 r., dostała mu się suma pieniężna na wsiach Szymanki i Pawłów (p.637 k.24, 29). Był potem dziedzicem Krzyżanek. Zaślubił 8 XI 1777 r. Elżbietę Łaszczyńską, córkę Michała i Konstancji Koszutskiej, wdowę 1-o v. po Ignacym Walknowskim (LC Marzenin). Zapis wzajemnego z nią dożywocia sporządził 1778 r. (Py.160 k.40; P.1362 k.115). Od Katarzyny z Mężyńskich Ignacowej Koszutskiej kupił 24 IV 1786 r. Krzyżanki w p. kośc. (P.1363 k.18; P.1375 k.56). Elżbieta z Łaszczyńskich zmarła mając lat 63, w Krzyżankach 10 VII 1792 r. i pochowana została u Reformatów w Miejskiej Górce (LM Pępowo; Nekr. Reform. w Miejskiej Górce). Mąż ją przeżył i umarł w Golejewku 5 IX 1807 r. (LM Golejewko).

Brzezińscy, Brzezieńscy
Maciej, nie żyjący już w r. 1785, mąż Marianny Prądzyńskiej, córki Macieja i Anny Zakrzewskiej, która to Marianna, wtedy 2-o v. żona Franciszka Kiedrowskiego, od swych braci Marcina i Ignacego Olbrachtów(!) Prądzyńskich kupiła za 10.000 zł. części Brzezna w p. człuchowskim (P.638 k.84-86, 319; I Kal.225 k.14). Krzysztof i Marianna z Trzebiatowskich, rodzice Józefa, posesora Donatowa, zmarłego w Drogocinie w lutym 1789 r. (LM Chojnica), ożenionego 1-o v. z Teresą Węsierską, 2-o v. z Reginą Kopperówną, wdową po Kazimierzu Łaszkowskim. Z pierwszej żony syn Franciszek, z drugiej córka Wiktoria. Dnia 1787.24/VII r. w Drogocinie zostały dokonane działy między drugą żoną Józefa, Franciszkiem i Wiktorią dziećmi Józefa i Ignacym Łaszkowskim, jej synem a przyrodnim bratem Wiktorii (P.1366 k.548v). Dnia 1789.9/VI r. Franciszek łan w Brzeźnie w p. człuchowskim sprzedał za 700 zł. prus. Michałowi Spiczakowi (ib. k.227). N., 1782 r. mąż Bogumiły z Pacynowskich, urodzonej z Jadwigi Łuszczyńskiej (G.117 k.26). Urodzony Szymon, kuchmistrz dworski w Czeminie, oraz jego żona Klara, rodzice Jolanty, ur. 1795.29/II r. (LB Czermin). Franciszek zaślubił 1794.4/V r. Rozalię Sobańską (LC Poznań, Św. Marcin). Była ona 1-o v. za Szpotańskim a po śmierci Franciszka wyszła 3-o v. 1815.30/XI r. za Teodora Slusarzewicza, młodszego od siebie o lat 20 (LC Św. Marcin, Pozn.). Córki ich: Franciszka Michalina, ur. 1796.17/X r., oraz Jadwiga Teresa, ur. 1800.8/X r. (LB Poznań, Fara). Michał i Salomea, rodzice Marianny Anny, ur. w Chwaliszewie 1796.1/VII r. (LB Sulmierzyce). Wiktoria, w r. 1798 żona Teodora Kilińskiego. Marianna z domu Pierzchlińska, mająca lat 60, uboga, zamieszkująca w klasztorze Bernardynek w Poznaniu, umarła 1805.2/III r. (LM Poznań, Św. Marcin). Jadwiga, w r. 1806 żona Jana Czerwińskiego. Jej dziecko trzymał do chrztu 27/II t. r. Maciej B z Kurzej Góry (LB Kościan). Franciszka, mająca lat 24, zaślubiła 1807.25/VII r. Kajetana Majewskiego (LC Drzeczkowo). Ks. Kazimierz Józef, kustosz kolegiaty Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, zmarł 1812.18/X r., mając lat 84 (LM Poznań, Fara). Ks. Franciszek, były pleban snieciński, mający lat 83, zmarł 1813.17/V r. w domu emerytów Św. Małgorzaty (LM Poznań, Św. Małgorzata). Józefa przed 1815.12/X r. wyszła za Józefa Jackowskiego, posesora dóbr. Salomea, żona Jana Kurowskiego, zmarła 1817.26/VII r., mając lat 50 (LM Poznań, Fara). Szl. Antoni (czy szlachcic?), dzierżawca plebanii w Lutyni, i Józefa z Kemczyńskich, rodzice Teofila Józefa, ur. w Lutyni 1822.29/II r. Jego chrzestnym był Józef B. (LB Lutynia). Stanisław, z Kalisza, liczący lat 24 zaślubił 1822.7/III r. Brygidę Kowalską, z Kalisza, licząca lat 20 (LC Szczury-Górzno). Wojciech sędzia apelacyjny w Król. Polskim, chrzestny 1841.27/IX r. (LB Dolsk). Chyba ten sam Wojciech, radca stanu, z Warszawy, wdowiec 56-letni, zaślubił w Katedrze poznańskiej 1856.25/XI r., Katarzynę z Łaszczyńskich owdowiałą Mioduszewską (LC Fara, Pozn.). Żyła ona jeszcze 1846.6/III r. (LB Mchy). Marianna, zamężna Kutzner, zmarła 1863.5/XII r. Maria, ok. 1866 r. żona Alfreda Łubieńskiego. Ludwik, posesor roli w Psieni koło Czermina, zaślubił 1866.1/XII r. Paulinę Więckowską. Miał wtedy lat 43, ona 17 i pół (LC Broniszewice). Jadwiga, zamężna Palewska, zmarła 1869.7/XII r. Ks. Józef, dziekan tumski, mianowany proboszczem kapituły metropolitalnej poznańskiej 1868 r. Józef, zmarły w Łęgu 1885.25/XI r., pozostawił syna Stanisława, dzierżawcę wsi Łęg w p. pleszewskim, który nabył tę wieś na własność w r. 1886. A 1897.15/VI od Miecz. Mateusza Rutkowskiego i Ludwiki z Tuchołków kupił Podlesie Kośc. w p. wągrow. Ożenił się w Toruniu 1894.15/V z Zofią Schultz, c. Józefa radcy sąd. Syn ich Władysław, wł. Podlesia od r. 1927 był mężem Józefy Kasz c. Gustawa z Jas i Teresy Włószczeń. Stanisław i Schulzówna byli też rodzicami Joanny Marii, ur. 1895.23/III r., wydanej 1919.27/VIII r. za Romana Swinarskiego (LC Poznań, Św. Marcin).

Logowie 1
Ludwik, syn Wojciecha i Paruszewskiej, ur. 1801 r., umarł 1885 r., dziedzic Zagórzyc we Włocławskiem, miał z żony Wandy Waszkiewiczówny synów: Bronisława, ur. 1838 r., zmarłego bezpotomnie, dziedzica Sadlna (Salna?) na Kujawach, który 3 VII 1894 r. w Palędziu Kościelnym zaślubił Florentynę Dziembowską, córkę Władysława i Heleny z Łaszczyńskich (Dz. P.), i Wincentego, ur. 1840 r., dziedzica Zagórzyc koło Radziejowa żyjącego jeszcze w 1905 r.

Lubowieccy 5
Jan Chryzostom, syn Stanisława i Pruskiej, zaślubił 25 I 1766 r. Zofię Zabłocką, córkę Adama i Barbary Nowowiejskiej (LC Biechowo; I. Kon. 84 k. 410v). Kwitował 1777 r. Elżbietę z Łaszczyńskich Walnowską z Gulczewa Czuprachtowego z 500 zł należnych po bezdzietnych ciotkach rodzonych, Annie L-ej zamężnej Gołębiowskiej i pannie Teresie L-ej (G. 104 k. 57). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1792, kiedy Zofia swoją sumę posagową 550 zł ustąpiła synowi Antoniemu (I. Kon. 84 k. 410v). Jeszcze wcześniej, w 1789 r. 600 zł z sumy posagowej 1.150 zł u brata Stanisława Zabłockiego, cedowała synowi swemu Karolowi, zapewne starszemu (ib. k. 122).

Mierzewscy, Mirzewscy h. Leszczyc
(1) Maciej, syn Stefana i Gałczyńskiej, komornik graniczny poznański w r. 1780 (G. 107 k. 130), sędzia deputat z województwa gnieźnieńskiego na Trybunał Koronny 1784 r. (I. Kal. 224 k. 29), podsędek ziemski wschowski w r. 1785 (Py. 163 k. 403, 403v), był podczas elekcji na sędziego ziemskiego wschowskiego 1789.6/VII. r. obrany pierwszym z kandydatów (Rel. Kal. 197 k. 581), ale nominacji nie uzyskał. Przysięgał 13/IX. t. r. na urząd komornika ziemskiego wschowskiego (ib. k. 583). Był po ojcu obok brata dziedzicem części dóbr Osiecza. Na tej części jak również na części stanowiącej własność matki, zapisał w r. 1762 sumę 8.000 zł. Eleonorze z Łaszczyńskich Świerczewskiej (I. Kon. 79 k. 310). W r. 1770 nazwany dziedzicem dóbr Babino i Osiecza (LB Lgów), tę drugą wieś miał tylko w części. Dopiero w r. 1771 jego stryjeczny brat Tomasz, dziedzic trzeciej części w Osieczy i Barłogach, zobowiązał się sprzedać mu ją za 35.000 złp. (Py. 158 k. 157), czego dokonał w r. 1772 (I. Kon. 80 k. 238v). Mocą sądowego dekretu, wespół z bratem, części Gutowa zwane Mroczkowszczyzna ustąpił przed r. 1780 Piotrowi Zakrzewskiemu (I. Kal. 220 k. 58). Od brata Antoniego kupił w r. 1781 za 32.700 złp. jego połowę w dobrach Babino, Ciosna, i Wrzostkowo (Py. 158 k. 949) i bezpośrednio potem, 26/V. te dobra, już teraz całe, sprzedał za 70.000 złp. Józefowi Kąsinowskiemu (ib. k. 951). Wespół z bratem w r. 1781 był zastawnym posesorem Słuszkowa w p. kal. (I. Kal. 221 k. 172). Od Łukasza i Antoniny z Miaskowskich Konarskich kupił 1781.22/VI. r. za 90.000 zł. dobra Twardów w p. kal. (ib. k. 408). Od Jana Kamieńskiego i żony jego, Marianny z Zakrzewskich, dziedziczki po rodzicach części Miniszewa w p. kal., kupił 1785.1/VII. r. ową część, płacąc 10.000 złp. (Py. 163 k. 403, 403v). W roku następnym, 1786, 26/VI. nabył za 33.000 zł. inną część Miniszewa oraz Zagówki w p. kal. od Jana Nepomucena Łączkowskiego (I. Kal. 226 k. 169). Jeszcze inną część w Miniszewie sprzedała mu w r. 1787 za 10.000 złp., wedle kontraktu spisanego 1785.12/VII. r., Anastazja z Zakrzewskich, żona Mateusza Morawskiego (I. Kon. 83 k. 361). Trzecią część w Osieczy, Barłogach i Barłożku, kupione niegdyś od stryjecznego brata Tomasza, sprzedał w r. 1791, wedle kontraktu z 1790.1/VII. r., za 40.000 złp. bratu Antoniemu (I. Kal. 231 k. 172). Nie żył już 1818.10/II. r. (LB Ołobok). Jego żoną była Katarzyna Kurcewska, córka Józefa i Wiktorii z Nowowiejskich. Józef Kurcewski po odwodowieniu ksiądz, kanonik i kustosz w Choczu, w r. 1775 swej zamężnej już córce cedował sumę 3.000 zł., należną od Marii z Sapiechów 1-o v. Koźmińskiej, 2-o v. Dąmbskiej. Maciej żonie tę sumę zabezpieczył (I. Kal. 214/216 k. 87). Katarzyna umarła mając lat 60 w Twardowie 1813.15/VIII. r. Była dziedziczką Czermina (LM Czermin). Synowie, Józef i Leon. Córka Tekla, która przed 1818.26/XI. r. wyszła za Walentego Rudnickiego (LB Ołobok). Może identyczna z nią Tekla M., która w r. 1804 była żoną Mikołaja Kiedrowskiego. W takim przypadku byłby to jej pierwszy mąż.

Baranowscy
Katarzyna, córka zmarłego Macieja, żona 1-o v. Wacława Rożnowskiego (Rosnowskiego?) 1659 r. (Py.63 k.82v), 2-o v. w latach 1662-70 była za Wojciechem Łaszczyńskim. Łukasz, Andrzej i Jan, bracia rodzeni, pozwani 1663 r. o gwałty przez Kazimierza Miecznikowskiego (I.Kon.58 k.226). Zabili w Niepruszewie 6 I 1664 r. Jana Grzębskiego (ib.k.250, 257v).

Łojewscy, Łojowscy
Jan, zmarły między r. 1624 a 1629, był ojcem Wojciecha, Stanisława i Anny, zmarłej przed r. 1668, żony Macieja Gawrońskiego. Z tych synów, Stanisław może identyczny ze „szl.” Stanisławem, żołnierzem, którego dom w Pyzdrach król 1649.13/XII. r. zwolnił od podatku (M. K. 191 k. 253, 253v). Wojciech, syn Jana, uzyskał w r. 1624 od „uczc.” Grzegorza Papieża cesję praw do sołectwa we wsi królewskiej Barczygłowo w p. kon. (I. Kal. 90b s. 2321). Od Andrzeja Cielmowskiego w r. 1626 dostał zapis 300 zł. długu (I. Kon. 44 k. 551v). Zawierał w Chotuni w r. 1629 kontrakt z Zofią z Cieleckich Kowalską i jej synem z pierwszego małżeństwa, Andrzejem Łaszczyńskim (Py. 143 k. 245v). Od Stanisława Wyszeckiego z wojew. brzeskiego uzyskał w r. 1631 zapis (Z. T. P. 28b s. 2663). Był t. r. mężem Anny ze Skrzypińskich, wdowy 1-o v. po Janie Gorzewskim (I. Kal. 98a s. 914; Py. 146 s. 173), z którą w r. 1633 spisywał wzajemne dożywocie (Py. 63 k. 4v). Od Kaspra Skrzypińskiego w r. 1634 kupił za 1.200 zł. części w mieście Lutynia p. kal. (Py. 146 s. 400). Od Jana Rudnickiego uzyskał w r. 1635 zapis 1.600 zł. długu (G. 80 k. 102v). Od małżonków, Stanisława Krzekotowskiego i Katarzyny z Wydzierzewskich, nabył wyderkafem w r. 1636 za 4.000 zł. Graboszewo Kościelne (P. 1418 k. 815v). Cedowali mu w r. 1641 wyderkafowy zapis 800 złp. na Podlesiu Wysokim w p. gnieźn. Jan Woźnicki z żoną Anną z Niniewskich (G. 80 k. 877). Pozwany w r. 1642 z oskarżenia Wojciecha Koszutskiego o uzurpowanie sobie szlachectwa i bezprawne posiadanie dóbr ziemskich (P. 167 k. 488). Ze swej strony pozywał t. r. Wacława ojca, Stanisława i Wojciecha synów, Koszutskich, o stawianie mu takiego zarzutu (ib. k. 592v). Zapadł w r. 1643 w tej sprawie dekret Trybunału Lubelskiego Piotrkowskiego, oczyszczający Ł-go, który wywodził szlachectwo swe zarówno na sejmie warszawskim jak i przed Trybunałem. Oskarżyciel musiał odsiedzieć sześć tygodni na dnie wieży i zapłacić 100 grz. winy (P. 168 k. 406). Jeszcze w r. 1642, mocą uchwały sejmiku średzkiego miał sobie Ł. przysądzoną wieczyście wieś Sarbia w p. gnieźn. oraz sumę, którą Stanisław Koszutski wpłacił do skarbu województw poznańskiego i kaliskiego (P. 167 k. 502). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1644 (Py. 150 s. 141). Już w r. 1646 Stanisław Ł., brat i jedyny spadkobierca zmarłego Wojciecha, odziedziczoną po nim Sarbię sprzedał za 24.000 złp. Adamowi Krzywańskiemu (P. 1422 k. 585). Był ów Stanisław księdzem, plebanem w Lenartowicach. W r. 1651 z sumy uzyskanej za Sarbię, 2.000 zł. cedował rodzeństwu Przedzyńskim, o co oni procesowali potem Krzywańskich, spadkobierców nabywcy Sarbi (P. 1268 k. 179). Ks. Stanisław nie żył już w r. 1667, kiedy jako jego sukcesorowie wymienieni siostrzeńcy Gawrońscy, Stefan, Maciej i siostra ich Bogumiła zamężna Dzierzbińska (Py. 153 s. 27).

Mierzewscy h. Leszczyc 3.
4) Michał (Michał Krystyn), syn Stanisława i Daleszyńskiej, ur. w Kociugach, ochrzcz. 1706.5/IX. r. (LB Pawłowice). W r. 1774 podpisał się „Michał Ostoja Mierzewski”, ale susceptant wpisujący ten akt w księgę grodzką nazwał go „Michałem Ostoją Leszczycem Mierzewskim” co jest ilustracją zamieszania herbowego, jakie najwidoczniej istniało w stosunku do tych dwóch rodzin M-ch (I. Kal. 214/216 k. 29). W r. 1727 zobowiązał się wobec brata Franciszka, iż mu sprzeda za 15.211 złp. swe części w Kociugach (Kośc. 357 k. 99). Kwitował się w r. 1736 z Michałem Łaszczyńskim, dziedzicem Wyganek w p. kal. z kontraktu dzierżawy tej wsi (I. Kal. 171/173 k. 329). Od Jana ojca i ks. Marcina syna, Taczanowskich wziął w zastaw w r. 1741 części wsi Paprotnia (I. Kon. 77 k. 227). Układ ugodowy dotyczący tego zastawu zawierał z Taczanowskimi i z Jadwigą z Buszkowskich Piasczyńską, posesorką tej wsi, w r. 1747 (ib. 78 s. 88). Od Stanisława Czyżewskiego w r. 1748 kupił za 10.000 złp. połowę wsi Kaczki Pośrednie w p. sier. (I. Kal. 185/189 k. 69, 69v). Tę połowę w r. 1766 zobowiązał się sprzedać za 18.600 złp. Florianowi Kiedrzyńskiemu, burgrabiemu ziemskiemu zakroczymskiemu (ib. 206/208 k. 101). Umarł między r. 1783 a 1785 (P. 1360 k. 340v, 1362 k. 188v). Po raz pierwszy ożenił się 1739.3/II. r. z Petronellą Szczytnicką (LC Góra k. Borku), po raz drugi był w r. 1748 mężem Marianny Jackowskiej, córki Jana, podstolego kruświckiego, i Teresy z Załustowskich (I. Kal. 185/189 k. 69, 69v), żjącej jeszcze w r. 1756 (Rel. Kal. 163/164 s. 2245). Trzecią jego żoną, z którą dożywocie wzajemne spisywał w grodzie sieradzkim w r. 1763, była Marianna Skrzetuska, córka Antoniego i Katarzyny z Gałczyńskich (I. Kal. 206/208 k. 101; P. 1335 k. 442, 1360 k. 340v). Tej Mariannie kontraktem z 1768.27/VI. r. zobowiązał się sprzedać za 40.000 złp. dobra Bielczew w p. kal. Józef Grabiński, współdziedziczący tam obok spadkobierców swego brata Floriana. Przy tej okazji Marianna określiła swego męża jako „uciążliwego” (I. Kal. 206/208 k. 77). Nie żyła już w r. 1776, kiedy to Michał M. w imieniu własnym i zrodzonych z niej córek, Antoniny i Józefaty, zobowiązał się ich odziedziczoną po matce wieś Bielczew za 40.000 zł. sprzedać Janowi Madalińskiemu, łowczemu nurskiemu, na spłatę długów swej zmarłej małżonki (I. Kal. 214/216 k. 23). Odstąpił w r. 1783 od zapisów wzajemnego dożywocia sporządzanych przez zmarłą żonę najpierw w grodzie sieradzkim w r. 1763, potem w poznańskim w r. 1775 (P. 1360 k. 340v). Z Szczytnickiej pochodziła córka Marianna, która w r. 1791 skwitowała Floriana Szczytnickiego, dziedzica połowy Kaczek Pośrednich, z 406 zł. prowizji od sumy 2.033 złp. o oryginalnej sumy 4.066 złp., zapisanej na tej wsi jej matce (I. Kal. 231 k. 417). Z córek urodzonych ze Skrzetuskiej, Antonina wyszła 1785.7/VII. r. w Oborzyskach za Antoniego Szadokierskiego. Wraz ze swą niezamężną siostrą Józefą ich trzecią część w Komorowie p. pozn. w r. 1789 sprzedały za 14.000 złp. Michałowi Moszczeńskiemu, podkomorzemu J.Kr.Mci (P. 1366 k. 139v). Antonina umarła na suchoty w Borku 1806.4/IX. r. i została pochowana na cmentarzu w Zdzieszu. Wiek jej podano zgoła bałamutnie na lat 60. Wspomniana wyżej Józefa czy Józefata, jeszcze zanim doszło do transakcji sprzedażnej z r. 1789, swoją część w Komorowie sprzedała w r. 1787 za 8.000 złp. Kajetanowi Skrzetuskiemu (P. 1364 k. 204). Czyżby ta transakcja nie doszła ostatecznie do skutku? Józefa żyła jeszcze w r. 1791 (P. 1368 k. 202v)

Mokiński
Mokiński Wacław, mąż Marianny Zadorskiej, wdowy 1-o v. po Andrzeju Łaszczyńskim, która w r. 1665, skwitowana z sumy 1.500 zł przez małzonków Gorzyńskich, zastawiła jednocześnie swe oprawne części w Będzieszynie za 2.500 zł na trzy lata małżonkom Kaniewskim (I. Kal. 126 s. 392, 395).

Molińscy
Molińscy różni. „Szl.” Jerzy, mąż barbary Strychowskiej, która w r. 1569 zobowiązała się sprzedać swemu bratu Krzysztofowi Strychowskiemu swe części spadkowe po Macieju Świętkowskim (Świątkowskim?) (Kc. 117 k. 41v). Jerzy (Wacław), w latach 1665-1669 mąż Marianny Zadorskiej, wdowy 1-o v. po Andrzeju Łaszczyńskim (I. Kal. 126 s. 607, 129 s. 192). regina zaślubiła przed 30 XII 1745 r. Andrzeja Kłossowskiego. Ks. Stanisław, kanonik kolegiaty czarnkowskiej, chrzestny 29 1747 r. (LB czarnków).

Barklińscy, Bartlińscy
Barklińscy, Bartlińscy wyszli ze wsi Barklino w par. Wilkowo Pol., p. kośc., dziś nieistniejącej, zwanej czasem Bartlinem. Wojciech Bartliński w l . 1400-1403 (Kośc.1 k.133; I k.40). Bracia Rodzeni Andrzej i Sędziwój Barklińscy 1438 r. (Kośc.17 s.70). Z nich Andrzej nazwany 1440 r. bratem ciotecznym Andrzeja, syna Wojtka Wolanowskiego (ib.s.219). Jako dziedzic w Trzebnicy pozwany 1444 r. przez Tomasza Ksiągnickiego (ib.s.381) i t. r. pozwany przez Sędziwoja B. o uwolnienie połowy Barklina (ib.s.494, 530). W skutek dekretu otrzymał 1446 r. od Tomka Ksiągińskiego intromisję do Ksiąginic (ib.s.755). W r. 1449, nazwany „niegdy Barklińskim z Trzebnicy”, płacił 8 skojców winy, bo nie stanął z pozwu Sędziwoja B. (Kośc.19 k.22v). Drugi z braci Sędziwój miał w r. 1448 termin z Janem Żakowskim (Kośc.16 k.149v), a w r. 1448 toczył sprawę z Wincentym z Ziemina i jego żoną Agnieszką (Kośc.19 k.32v). Żona Sędziwoja, Małgorzata, miała w r. 1452 termin z Jerzym Szczepankowskim (ib.k.132v), a już w r. 1453 występowała w tej samej sprawie jako wdowa (ib.k.212). Synem Sędziwoja był Andrzej Barkliński cz. Bartliński, wspomniany pierwszy raz w r. 1448 (ib.16 k.149v). Ów Andrzej na połowie Barklina oprawił 1464 r. posag 100 grz. swej żonie Jadwidze (P.1384 k.231v). W r. 1469 zapadł dekret między synami i córką Jana Wyciążkowskiego z Żegrowa z jednej a tą Jadwigą z drugiej strony o 200 grz. „babizny” po zmarłej Małgorzacie z Popowa (Kośc.20 s.249). W r. 1470 płacili Andrzejowi 8 skojców winy bracia z Poświątnego, bo nie stanęli z jego pozwu (ib. s.535). Jadwiga już nie żyła 1472 r., kiedy córki z niej zrodzone, Małgorzata i Anna, miały termin z Mikołajem niegdy Zdrojewskim (ib.s.646). Ten sam Andrzej na połowie tejże wsi oprawił 1485 r. posag 50 grz. żonie Małgorzacie (P.1387 k.23v). Już t. r. Małgorzata występowała wraz z córkami Andrzeja jako wdowa (Kośc.228 k.16v). Skwitowała 1495 r. ze swej oprawy na Barklinie córki Andrzeja: Małgorzatę, żonę Michała Łaszczyńskiego, Annę, żonę Tomasza Rąckiego, Zofię, żonę Marcina Kotowieckiego, Katarzynę, żonę Wojciecha Cykowskiego (Kośc.230 k.81) W r. 1499 zawarła kontrakt z Marcinem B., o którym niżej (Kośc.231 k.11). Z córek tych, Małgorzata była już żoną Michała Łaszczyńskiego 1485 r. (Kośc.228 k.16v). Czwartą część Żegrowa p. kośc. dała 1495 r. siostrze Annie w zamian za czwartą część Barklina i dopłatę 60 grz. (P.1383 k.76), one zaś obie t. r. dały połowę Barklina szwagrowi Marcinowi Szwabowi Kotowieckiemu w zamian za połowę wsi Kotusz, dopłacając mu 108 grz., a poręczył za nie Jan Kokorzyński (ib.k.75v; Kośc.230 k.79v). Anna, późniejsza Rącka, była 1485 r. jeszcze panną (Kośc.238 k.16v). Katarzynie mąż jej Wojciech Cykowski t. r. oprawił 17 grz. posagu (ib.k.76v). Zofia B. dostała 1495 r. oprawę 100 grz. posagu i zapis 5 grz. rocznego czynszu od męża Marcina Kotowieckiego cz. Kotojeckiego zw. Szwabem (P.1383 k.69, 76v), który, jak widzieliśmy wyżej, nabył od sióstr żony Barklino i przezwał się B-im. Jako dziedzica Barklina i z tym nazwiskiem spotykamy go 1499 r. (Kośc.231 k.11). Zaślubił powtórnie Katarzynę z Ujazdu, która 1499 r. kwitowała swych braci, Stanisława i Jana, z dóbr ojczystych i macierzystych (Kośc.231 k.50). Owej żonie, córce Hinczka Ujesckiego, oprawił Marcin w r. 1499 na połowie swych części w Barkilinie 100 grz. posagu (P.1389 k.29v). Żył jeszcze 1505 r. (Kośc.232 k.15). Z pierwszej żony córki, Anna i Zofia, młodo zmarłe, o rzeczy po których procesowała Marcina 1502 r. ich ciotka Katarzyna Cykowska (Kośc.23 k.67). Może też z pierwszej żony byli synowie, Piotr i Łukasz, oraz córka Małgorzata, która 1535 r. kwitowała brata Łukasza z dóbr po rodzicach, działając w asyście stryja Andrzeja Rąckiego i wuja Maricna Szczodrowskiego (Kośc.234 k.307v). Obaj bracia i siostra 1510 r. wraz ze swymi braćmi stryjecznymi (!), Tomaszem i Andrzejem, dziedzicami w Rącku i Żegrowie, zawierali ugodę z Małgorzatą Cykowską (Kośc.23 k.146v). W r. 1539 wszyscy troje skwitowani z 80 grz. przez Annę Opalińską, kasztelanową lędzką (Kośc.234 k.416v).

Bojanowscy h. Junosza
c. Wacław Achacy, syn Jarosława i Reibnitzówny (tak Sinapius), dziedzic Polskiej Lgoty, roborował w r. 1697 stryjecznemu bratu Janowi Albrachtowi skrypt na 45.000 zł datowany w Gołaszynie (Ws. 77 II k. 15). Żył jeszcze w r. 1720 (I. Kal. 161 s. 174). Nie żył już w r. 1721 (P. 1182 k. 30v). O żonie jego Annie Marii (Mariannie) Posadowskiej mówi się jako o zmarłej już w r. 1717 (I. Kal. 160 k. 203). Z córek Wacława Achacego, Loiza Szarlota i Bogumiła Maria, niezamężne, występowały obie w r. 1730 (Kośc. 317 s. 64), Eleonora Sabina w r. 1717 żona Michała Łaszczyńskiego. Wedle Sinapiusa córkami „Jana Achacego” i Posadowskiej były: Anna Zofia, w r. 1698 żona Wilhelma von Hedviger, mianowanego z czasem hr.Sponneck, duńskiego generała, komendanta Kopenhagi, Szarlota, żona 1-o v. von Uchtritza 2-o v. von Lessla, Luiza za Polakiem, Anna Gotliba za Karolem Wilhelmem von Koshchenbar. Synowie Wacława Achacego: Ernest Wilhelm i Wacław Jarosław.

Bzowscy h. Nałęcz
(5) Aleksander, syn Stanisława i Mościckiej (P.181 k.78v), wspólnie z braćmi Sebastianem i Stanisławem kupił w r. 1664 za 2.000 zł. od brata Wojciecha części Gułtów (P.1425 k.446). Maż Marianny Siedleckiej 1672 r. (N.185 k.199). W imieniu własnym i bratanka Stanisława, syna Sebastiana, zobowiązał się w r. 1676 wobec Bartłomieja Swinarskiego do sprzedania za 22.000 zł. Gułtów (P.1094 k.786, 793v). Po raz drugi ożenił się z Zofią Swięcicką, córką Macieja i Anny z Mańkowskich (P.1142 II k.47v). Zamordowany został w r. 1682 przez Stanisława Boboleckiego, żonę tego Stanisława Zofię Łaszczyńską, Wojciecha Łaszczyńskiego i innych, osierocając dwoje dzieci zrodzonych z Swięcickiej, Stanisława i Zofię (Py.155 s.95). Wdowa z synem Stanisławem, Anna B. zamężna Katlewska i Franciszek B., syn Sebastiana, zawierali w r. 1686 kontrakt z Adamem Łukomskim o dzierżawę Gułtów (P.111 V k.92v). W r. 1686 zapadł dekret trybunału piotrkowskiego dotyczący otaksowania głowy Aleksandra (P.1140 I k.42). Wdowa żyła jeszcze w r. 1702 (P.1142 II k.47v). Córka Zofia była w r. 1701 żoną Marcina z Rusinowa Wolskiego, syn Stanisław, może identyczny ze Stanisławem mężem Doroty Bornianki, córki Jana Jerzego i Zofii Pudwelsówny, która to Dorota w r. 1693 kwitowała brata Jana Jerzego z dóbr po rodzicach, z 2.000 zł. pruskich należnych od brata i ze spadku po ciotce Powelskiej (N.189 k.51v). Stanisław, chory, występował wraz z żoną w r. 1699 (N.191 k.53). Jako brat stryjeczny Tyburcego Waleriana występował jeszcze wraz z żoną 1723 r. (W.90 k.448), była luteranką, umarła 1745 r., pochowana w Wągrówcu, po za cmentarzem 20/II (LM Wągrówiec). Stanisław, nie żył już w r. 1738, kiedy to występowały ich dzieci. Samuel i Ewa, oraz Marcjanna niezamężna (N.206 s.165). Ta Ewa to zapewne Ewa Eleonora, jedno z bliźniąt ochrzczonych 1698.23/II r. Drugie z bliźniąt, syn Adam (LB Smiłowo), w r. 1738 już widocznie nie żyło. Stanisław, mąż Bornianki, nazwany stryjecznym bratem Tyburcego Waleriana, możemy więc przypuszczać, że to rzeczywiście syn Aleksandra, pamiętajmy jednak, że i Sebastian miał syna Stanisława, który przecie też był stryjecznym bratem Tuburcego Waleriana. Pojawienie się Aleksandra w aktach nakielskich, a więc w kręgu stosunków rodziny Bornów, skłania mnie, by raczej w Stanisławie synu Aleksandra upatrywać męża Bornianki.

Łąccy h. Pierzchała
a. Konstanty, syn Wojciecha i Brezianki, wespół z braćmi w r. 1732 zastawiał Gulczewko Czuprachtowe, wieś odziedziczoną po stryjecznym bracie Aleksandrze, na trzy lata, pod zakładem 14.500 zł, małżonkom Daleszyńskim (G. 96 k. 461v), zaś w r. 1735 owi Daleszyńscy kwitowali z tej sumy Konstantego oraz jego braci, Jakuba i Józefa (P. 1241 k. 64v). Konstanty zaraz potem w imieniu swoim i braci wieś tę sprzedał wyderkafem na trzy lata za 12.000 zł Antoniemu Przyłuskiemu (ib. k. 66v). Z tym Przyłuskim bracia zawierali w r. 1739 układ (G 97 k. 363v). Potem trzymał tę wieś zastawem Franciszek Gorzeński, aż w r. 1744 Konstanty w imieniu własnym i brata Jakuba zastawił ją Wojciechowi Pińskiemu, swemu teściowi (G. 97 k. 693, 694). Żonie Wronice Pińskiej t.r. zapisał 5.000 zł (Kośc. 322 k. 161). Od Wacława Łaszczyńskiego w r. 1747 wydzierżawił na trzy lata Pigłowice w p. pyzdr. (P. 1290 k. 162v). Spisał w r. 1748 w Gulczewku układ z bratem Jakubem i wespół z nim Gulczewko, Czuprachtowe sprzedał za 34.000 zł Ignacemu Wierusz Walknowskiemu (P. 1292 k. 230). Był w latach 1749-1753 posesorem (dziedzicem?) Sołeczna (Kc. 142 k. 1; LB Gozdowo), zaś w r. 1761 wespół z zona pożyczał 2.000 zł od Michała Poleskiego, celem wzięcia w zastaw Strychowa (G. 99 k. 328). Nie żył juz w r. 1769, kiedy owdowiała Weronika w imieniu własnym i swych dzieci, Antoniego, Stanisława, Nepomucena, Jadwigi i Elżbiety, kwitowała dziedzica Strychowa, Józefa Przybyszewskiego z 12.000 zł, zapisanych na tej wsi zmarłemu sposobem zastawu (G. 100 k. 361v). Żyła jeszcze w r. 1786 (I. Kal. 226 k. 220). Z córek tych, Jadwiga zapewne identyczna z Teresą Jadwigą, ur. w Sołecznie, ochrzcz. 2 I 1749 r. (LB Gozdowo), niezamężna, żyła jeszcze w r. 1786 (I. Kal. 226 k. 220). Elżbieta (Elżbieta Katarzyna), ur. w Sołecznie, ochrzcz. 20 XI 1751 r. (LB Gozdowo), jeszcze niezamężna w r. 1769 (G. 100 k. 361v), była w latach 1784-1786 żoną Jaskólskiego. Z synów, o Antonim nie wiem nic więcej, zapewne zmarł krótko po r. 1768. Stanisław, może identyczny z Rafałem Stanisławem Kostką, ur. w Sołecznie, ochrzcz. 5 XI 1753 r. (LB Gozdowo), wespół z bratem Janem Nepomucenem w r. 1786 kwitował Macieja Mierzewskiego, podsędka ziemskiego wschowskiego, z 1.500 zł, z większej sumy 2.000 zł zapisanej przezeń w r. 1784 im, matce ich i siostrom ich (I. Kal. 224 k. 29, 226 k. 220).

Łączkowscy h. Zadora
3. Antoni, syn Władysława i Lubińskiej, plenipotent w r. 1722 Józefa Ulatowskiego, wnuka Konstancji z Lubińskich, dla windykowania sumy 3.000 złp na mieście Mielżynie, spadkowej po niej (P. 1187 k. 140). Był w r. 1723 plenipotentem, swej siostry Agnieszki zamężnej Krupockiej, tegoż Józefa Ulatowskiego, oraz jego siostry Marianny z Ulatowskich Rynarzewskiej, celem podniesienia od Trąmpczyńskiego sum z Mielżyna, i od Remigiana Łakińskiego sum od niego należnych (P. 1191 k. 51v). Pierwszą jego żoną była Konstancja Skrzetuska, córka Macieja i Anny Sąpolskiej, wdowa po Łąckim. Odebrawszy od Michała Łaszczyńskiego, posesora Żernik i Wyganek, sumę 833 zł, zapisaną w r. 1721 swej żonie przez Macieja Radońskiego, posesora Zagórzyna i Żernik, przysądzoną potem tejże żonie, oprawił ją teraz w r. 1738 na połowie swych dóbr (I. Kal. 174/176 s. 302). Był dzierżawcą wsi Zawory, kiedy ta żona umarła 8 XII 1744 r. i została pochowana w Osiecznej (LM Leszno). Była ona współdziedziczką Brylewa w p. kośc. W r. 1740 żyło dwóch zrodzonych z niej synów (Kośc. 175 s. 699), z których, o Franciszku niżej, a Ignacy kwitował w r. 1751 ze swej części spadkowej po Antonim Skrzetuskim, surogatorze kaliskim (Ws. 91 k. 57v), nie żył juz w r. 1773 (Ws. 189 k. 33)(. W r. 1746 Antoni, wtedy juz skarbnik halicki, ożenił się z Ludwiką Bronikowską, córką Władysława i Ludwiki Anny Kurnatowskiej, której 5 III, na krótko przed ślubem, zapisał sumę 3.000 złp (P. 1283 k. 18). Ludwika z Bronikowskich skwitowała w r. 1747 swego stryja Aleksandra z 500 złp (P. 1289 k. 76). Antoni żył jeszcze w r. 1763 (Kc. 146 k. 79v), nie żył juz 1767 r. (G. 100 k. 292v). Ludwika żyła jeszcze 1763 r. Z niej syn Jan Marcin.

Michowscy
Michowscy. Adam, nie żyjący już w r. 1494, ojciec Barbary, wówczas żony Jana Łaszczyńskiego ze Skałowa w p. pyzdr. (P. 1383 k. 51). Jan z Michowa M., w r. 1649 opiekun dzieci Piotra z Lachowic Sieniuty (I. Kal. 115 s. 172). Andrzej nie żył już w r. 1682, kiedy wdowa po nim, Dorota Kobelnicka, aprobowała pokwitowanie dane w jej imieniu braciom Bogusławskim Mnichom przez zmarłego Andrzeja Nieszawskiego (I. Kon. 63 k. 675v).

Mieszkowscy h. Odrowąż
1. Stanisław, syn Szymona i Kąsinowskiej, dzierżawca Wrześni w r. 1716, wespół z żoną nabył t. r. wyderkafem od Kazimierza Niegolewskiego, starosty pobiedziskiego, wieś Kuślino w p. kośc. (P. 1150 k. 86v). Od Kazimierza Dąmbskiego, plenipotenta króla Stanisława Leszczyńskiego i jego żony, za kontraktem z 1736.12/XII. r. kupił w r. 1737 za 80.000 złp. wieś Lutom Wielki w p. pozn. (Kośc. 319 s. 132). Zastawny posesor Gnina w p. kośc., skwitował w r. 1748 dziedziczkę tej wsi, Rozalię z Czapskich Czapską, podskarbinę ziem pruskich (P. 1293 k. 23). Oboje z żoną w r. 1748 skwitowani z 20.000 złp. z dóbr rodzicielskich przez córkę Katarzynę, zamężną Wierusz Kowalską (P. 1292 k. 133), i takiejże sumy przez córkę Wiktorię, zamężną Łaszczyńską (P. 1293 k. 141). Sam Stanisław będąc chorym przez zięcia Macieja Kowalskiego jako plenipotenta dobra Lutom Wielki w r. 1752 sprzedał za 80.000 złp. Henrykowi hr. Brühlowi, pierwszemu ministrowi J.Kr.Mci. Był wtedy Stanisław dziedzicem Sokolnik Mniejszych (P. 1308 k. 73). Umarł w r. 1756 i 20/III. pochowano go w Szamotułach u Reformatów (Nekr. Reform., Szamot.). Chyba ten sam Stanisław „Odrowąż M.”, dziedzic połowy wsi Rudki i części wsi Szczepy w p. pozn., dobra te sprzedał w r. 1738 a 36.000 złp. Janowi Mańkowskiemu (P. 1254 k. 82). Zaślubił Franciszkę Chłapowską, córkę Kazimierza i Konstancji z Mąkowskich, wdowę 1-o v. po Michale Skrzetuskim. Wzajemne dożywocie z nią spisywał w r. 1712 (P. 1283 k. 174). Jej syn z pierwszego męża, Józef Skrzetuski, jedyny spadkobierca ojca, skwitował w r. 1734 ojczyma z 4.000 złp. wiana swej matki (P. 1239 k. 77). Umarła ona między r. 1748 a 1756 (P. 1293 k. 141, 1319 k. 105v). Córki ich: Ewa, Katarzyna i Wiktoria. Ewa była w latach 1730-1756 żoną Eustachego Wierusz Kowalskiego, wdowa w r. 1757, umarła w r. 1789 i pochowana w Szamotułach u Reformatów 16/XI. Katarzyna (Katarzyna Kunegunda), ur. we Wrześni, ochrzcz. 1716.31/V. r. (LB Września) wydana przed r. 1737 za Macieja Wierusz Kowalskiego, wdowa w r. 1766, umarła w Śmiełowie 1800.11/V. r., pochowana 16/IV. u Reformatów w Szamotułach. Wiktoria wreszcie, wydana przed r. 1749 za Karola z Werbna Łaszczyńskiego, umarła przed r. 1772. Wszystkie te trzy siostry, dziedziczki po rodzicach Sokolnik Mniejszych, w r. 1756 sprzedały te dobra za 50.900 złp. Łukaszowi Jarochowskiemu (P. 1319 k. 105v).

Miłaczewscy, Miełaczewscy h. Szaszor
Miłaczewscy, Miełaczewscy h. Szaszor, z Miłaczewa w p. sieradzkim. Jakub z p. sieradz., nie żyjący już w r. 1559, i Katarzyna Sarnowska, żyjąca jeszcze w r. 1562, rodzice: Jana, Macieja, Stanisława, Piotra Marcina i Andrzeja, którym w r. 1559 małżonkowie Przespolewscy zapisali 200 złp. długu (I. Kal. 24 k. 334). Bracia ci odziedziczony po Wojciechu M-im cz. Chwalęckim łan „Południewski” w Szczurach z placem, łąką i częścią trawnika nad bagnem w r. 1561 sprzedali za 200 grz. Janowi Łaszczyńskiemu (I. i D. Z. Kal. 6 k. 542, 562v; I. Kal. 27 s. 303). Ów Jan Łaszczyński był drugim mężem Doroty Szczurskiej, wdowy po Wojciechu M-im cz. Chwalęckim (zob. M-cy różni). Z nich, Jan w imieniu własnym oraz braci, Macieja, Andrzeja i Marcina, kwitował w r. 1562 ze 120 zł. Jana Łaszczyńskiego (ib. 27 s. 7). Jan i Piotr, niedzielni między sobą, t. r. zapisali dług 100 zł. owdowiałej matce (ib. s. 1041). Ten Jan M. „Szaszor” na połowie części w Miłaczewie i w pustce Poroże w pow. sieradzkim w r. 1566 oprawił posag 700 zł. żonie swej Zofii Szczurskiej, córce Macieja (R. Kal. 2 k. 38). Wspólnie z bratem Stanisławem w r. 1574 poranili Konstancję z Zielonackich Zadąbrowską cz. Biskupską i Stanisława Tarnowieckiego, sługę Macieja Lipskiego. Nazwani wtedy „Szaszorkami” (I. Kal. 42 s. 492, 493). Jan wraz ze wspomnianą żoną w r. 1580 całe części w Miłaczewie Wielkim cz. Leśnym sprzedali za 1.500 złp. Mikołajowi M-mu, podstarościemu opatowskiemu, o którym pod M-cy różni (R. Kal. 5 k. 143). Piotr „Szaszor” i jego brat Andrzej t. r. zobowiązali się części w tychże wsiach sprzedać za 3.000 złp. temuż Mikołajowi M-mu (R. Kal. 5 k. 130; I. Kal. 26 s. 714).

Moraczewscy
c. Roman (Roman Oleander!), syn Tomasza i Kierskiej, ur. w Zielątkowie w lutym lub marcu 1806 r., ochrzczonym z ceremonii dopiero 30 I 1816 r. (LB Żydowo). Posesor Chwałkowa i Kołacina w latach 1838-1840 (LC, LB Żydowo), posesor Cerekwicy w latach 1841-1845, dziedzic Chaław w r. 1842 (LB, LM Cerekwica; LB Żabno; LB Brodnica). Umarła w Chaławach 2 V 1857 r., mając lat 51 i 2 miesiące (LM Brodnica; LM Żabno). Zaślubił 26 XI 1838 r. Franciszkę Zakrzewską, córkę Stanisława, dziedzica Żabna, i Marianny z Ulatowskich, licząca lat 19 (LC Żabno). Będąc już wdową, kupiła w r. 1869, krótko przed 29 IV od Jaraczewskiej Łowęcice koło jaraczewa (Dz. P.). Mieszkała potem w Poznaniu, a żyła jeszcze 25 VII 1877 r. mieszkając wtedy w Śremie (LB Św. Wojc., Pozn.). Synowie: Maciej, Stanisław Antoni, ur. w cerekwicy 31 V 1841 r., zmarły w Żabnie 10 V 1842 r. (LB. LM Cerekwica), Kazimierz i Stefa. Z córek, Maria (Marianna Joanna), ur. w Cerekwicy 21 VIII 1842 r. (LB Cerekwica), zaślubiła w Brodnicy 10 IX 1871 r. Władysława Łaszczyńskiego. Zofia (Zofia Katarzyna), ur. w Cerekwicy 1 I 1843 r. (LB cerekwica), wyszła przed 4 V 1873 r. za Edwarda Brudzewskiego z Lednogóry. Helena (Helena Magdalena), ur. w Cerekwicy 1 VI 1845 r., żona Hochbergera, architekta w Galicji, umarła 2 XI 1889 r. (Dz. P.). Ludwika, ur. około r. 1846, wyszła 30 I 1868 r. za Ludwika Józefa Dobrzyńskiego, syna dziedziców dóbr Brzeżawa w Galicji (LC Brodnica). Umarła 23 VI 1924 r. (Dz. P.). Józefa (Józefa Kazimiera), ur. w Chaławach 3 III 1851 r. (LB Brodnica), zaślubiła w Brodnicy 10 IX 1871 r. Bolesława Łaszczyńskiego, brata swego szwagra, umarła w Chaławach 20 VII 1891 r., pochowana w Brodnicy. Jadwiga (Jadwiga Michalina), ur. w Chaławach 29 IX 1853 r. (LB Brodnica), zaślubiła w Śremie w czerwcu 1878 r. Wojciecha Ludwika Jarochowskiego z Wrocławia, umarła w Czudcu w Galicji 4 VII 1920 r.

Ostrobudzcy, Ostrobódzcy
Ostrobudzcy, Ostrobódzcy, z Ostrobudek w p. kośc. Jerzy O. zw. też Chojeńskim toczył w r. 1465 sprawę ze swym synem Janem z Błożejewa (P. 19 k. 86). Żona Jerzego O-go Barbara, pozwana przez Michała Przyborowskiego, została w r. 1466 utwierdzona w jej oprawie 100 kop. gr. posagu i tyleż wiana (Kośc. 20 s. 95). Jerzy w r. 1469 Jerzy z Ostrobudek i Golejewka pozwany był przez Wojciecha z Przyborowa (ib. s. 262b). Nie żył już Jerzy w r. 1475, kiedy Barbara, 2-o v. żona Pawła cz. Pakosza Zimlińskiego, pozywała swych synów, Michała i Jana z Chojna (Py. 167 k. 2). Termin przeciwko Michałowi Chojeńskiemu uzyskała też w r. 1476 (Kośc. 227 k. 32). Arbitrzy godzili t. r. Barbarę z Andrzejem, Piotrem i Stanisławem, synami zmarłego Jana Błożejewskiego (a więc wnukami jej pierwszego męża?), względem oprawy, jaką miała od zmarłego Jurgi O-go na Ostrobudkach i dwóch częściach Golejewka (ib. k. 37). Barbara, żona Jana Łaszczyńskiego (trzeciego męża), pani wienna w Ostrobudkach, trzecią swego posagu 100 grz. na połowie Ostrobudek i na dwóch częściach Golejewka, oprawionego przez zmarłego Jerzego Chojeńskiego, dała w r. 1482 obcemu mężowi (P. 1386 k. 160v).

Pacynowscy 2
1) Jan P. cz. Jelitowskie, syn Franciszka i zapewne Biegańskiej, kwitował się wzajemnie z ran w r. 1567 z Anną Czachórską, żoną Wojciecha Jelitowskiego cz. P-go (I. Kal. 33 s. 505, 506). Na połowie części Jelitowa oraz pustek Wiewiórczyna i Szyjakowa oprawił w r. 1577 posag 140 grz. żonie swej Annie Słaboszewskiej (Sławoszewskiej), wdowie 1-o v. po Walentym Gawłowskim (R. Kal. 4 k. 434v). Od Jana Radłowskiego w r. 1584 kupił za 100 zł części Jelitowa i pustek Wiewiórczyna (ib. 5 k. 362v). części jelitowa i pustki Szyjakowo w r. 1588 sprzedał za 500 zł bratu Marcinowi (ib. 6 s. 66). Z drugą swą żoną, Anną Grabską, spisywał wzajemne dożywocie w r. 1588 (R. kal. 6 s. 95; I. kal. 70 k. 910v). Od swoich braci, Wojciecha i Marcina, kupił w r. 1594 za 100 zł części Bogucic, odziedziczone po stryju ich, Wojciechu P-im (I. i D. Z. Kal. 28 k. 25). Bratu Marcinowi sprzedał t.r. za 100 zł należącą do Jelitowa część pustki Wiewiórczyno (ib. k. 25v). Wraz z bratem stryjecznym, Janem P-im, części Bogucic, spadłe po stryju Wojciechu, w r. 1600 sprzedał za 550 zł Andrzejowi Boguckiemu (R. Kal. 7 k. 326v). Zapisał w r. 1602 dług 55 zł Walentemu Morawskiemu (I. Kal. 68 s. 751). Od małżonków, Macieja Biernackiego i Katarzyny Szczytnickiej, uzyskał w r. 1603 zapis 500 zł (Py. 131 k. 326) i jednocześnie trzeciej swej żonie, Jadwidze Biernackiej cz. Gorzyckiej, córce tegoż Macieja, dał zobowiązanie oprawienia 700 zł posagu (Py. 131 k. 326). Owa Jadwiga skwitowała w r. 1604 swego brata, Macieja Biernackiego, z dóbr rodzicielskich (I. Kal. 70 k. 420v), zaś mąż t.r. oprawił jej 700 zł posagu (R. kal. 7 k. 676v). Skwitowany w r. 1604 wraz ze spadkobiercami swej drugiej żony z 313 zł przez Agnieszkę z Bunińskich Chwalęcką (I. kal. 70 k. 910v, 911). Od Adama Pierzchalskiego w r. 1608 nabył części w Bogucicach (R. kal. 1 k. 288v) i owe części w r. 1611 pod zakładem 80 zł rezygnował Andrzejowi Boguckiemu (ib. 8 k. 1v). Od Stanisława Łaszczyńskiego uzyskał w r. 1611 zobowiązanie sprzedania za 2.690 zł części wsi Szczury w pow. kal. (I. Kal. 77a s. 620). Z żoną Biernacką w r. 1618 spisywał wzajemne dożywocie (R. kal. 9 k. 133v). Od brata Marcina dostał t.r. zobowiązanie zrezygnowania za 300 zł części Bogucic (I. kal. 84 s. 457). Żył jeszcze zapewne w r. 1619 (Py. 140 k. 1, 93v), nie żył w r. 1622 (I. kal. 88a s. 598). Jadwiga Biernacka nie żyła już w r. 1636 (ib. 102 s. 396, 1058). Synowie z Grabskiej: Wojciech, a może też Jerzy i Bartłomiej, z Biernackiej Dobrogost i Piotr. Ten Piotr, pogrobowiec, wspomniany w r. 1622 (ib. 88a s. 598). Wojciech, Jerzy i Dobrogost pozywali w r. 1619 Mikołaja Domaniewskiego, cześnika łęczyckiego, zabójcę ich brata Bartłomieja, o nieodsiedzenie zasądzonego przez dekret trybunału podziemia wieży pyzdrskiej (Py. 140 k. 1, 93v). O Jerzym, wspomnianym w r. 1619 (Py. 140 k. 1, 93v), żyjącym jeszcze w r. 1622 (I. kal. 88a s. 598), wiem jeszcze tylko to, że nie pozostawił potomstwa i nie żył w r. 1641.

2) Jan P. cz. Jelitowski, syn Macieja i zapewne Proślińskiej, pisany zwykle „z Szyjakowa”. Od Marcina Wturkowskiego cz. Kotowieckiego udającego się w drogę do Rosji dostał w r. 1592 obok Sebastiana Jelitowskiego plenipotencję do zarządzania dobrami Szczury (I. Kal. 59 s. 648). Chyba ten sam Jan miał sobie dany zapis przez Agnieszkę Jelitowską, żonę sław. Gajdy, mieszczanina, i w r. 1596 kwitował z reszty tego zapisu Jana Jaskólskiego „Paska” (ib. 63 k. 417v). Od Jakuba Bunińskiego w r. 1598 dostał wieczyście części w Sijakowie (I. i D. Z. Kal. 28 k. 88v). Jako współspadkobierca stryja Wojciecha, wraz ze swym stryjecznym bratem Janem, części Bogucic, odziedziczone po tym stryju, sprzedał w r. 1600 za 550 zł Andrzejowi Boguckiemu (R. kal. 7 k. 326v). Od Macieja Tarzeckiego kupił w r. 1602 za 100 części w pustce Szyjakowo (I. i D. Z. Kal. 28 k. 108v). kwitował t.r. Annę Jelitowską, żonę Wojciecha P-go, swego brata stryjecznego, z 21 grz., za które zastawiła mu była częśc Jelitowa (I. kal. 68 s. 705). od Wojciecha Tarzeckiego w r. 1603 kupił za 60 zł części pustki Sijakowo (R. kal. 7 k. 538v). Od Zygmunta Miełoszewskiego kupił w r. 1604 za 2.300 zł całą wieś Ociążek w pow. kal. (I. i D. Z. Kal. 28 k. 118). Od Franciszka Mroczkowskiego kupił w r. 1608 za 1.550 zł części Jelitowa oraz pustek Wiewiórczyno i Sijakowo (R. kal. 1 k. 313). części we wsi Szczury pow. kal. kupił w r. 1611 za 2.700 zł od Stanisława Łaszczyńskiego (R. kal. 8 k. 477v) i t.r. sprzedał za 2.800 zł bratu stryjecznemu Janowi P-mu, synowi Franciszka (ib. 8 k. 68v). całe Szyjakowo w r. 1612 lub przed tą datą zastawił za 500 zł małżonkom Setowi Nieniewskiemu i Annie Nieżychowskiej (I. Kal. 78 s. 333). Jan P., pisany „z Ociążka”, połowę części Jelitowa oraz pustek Wiewiórczyno i Sijakowo oraz połowę innego Sijakowa w pow. kal. (gdzie połowę ma syn Jerzy), to jest tę połowę, którą ten syn trzyma w zastawie 1.500 zł, jak i tę, która oddana jest do wiernych rąk córce Jadwidze zamężnej Gorzyńskiej, w sumie 9.000 zł, w r. 1614 dał z „miłości ojcowskiej” synowi Stanisławowi (R. Kal. 8 k. 459v). Ociążek w r. 1616 wydzierżawił pod zakładem 500 zł małzonkom Dobrogostowi Wysockiemu i Annie Sepińskiej (I. kal. 82 s. 640), zaś w r. 1618 był przez nich kwitowany z 200 zł z owej dzierżawy (ib. 84 s. 640). Kwitował t.r. córkę Jadwigę zamężną Gorzyńską (ib. s. 644). Od Jana Bunińskiego uzyskał zobowiązanie sprzedaży części Sijakowa, które to zobowiązanie aprobował w r. 1623 brat Jana Wojciech Buniński (R. kal. 10 k. 129). Zapisał w r. 1624 dług 500 zł swej wnuczce pannie Dorocie P-ej (I. Kal. 90b s. 2160). Nie wiem z kim był ożeniony. Synowie, Jerzy i Stanisław. Z córek, Jadwiga, żona 1-o v. Wojciecha Gutowskiego cz. Wilczyńskiego, wdowa w r. 1609, 2-o v. w latach 1614-1618 żona Wojciecha Gorzyńskiego (Gorzewskiego?). Dorota, niezamężna w r. 1609, dostała wtedy od ojca ulepszenie posagu o 300 zł (I. Kal. 75 s. 170), a w r. 1616 żona Marcina Łukomskiego, nie żyła już w r. 1646.

Bąkowscy h. Gryf
1. Zygmunt z Zaborowa spisał w r. 1642 dożywocie z żoną Anną Karską, córką Wacława, wdową 1-o v. po Adamie Szkudlskim (R.Kal.12 k.369). Ta Anna w r. 1646 wydzierżawiła Katarzynie Rossoskiej, żonie Marcina Szkudlskiego, wieś Kucharki Wojskowe (I.Kal.112 s.1073). Zygmunt kupił 1649 r. za 2. 000 zł od Anny Przespolewskiej, klaryski na Przedmieściu Toruńskim w Kaliszu, części wsi Rojów p. ostrz. (I.Kal.115 s.543; R.Kal.14 k.32v). T. r. na połowie Myślniewa i dworu Rachwałowskiego oprawił 10. 000 zł posagu żonie (ib.k.56v), ona zaś skwitowała Katarzynę z Rososkich, żonę Marcina Szkudlskiego, z 2. 500 zł posagu oprawionego jej na Szkudli przez jej pierwszego męża i z 3. 000 zł długu przezeń jej zapisanego (I.Kal.115 s.1070). W r. 1681 kwitował się wzajemnie ze swym bratankiem Wojciechem, synem zmarłego Mikołaja, z kontraktu zawartego w r. 1673 względem sprzedaży Myślniewa pod zakładem 54. 000 zł (I.Kal.140 k.353). T. r. dał temu bratankowi zobowiązanie sprzedania mu tej wsi za 60. 000 zł (ib.353). Połowę Będziszyna i części w Szczurach p. kal. sprzedał 1688 r. za 11. 000 zł Wacławowi Łaszczyńskiemu (ib.146 s.167). Tego samego jednak roku zeznał tę samą transakcję, za tęż sumę na rzecz Andrzeja Pogorzelskiego (R.Kal.2 k.509). Anna z Karskich nie żyła już 1681 r. Synami Zygmunta z niej zrodzonymi byli Michał i Franciszek, córką Urszula, żona 1681 r. Władysława Tymienieckiego, późniejszego burgrabiego grodzkiego ostrzeszowskiego. Michał i Franciszek w r. 1681, jako spadkobiercy matki, kwitowali ojca z dóbr rodzicielskich w Myślniewie (I.Kal.140 k.352v). Michał był potem proboszczem stawiszyńskim i nie żył już 1724 r. (ib.161 s.373). Chyba córką Zygmunta była też Helena, w r. 1682 żona Floriana Bielczewskiego, dzierżawcy Rojowa.

Bodzewscy z Bodzewa
Stefan i Andrzej, bracia rodzeni z Bodzewa, odpuścili 1444 r. pół łana roli w Bodzewie w 12 grz. i 16 gr. Małgorzacie, wdowie po Szybanie z Krajewic (Kośc. 17 s. 487). Wincenty niegdy B. miał termin 1449 r. z Dorotą, córką Pawła Chlebowskiego (Kośc. 19 k. 7v). Katarzyna, wdowa po Janie B. oraz Stanisław i Piotr, bracia, dziedzice w Bodzewie oraz ludzie z Bodzewa i Młynów zostali w r. 1467 ugodzeni przez arbitrów z braćmi Janem i Mikołajem Młyńskimi (Py. 14 k. 21v). Wojciech z W. Bodzewa stryj i Wincenty bratanek jego oraz Wincenty i Jadwiga, dzieci zmarłego Jana, też bratańcy tego Wojciecha, sprzedali w r. 1469 łan osiadły w tej wsi Dorocie, wdowie po Mikołaju z W. Bodzewa (P. 1385 k. 5v). Jadwiga B., wdowa, z oprawy swej na Bodzewie wyprawiła konnego na wojnę czeską 1474 r. (Star. Pr. Pol. Pomn. VII nr. 666). Jadwiga B., wdowa po Mikołaju Strzeleckim, miała od niego oprawę w Bodzewie 1482 r. (Kośc. 227 k. 97). Tomasz B. nie żył już w r. 1485, kiedy Jadwiga, wdowa po nim, części rodzicielskie w Bodzewie sprzedała za 200 grz. Janowi Łaszczyńskiemu (P. 1387 k. 2ov).

Łodzcy h. Łodzia
Łodzcy h. Łodzia, z Łodzi w pow. kośc. Jan Ł. 1407 r. stryj Bieniaszki i N., żony Teodoryka Iwieńskiego (P. 3 l. 3v). Nie wiem, czy z tą Bieniaszką identyczna Bieniaszka Ł-a z Sadowia 1432 r. (P. 11 k. 150). Beata, córka zmarłego Jana, występowała w latach 1415-1418 (P. 4 k. 114v; Kośc. 11 k. 76v, 91, III k. 73v, 80v). Łucja z Łodzi (Łodzicka de Łodzica!), miała w latach 1443-1444 terminy przeciwko Januszowi Łaszczyńskiemu i jego żonie (Kośc. 17 s. 256, 359, 518). Jan „Jost” niegdy z Pakosławia, kwitował w r. 1469 Andrzeja i matkę jego Katarzyną z wydania połowy Łodzi (P. 854 k. 30v). Jan „Jost” niegdy z Łodzi, 1472 r. brat rodzony Jadwigi, żony Stanisława(?) z Będlewa (P. 20 k. 143). Marcin Ł., mąż Katarzyny Sławskiej, która w r. 1459 miała termin z braćmi z Osieczny (Kośc. 19 k. 257). Występowała w r. 1462, będąc już wdową jako pani oprawna na połowach Wielkiego i Małego Sławska, Brenna, Kowalewa, Piątna, Dziadowic, Kotwaszyc, Nowejwsi, Cikowa (P. 18 k. 294). Andrzej z Łodzi, podsędek poznański, 1489 r. wuj Zofii z Dębna, żony Ambrożego z Pampowa, kasztelana rozpirskiego (P. 1387 k. 110v). Zob. Będlewscy, Brodzcy.

Miaskowscy h. Bończa
(1) Józef, syn Wojciecha i Morawskiej, kwitował w r. 1782 Morawskich, Wojciecha, sędziego ziemskiego wschowskiego, zastawnika Belęcina, oraz Wojciecha, dziedzica tej wsi z należnych mu zapewne po matce 2.000 zł jako połowy sumy 4.000 (Ws. 102 k. 23). Jak to już widzieliśmy, od ojca nabył w r. 1783 Siedleczko. Swego dziada, Jana Morawskiego, sędziego surogatora grodzkiego wschowskiego, skwitował t.r. z 14.000 złp posagowych swej matki (P. 1360 k. 521), a w r. 1785 zakwitowała go z procesu (P. 1362 k. 415v). Dobra Siedleczko, na mocy kontraktu z 8 III 1785 r., sprzedał za 62.000 złp Janowi Garczyńskiemu (G. 112 k. 74b). Dziada Morawskiego skwitował w r. 1786 z 6.000 zł stanowiących resztę posagu matki wynoszącego 20.000 złp (P. 1363 k. 168). Pochodzące ze spadku po matce i po siostrze ciotecznej, pannie Franciszce Bojanowskiej, sumy z Budzisławia Kościelnego i z połowy Budzisławia Górnego oraz Zberzyn w p. gnieźn. cedował w r. 1788 Michałowi Łaszczyńskiemu, pułkownikowi kawalerii narodowej (G. 115 k 6v). Mieszkał w r. 1828 w Kurowie u brata swej żony. Wedle Zychlinskiego miał umrzeć w r. 1838 w wieku lat 90 i być pochowanym w Pomorzanach Kościelnych. Ten wiek stoi jednak w jaskrawej sprzeczności z datą zawarcia małżeństwa przez jego rodziców. Żoną Józefa była Józefa Koszkowska, córka Józefa i Serafiny z Chrzanowskich, ur. w Wysokiem w p. kon. około r. 1772, zmarła w Mieczownicy 16 VIII 1828 r., dziedziczka Brzezia w parafii Makolno (LM Giewartowo). Według Zychlińskiego rozwiedli się.

Miłaczewscy h. Leszczyc
Wojciech M. cz. Chwalęcki, mąż Doroty Szczurskiej, córki Stanisława, w r. 1531 od Mikołaja Szczurskiego kupił łan pusty we wsi Szczury p. kal. i na połowie swej części w tej wsi oprawił 60 grz. posagu żonie (I. i D. Z. Kal. 2 k. 175). Jednocześnie od Piotra Szczurskiego nabył wyderkafem za 10 grz. łan w tejże wsi, zaś od Jana Będzieskiego za 200 grz. kupił jego części tamże (ib. k. 175,, 175v; I. i R. Z. Kal. 4 k. 24). Od Mikołaja Szczurskiego ponadto w r. 1534 kupił za 100 grz. łan pusty zw. Południewski z siedliskiem i łąką oraz częścią trawnika tamże (P. 1393 k. 714). Części w Szczurach, nabyte od Będzieskiego, w r. 1537 dał wieczyście swej żonie (I. i D. Z. Kal. 2 k. 226v). Nie żył już w r. 1538, kiedy wdowa po nim Dorota Szczurska, części w Szczurach dała w dożywocie swemu drugiemu mężowi, Janowi Łaszczyńskiemu (I. i D. Z. Kal. 6 k. 327). Nie żyła już w r. 1556 (P. 1396 k. 407). W r. 1537 Dorota M-a, żona Marcina Kobylnickiego Żołdy, nabyła wyderkafem za 10 grz. od Stanisława Szczurskiego łan osiadły w Szczurach (ib. 6 k. 306v). Skwitowała w 1546 z 10 grz. Stanisława Szczurskiego, ją zaś z kolei Maciej Bogucki mąż jej córki Anny M-ej, skwitował wtedy z 70 grz. na poczet 100 grz. posagu tej Anny (I. Kal. 9 k. 350).

Mrowińscy h. Abdank
2. Piotr, syn Andrzeja i Brodnickiej, mąż Anny Krajkowskiej cz. Żabińskiej, córki Macieja i Małgorzaty Radomickiej, która w r. 1527 część swą ojczystą w Krzyżanowie w p. kośc. sprzedała za 200 grz. Maciejowi Krzyżanowskiemu, podsędkowi ziemskiemu i burgrabiemu poznańskimu (P. 1393 k. 188v). Piotr w r. 1531 na połowie swej części Mrowina oprawił 200 grz. jej posagu, ona zaś swe części rodzicielskie we wsiach Żabno, Krajkowo i Przewóz p. kośc. sprzedała za 300 grz. Mikołajowi Łaszczyńskiemu (P. 1393 k. 438). Nie żył już w r. 1534, Kiedy Anna była 2-o v. żoną Piotra Wydzierzewskiego (ib. k. 654) i t. r. otrzymała od niego na połowie części Wydzierzewic i Nagradowic oprawę 300 grz. posagu, dała zaś temu swemu drugiemu mężowi 100 grz., mające jej przypaść z oprawy matki jej, Małgorzaty Radomickiej, na Żabnie, Krajkowie i Przewozie (ib. k. 663).

Nieniewscy, Niniewscy h. Nałęcz
III. Andrzej „Kapusta”, syn Jana i Przystanowskiej, wspomniany w r. 1545(?) (I. D. Z. Kal. 7 k. 135), jeszcze nieletni w r. 1558 (Py. 176 k. 492). Części w Wielkim i Małym Nieniewie sprzedał za 300 grz. Bartłomiejowi Suchorzewskiemu, który uzyskał do nich intromisję w r. 1564 (I. Kal. 29 s. 775). Od brata stryjeczno-rodzonego Andrzeja N-go „Wątroby” dostał w r. 1568 zapis 100 grz. długu (I. Kal. 34 s. 708), z którego skwitowała go w r. 1570 (Py. 108 k. 201). Od swej ciotki Doroty, wdowy po Bartłomieju Kurowskim wydzierżawił w r. 1568 za 40 grz. na dwa lata części w Kurowie i w pustce Kuligowo (I. Kal. 34 s. 1172). Żoną jego była w r. 1582 Anna Szczycińska (Szczycieńska, Szczytnicka), córka Macieja, wdowa 1-o v. po Wojciechu Wturkowskim cz. Kotowieckim (ib. 48 s. 371, 373, 804). Anna miała nabyte od Anny Szczurskiej, żony Wojciecha Bunińskiego, części w Szczurach (I. Kal. 63 k. 737v) i połowę łana, położoneogo w trzech polach we wsi Szczury p. kal., z domem i ogrodem zw. „Frechowskie” dała w r. 1585 mężowi (R. Kal. 5 k. 469). Rezygnowała w r. 1592 swe części w tej wsi synowi Marcinowi Wturkowskiemu cz. Kotowieckiemu (R. Kal. 6 k. 654). Skwitowana t. r. przez męża z 500 zł. (I. Kal. 59 s. 595). Oboje małżonkowie dom z placem i ogrodem w Szczurach zastawili w r. 1596 za 12 grz. Janowi Łaszczyńskiemu (ib. 63 k. 271). Andrzej części w Noskowie, odziedziczone po bracie Marcinie, sprzedał w r. 1600 Janowi Kosmowskiemu, pisarzowi grodzkiemu gnieźnieńskiemu (P. 1403 k. 514), wobec czego Anna t. r. skasowała tam swoją oprawę, mąż zaś zobowiązał się wykupić za własne pieniądze części w Szczurach, które ona za 300 zł. zastawiła była Andrzejowi Klichowskiemu i Ewie Czekanowskiej małżonkom (P. 970 k. 274v, 275). Andrzej N. zapisał w r. 1604 dług 500 zł. swemu przyszłemu zięciowi, Janowi Gajewskiemu jako posag za córką Katarzyną (I. Kal. 70 k. 134). Nie żył już w r. 1609 (ib. 75 s. 57). Owdowiała Anna, wedle zobowiązania danego przez siebie i synów, części w Szczurach sprzedała w r. 1612 za 800 zł. Annie Jurkowskiej, 1-o v. Gorzeńskiej, 2-o v. Jakubowskiej Kluczewskiej (R. Kal. 8 k. 215v; I. Kal. 78 s. 1028). Synowie Andrzeja to: Set, Stanisław i Piotr. Z córek, Anna była w latach 1602-1618 żoną Mikołaja Kotarbskiego. Zofia, w latach 1604-1612 żona Jana Biernackiego. Katarzyna zaślubiła w r. 1604, krótko po 9/II., Jana Gajewskiego.

Białoskórscy h. Abdank 2.
2. Jakub, syn Kazimierza i Kotarbskiej, kwitował 1723 r. swego wuja Wojciecha Kotarbskiego z 500 zł spadku po ciotce Annie Cieleckiej (P.1191 k.122). Zaślubił 13 IX 1728 r. Barbarę Łaszczyńską, córkę Krzysztofa i Zofii Sczanieckiej (LC Mórka; P.1257 k.99). Kupił 1730 r. za 4. 150 zł od Michala Ponikiewskiego wieś Michalczę p. gnieźn. (P.1224 k.108). Był 1735 r. dzierżawcą Nowej Wsi koło Wągrówca (LB Wągrowiec). Wraz z żoną miał 1745 r. posesję wsi Daleszyna (Kośc.323 k.64v), a 1746 r. razem z nią wziął w zastaw wieś Skąpe od Stanisława Malczewskiego, którą to wieś trzymał jeszcze 1758 r. (P.1326 k.66v). Barbara nie żyła już1774 r., a Jakub żył jeszcze 1775 r. Synowie jego Tadeusz i Adam.

(1) Tadeusz, syn Jakuba i Łaszczyńskiej, ochrzcz. 1 XI 1735 r. (LB Wągrówiec), w r. 1765 mąż Justyny Wolskiej, córki Władysława i Marianny Broniewskiej (Rel.Kal.185/186 s.1810), która 1768 r. skwitowała z 8. 000 zł Jana Wałdowskiego, dostała zaś zapis 8. 000 zł od Stefana Trzcińskiego, miecznika dobrzyńskiego, dziedzica Pawłowa i Karczewa p. kcyń. (N.212 k.259, 260). Wolska nie żyła już 1775 r., kiedy Tadeusz występował w imieniu zrodzonego z niej małoletniego syna Macieja (I.Kal.214/16 k.141). T. r. dostał od Anny z Łaszczyńskich Czyżewskiej cesję jej sumy posagowej 5. 000 zł (P.1352 k.212). Drugą jego żoną była już 1775 r. Justyna Kurcewska, córka Wawrzyńca i Marianny Hozjuszówny, wdowa po Antonim Glińskim, z którą wtedy spisał dożywocie (ib.k.183). T. r. wraz z żoną dokonał działu z Janem Kurcewskim (I.Kon.81 k.37v), a 1776 r. ułożył się z teściem Kurcewskim (I.Kal.214/16 k.33). Żona skwitowała t. r. swych braci:

Bronikowscy h. Własnego
b) Konstanty Kazimierz, syn Stefana i Marszewskiej, 1 III 1743 r. (LB Września), z działu ojcowizny, dokonanego 5 X 1771 r., dostała mu się suma pieniężna na wsiach Szymanki i Pawłów (p.637 k.24, 29). Był potem dziedzicem Krzyżanek. Zaślubił 8 XI 1777 r. Elżbietę Łaszczyńską, córkę Michała i Konstancji Koszutskiej, wdowę 1-o v. po Ignacym Walknowskim (LC Marzenin). Zapis wzajemnego z nią dożywocia sporządził 1778 r. (Py.160 k.40; P.1362 k.115). Od Katarzyny z Mężyńskich Ignacowej Koszutskiej kupił 24 IV 1786 r. Krzyżanki w p. kośc. (P.1363 k.18; P.1375 k.56). Elżbieta z Łaszczyńskich zmarła mając lat 63, w Krzyżankach 10 VII 1792 r. i pochowana została u Reformatów w Miejskiej Górce (LM Pępowo; Nekr. Reform. w Miejskiej Górce). Mąż ją przeżył i umarł w Golejewku 5 IX 1807 r. (LM Golejewko).

Bzowscy h. Nałęcz
(5) Aleksander, syn Stanisława i Mościckiej (P.181 k.78v), wspólnie z braćmi Sebastianem i Stanisławem kupił w r. 1664 za 2.000 zł. od brata Wojciecha części Gułtów (P.1425 k.446). Maż Marianny Siedleckiej 1672 r. (N.185 k.199). W imieniu własnym i bratanka Stanisława, syna Sebastiana, zobowiązał się w r. 1676 wobec Bartłomieja Swinarskiego do sprzedania za 22.000 zł. Gułtów (P.1094 k.786, 793v). Poraz drugi ożenił się z Zofią Swięcicką, córką Macieja i Anny z Mańkowskich (P.1142 II k.47v). Zamordowany został w r. 1682 przez Stanisława Boboleckiego, żonę tego Stanisława Zofię Łaszczyńską, Wojciecha Łaszczyńskiego i innych, osierocając dwoje dzieci zrodzonych z Swięcickiej, Stanisława i Zofię (Py.155 s.95). Wdowa z synem Stanisławem, Anna B. zamężna Katlewska i Franciszek B., syn Sebastiana, zawierali w r. 1686 kontrakt z Adamem Łukomskim o dzierżawę Gułtów (P.111 V k.92v). W r. 1686 zapadł dekret trybunału piotrkowskiego dotyczący otaksowania głowy Aleksandra (P.1140 I k.42). Wdowa żyła jeszcze w r. 1702 (P.1142 II k.47v). Córka Zofia była w r. 1701 żoną Marcina z Rusinowa Wolskiego, syn Stanisław, może identyczny ze Stanisławem mężem Doroty Bornianki, córki Jana Jerzego i Zofii Pudwelsówny, która to Dorota w r. 1693 kwitowała brata Jana Jerzego z dóbr po rodzicach, z 2.000 zł. pruskich należnych od brata i ze spadku po ciotce Powelskiej (N.189 k.51v). Stanisław, chory, występował wraz z żoną w r. 1699 (N.191 k.53). Jako brat stryjeczny Tyburcego Waleriana występował jeszcze wraz z żoną 1723 r. (W.90 k.448), była luteranką, umarła 1745 r., pochowana w Wągrówcu, po za cmentarzem 20/II (LM Wągrówiec). Stanisław, nie żył już w r. 1738, kiedy to występowały ich dzieci. Samuel i Ewa, oraz Marcjanna niezamężna (N.206 s.165). Ta Ewa to zapewne Ewa Eleonora, jedno z bliźniąt ochrzczonych 1698.23/II r. Drugie z bliźniąt, syn Adam (LB Smiłowo), w r. 1738 już widocznie nie żyło. Stanisław, mąż Bornianki, nazwany stryjecznym bratem Tyburcego Waleriana, możemy więc przypuszczać, że to rzeczywiście syn Aleksandra, pamiętajmy jednak, że i Sebastian miał syna Stanisława, który przecie też był stryjecznym bratem Tuburcego Waleriana. Pojawienie się Aleksandra w aktach nakielskich, a więc w kręgu stosunków rodziny Bornów, skłania mnie, by raczej w Stanisławie synu Aleksandra upatrywać męża Bornianki.

Moraczewscy
c) Stefan (Stefan Bartłomiej), syn Romana i Zakrzewskiej, ur. w sierpniu 1852 r., dziedzic Chaław, umarł tam 16 X 1884 r., mając 32 lata i 2 miesiące, pochowany w Brodnicy (LM Brodnica; Dz. P.). Przed r. 1873 zaślubił Marię Łaszczyńską, ur. około r. 1853. Sprzedała ona Chaławy w r. 1897 za 300.000 m. Niemcowi Ifflandowi (Dz. P. z 23 IV). Umarła w Krakowie 28 X 1911 r., mając lat 58 (Dz. P.). Synowie: Stefan, o którym niżej, Jakub Witold Sylwester, ur. w Chaławach 31 XII 1875 r., zmarły 31 I 1876 r. (LB, LM Brodnica), i Józef. Córka Olga (Olga Marianna), ochrzcz. 6 VI 1873 r. (LB Brodnica), jedyna z rodzeństwa przeżyła matkę.