Stanisław Roman Łaszczyński

Łaszczyński Stanisław Roman (1922—1964r), doktor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Ekonomiki i Statystyki Rybackiej w Morskim Instytucie Rybackim (MIR) w Gdyni. Ur. 30-VI w Miedziance w pow. kieleckim, najmłodsze dziecko Bolesława i Marii z Radoszewskich. Był bratankiem Stanisława i bratem Olgi. Uczył się do 13 roku życia w domu, potem w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach, gdzie uzyskał maturę w r. 1939. W okresie okupacji pracował jako urzędnik Zakładów Przemysłowych Sitkówka-Kamieniołom w Miedziance i brał udział w ruchu oporu (w Armii Krajowej). Po wyzwoleniu uczęszczał na Studium Spółdzielcze przy Wydziale Rolniczo – Leśnym UJ (1945—1947r), pracując jednocześnie w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym, w Kole Studentów Studium Spółdzielczego; w tym czasie uzyskał również asystenturę w Zakładzie Towaroznawstwa tegoż studium. Dyplom magistra otrzymał w r. 1948. Od jesieni 1947 r. Łaszczyński zamieszkał w Gdyni, gdzie od 1-XI t. r. podjął pracę w Morskim Urzędzie Rybackim (referat planowania i inwestycji). Zajmował się tam m. in. statystyką polskiego rybołówstwa morskiego obejmującą l. 1920—1939 oraz okres po maju 1945r. Z dn. 1-X-1950r przeniósł się do MIR w Gdyni, gdzie podjął pracę w Dziale Ekonomiki Rybackiej. W r. akademickim 1950/1 był równocześnie asystentem przy katedrze ekonomiki morskiego przemysłu rybnego Wyższej Szkoły Handlu Morskiego (później Wyższej Szkoły Ekonomicznej, WSE) w Sopocie (u prof. dr Józefa Kulikowskiego). W dn. 1-II-1954r powołany został na stanowisko kierownika Działu Ekonomiki Rybackiej MIR. Badał m. in. problem kryteriów oceny ekonomicznej morskiego przemysłu rybnego, współdziałał w opracowywaniu planów rozwoju tego przemysłu w Polsce. Opracował ponad dwadzieścia prac naukowych, blisko 40 artykułów (głównie w miesięczniku „Gospodarka Rybna”, „Technika i Gospodarka Morska” oraz w innych czasopismach), około 10 obszernych referatów naukowych. Doktoryzował się w WSE w Sopocie 29-VI-1959r, przedstawiwszy pracę Podstawy rozwoju polskiego rybołówstwa morskiego, opublikowaną częściowo pt. Dlaczego rozwijamy rybołówstwo morskie (Gdynia 1960r). W dn. 1-V-1962r powołany został na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo – badawczego w MIR. Jako przedstawiciel MIR uczestniczył w kilku międzynarodowych konferencjach, zajmujących się zagadnieniami rybołówstwa morskiego, w Kopenhadze (1956r), Londynie (1958r), gdzie wygłosił referat Podstawy działania państwa w rybołówstwie, Edynburgu (1959r), Moskwie (1960r), Genewie (1963r) i Hamburgu (1964r). Był odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką «Zasłużony Pracownik Morza». Zmarł nagle na serce 6-XII-1964r w toku przygotowywania pracy habilitacyjnej. Pochowany na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
Był ożeniony z Zofią z Frąckiewiczów h. Ślepowron, z którą miał córkę Annę (ur. 1948r) i syna Michała (ur. 1953r).